Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Methods of phase analysis
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-1-605-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Manecki Maciej (gpmmanec@cyf-kr.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Bahranowski Krzysztof (bahr@agh.edu.pl)
dr inż. Marszałek Mariola (mmarszal@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Pieczka Adam (pieczka@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Rzepa Grzegorz (grzesio@geolog.geol.agh.edu.pl)
dr inż. Czerny Jerzy (jmczerny@netnalea.com)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość dostosowania do pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadanie IS1A_K03 Report,
Execution of laboratory classes,
Involvement in teamwork
Skills
M_U001 Student potrafi ocenić przydatność metod analizy fazowej do badań różnych substancji naturalnych i syntetycznych obecnych w środowisku IS1A_U17, IS1A_U11 Test
M_U002 Student potrafi wyciągać wnioski o strukturze i składzie fazowym naturalnych i syntetycznych materiałów o budowie krystalicznej na podstawie obserwacji z wykorzystaniem mikroskopu optycznego i elektronowego IS1A_W06, IS1A_U11 Test,
Report,
Execution of laboratory classes
M_U003 Student potrafi wykorzystać ogólnodostępne i specjalistyczne oprogramowanie komputerowe do wspomagania interpretacji i prezentacji wyników badań składu fazowego IS1A_U07, IS1A_U20, IS1A_W21, IS1A_U04, IS1A_U01 Report
M_U004 Student potrafi zinterpretować wyniki analiz rentgenograficznych i termicznych próbek o nieskomplikowanym składzie fazowym IS1A_U11 Test,
Report
Knowledge
M_W001 Student zna fizyczne i chemiczne podstawy metod badań fazowych, ze szczególnym uwzględnieniem mikroskopii optycznej, rentgenografii, analiz termicznych i mikroskopii elektronowej IS1A_W19, IS1A_W05, IS1A_W02, IS1A_W21 Test
M_W002 Student zna ogólne zasady poboru, przechowywania i przygotowania próbek do badań fazowych oraz wybrane szczegóły preparatyki właściwe dla poszczególnych metod IS1A_W06, IS1A_W09, IS1A_W21 Test
M_W003 Student zna ogólny schemat budowy aparatury służącej do wykonywania analiz fazowych IS1A_W21, IS1A_W03 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość dostosowania do pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadanie + + + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi ocenić przydatność metod analizy fazowej do badań różnych substancji naturalnych i syntetycznych obecnych w środowisku + + + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wyciągać wnioski o strukturze i składzie fazowym naturalnych i syntetycznych materiałów o budowie krystalicznej na podstawie obserwacji z wykorzystaniem mikroskopu optycznego i elektronowego + + + - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi wykorzystać ogólnodostępne i specjalistyczne oprogramowanie komputerowe do wspomagania interpretacji i prezentacji wyników badań składu fazowego + + + - - - - - - - -
M_U004 Student potrafi zinterpretować wyniki analiz rentgenograficznych i termicznych próbek o nieskomplikowanym składzie fazowym + + + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna fizyczne i chemiczne podstawy metod badań fazowych, ze szczególnym uwzględnieniem mikroskopii optycznej, rentgenografii, analiz termicznych i mikroskopii elektronowej + + + - - - - - - - -
M_W002 Student zna ogólne zasady poboru, przechowywania i przygotowania próbek do badań fazowych oraz wybrane szczegóły preparatyki właściwe dla poszczególnych metod + + + - - - - - - - -
M_W003 Student zna ogólny schemat budowy aparatury służącej do wykonywania analiz fazowych + + + - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Wykład
Wykłady, ćwiczenia audytoryjne i ćwiczenia laboratoryjne prowadzone w blokach
tematycznych obejmujących:
1) Metody mikroskopowe (mikroskopia optyczna): podstawy optyki kryształów; typy
mikroskopów polaryzacyjnych; tok badań mikroskopowych w świetle przechodzącym i
odbitym; ilościowa analiza mikroskopowa.
2) Rentgenograficzna analiza fazowa: podstawy dyfraktometrii rentgenowskiej;
metoda DSH; zasady otrzymywania i pomiaru dyfraktogramów; identyfikacja
wybranych minerałów i mieszanin minerałów; przykłady zastosowań.
3) Metody spektroskopowe: spektroskopia absorpcyjna w podczerwieni, spektroskopia
Ramana. Preparatyka, otrzymywanie widm, interpretacja. Przykłady zastosowań w
powiązaniu z innymi metodami analiz fazowych.
4) Mikroskopia elektronowa i mikroanaliza. Podstawy teoretyczne TEM i SEM.
Preparatyka, zasady otrzymywania i interpretacji obrazów w różnych trybach pracy.
Dyfrakcja elektronowa. Rentgenowska analiza spektralna w mikroobszarze: budowa i
zasada działania mikrosondy elektronowej. Zasady otrzymywania i zastosowania widm
EDS i wyników analiz WDS.
5) Metody termiczne: podstawy, aparatura, zasady pomiaru i interpretacji
termogramów, przykłady zastosowań.

