Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Small and medium-sized enterprises
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-1-603-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Duda Joanna (aduda@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Duda Joanna (aduda@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 współpracuje w grupie nad wybranymi problemami związanymi z zarządzaniem firmą sektora MSP z branży Inżynierii środowiska IS1A_K03, IS1A_K04, IS1A_U14 Case study
Skills
M_U001 klasyfikuje formy prawne przedsiębiorstw IS1A_W26, IS1A_U14 Essay
M_U002 określa zależność pomiędzy formą prawną organizacji, a możliwościami finansowania jej rozwoju IS1A_U14 Essay
M_U003 dokonuje analizy otoczenia organizacji w branży Inżynierii środowiska IS1A_U14 Test,
Case study
Knowledge
M_W001 klasyfikuje źródła finansowania przedsiębiorstw z branży Inżynierii środowiska IS1A_W26, IS1A_W23 Test,
Case study,
Participation in a discussion
M_W002 klasyfikuje i definiuje mierniki rozwoju przedsiębiorstw IS1A_W26, IS1A_W23 Test,
Case study,
Participation in a discussion
M_W003 wybiera odpowiednie źródła finansowa dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) IS1A_W26, IS1A_W23 Test,
Case study,
Participation in a discussion
M_W004 identyfikuje bariery rozwoju przedsiębiorstw z branży Inżynierii środowiska IS1A_W26 Test,
Case study
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 współpracuje w grupie nad wybranymi problemami związanymi z zarządzaniem firmą sektora MSP z branży Inżynierii środowiska - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 klasyfikuje formy prawne przedsiębiorstw + + - - - - - - - - -
M_U002 określa zależność pomiędzy formą prawną organizacji, a możliwościami finansowania jej rozwoju - + - - - - - - - - -
M_U003 dokonuje analizy otoczenia organizacji w branży Inżynierii środowiska + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 klasyfikuje źródła finansowania przedsiębiorstw z branży Inżynierii środowiska + + - - - - - - - - -
M_W002 klasyfikuje i definiuje mierniki rozwoju przedsiębiorstw + + - - - - - - - - -
M_W003 wybiera odpowiednie źródła finansowa dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) - + - - - - - - - - -
M_W004 identyfikuje bariery rozwoju przedsiębiorstw z branży Inżynierii środowiska - + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Małe i średnie przedsiębiorstwo

Specyfika funkcjonowania MSP
Podstawy prawne funkcjonowania sektora MSP w Polsce
Bariery wejścia i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na rynku polskim
Innowacyjność a konkurencyjność przedsiębiorstw
Forma prawna spółki w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw
Strategia rozwoju, a sektor MSP
Cykl życia organizacji a możliwości pozyskania kapitałów własnych i obcych
Rola i znaczenie kapitału własnego w finansowaniu działalności inwestycyjnej polskiego sektora MSP
Venture capital
Kredyty jako źródło finansowania MSP. Rola funduszy poręczeń kredytowych
Rola i znaczenie outsourcingu w sektorze MSP
Rola leasingu w rozwoju polskich MSP
Factoring i forfaiting
Franchising jako sposób budowania pozycji konkurencyjnej przez małą firmę

Auditorium classes:
Małe i średnie przedsiębiorstwo

Podstawy prawne funkcjonowania sektora MSP w Polsce
Bariery wejścia i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na rynku polskim, ze szczególnym uwzględnieniem branży inżynierii środowiska
Cykl życia organizacji a możliwości pozyskania kapitałów własnych i obcych
Rola i znaczenie kapitału własnego w finansowaniu działalności inwestycyjnej polskiego sektora MSP
Zewnętrzne źródła finansowania działalności operacyjnej i inwestycyjnej
Kredyt i leasing jako źródła finansowania polskiego MSP
Budowanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa
Forma prawna spółki w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw
Opracowanie krótkiej wypowiedzi pisemnej na temat zależności między formą prawną przedsiębiorstwa a możliwościami pozyskania kapitału na jego rozwój
Kolokwium zaliczeniowe

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 54 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in auditorium classes 14 h
Examination or Final test 1 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena za aktywność, pisemna praca kontrolna i końcowe kolokwium zaliczeniowe

Prerequisites and additional requirements:

Uczęszczanie na wykłady i ćwiczenia, wiedza na poziomie szkoły średniej

Recommended literature and teaching resources:

Kłosowska B., Tokarski A., Tokarski M., Chojnacka E., Strategie finansowania działalności przedsiębiorstw, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, 2006
Kramarek M., Leasing jako metoda finansowania przedsiębiorstwa w sytuacji kryzysu, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków, 2005
Pluta W.(red.) , Finanse małych i średnich przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2004
Skowronek-Mielczarek Anna, Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, C.H.Beck, Warszawa, 2007
Sosnowska A., Łobejko S., Kłopotek A., Zarządzanie małą firmą innowacyjną, Difin, Warszawa 2000
Tokarski M., Factoring w małych i średnich przedsiębiorstwach, Oficyna Wydawnicza, Kraków, 2005
Żołnierski A., Potencjał innowacyjny polskich małych i średniej wielkości przedsiębiorstw, PARP, Warszawa 2005.
Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Małopolsce – dobre praktyki, (red.) Koneczna R., Wyd. IGSMiE PAN, Kraków 2008

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Duda J., Innowacje w budowaniu pozycji konkurencyjnej polskich MSP, w: Innowacje, przedsiębiorczość, rozwój (red. Francik A., Lesakova L., Szczepańska-Woszczyna K.), Wyd. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza, 2015
2. Anna Wolak-Tuzimek, Joanna DUDA, Andrzej Sołoma, Marzanna Lamen, Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem: wybrane problemy, Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium”, Radom, 2015
3. Duda J., Działalność finansowa i inwestycyjna polskich MSP w kontekście międzynarodowym, [w:] „Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka” (red. nauk.) Adam Kopiński, Agnieszka Bem, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2014. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192 ; nr 326). — ISBN: 978-83-7695-412-7.
4. Duda J., The role of bank credits in investment financing of the Polish small and medium-sized enterprise sector in Poland [w:] Ekonomia Menedżerska 13/2012, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2013
5. Duda J., Bariery innowacyjności polskich MSP, Matej Bel University Banská Bystrica, 2012, Słowacja

Additional information:

None