Auditorium classes:

Ćwiczenia audytoryjne
Wykłady, ćwiczenia audytoryjne i ćwiczenia laboratoryjne prowadzone w blokach
tematycznych obejmujących:
1) Metody mikroskopowe (mikroskopia optyczna): podstawy optyki kryształów; typy
mikroskopów polaryzacyjnych; tok badań mikroskopowych w świetle przechodzącym i
odbitym; ilościowa analiza mikroskopowa.
2) Rentgenograficzna analiza fazowa: podstawy dyfraktometrii rentgenowskiej;
metoda DSH; zasady otrzymywania i pomiaru dyfraktogramów; identyfikacja
wybranych minerałów i mieszanin minerałów; przykłady zastosowań.
3) Metody spektroskopowe: spektroskopia absorpcyjna w podczerwieni, spektroskopia
Ramana. Preparatyka, otrzymywanie widm, interpretacja. Przykłady zastosowań w
powiązaniu z innymi metodami analiz fazowych.
4) Mikroskopia elektronowa i mikroanaliza. Podstawy teoretyczne TEM i SEM.
Preparatyka, zasady otrzymywania i interpretacji obrazów w różnych trybach pracy.
Dyfrakcja elektronowa. Rentgenowska analiza spektralna w mikroobszarze: budowa i
zasada działania mikrosondy elektronowej. Zasady otrzymywania i zastosowania widm
EDS i wyników analiz WDS.
5) Metody termiczne: podstawy, aparatura, zasady pomiaru i interpretacji
termogramów, przykłady zastosowań.

Laboratory classes:

Metody poboru i przygotowanie próbek materiałów stałych do badań – metody rozdzielania i koncentracji.
Metody mikroskopowe (mikroskopia optyczna): podstawy optyki kryształów; typy mikroskopów polaryzacyjnych; tok badań mikroskopowych w świetle przechodzącym i odbitym; ilościowa analiza mikroskopowa; specjalne metody mikroskopowe (mikroskopia w podczerwieni, fluorescencyjna, kontrastu fazowego i in.).
Rentgenograficzna analiza fazowa: podstawy dyfraktometrii rentgenowskiej; metoda DSH; zasady pomiaru filmów i dyfraktogramów; identyfikacja wybranych minerałów i mieszanin minerałów; przykłady zastosowań.
Metody termiczne: podstawy, aparatura, zasady pomiaru i interpretacji termogramów, przykłady zastosowań.
Mikroskopia elektronowa: podstawy teoretyczne metody; TEM i SEM; preparatyka; zasady interpretacji obrazów; dyfrakcja elektronowa. Rentgenowska analiza spektralna w mikroobszarze: budowa i zasada działania mikrosondy elektronowej; EDS i WDS; zastosowania.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 128 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Participation in laboratory classes 28 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 28 h
Examination or Final test 2 h
Realization of independently performed tasks 14 h
Preparation for classes 14 h
Participation in auditorium classes 28 h
Participation in lectures 14 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

0,25• ocena z ćwiczeń audytoryjnych + 0,25• ocena z ćwiczeń laboratoryjnych + 0,5• ocena z
egzaminu

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw mineralogii, fizyki i chemii

Recommended literature and teaching resources:

1. A. Bolewski, W. Żabiński (red.), 1988, Metody badań minerałów i skał.
2. A. Bolewski, J. Kubisz, A. Manecki, W. Żabiński, 1990. Mineralogia ogólna.
3. H. Kościówko, R. Wyrwicki (red.), 1996, Metodyka badań kopalin ilastych
4. A. Gaweł, M. Muszyński, 1992, Tablice do identyfikacji minerałów metodą rentgenograficzną
5. D.G. Schultze, 1974, Termiczna analiza różnicowa
6. L.Stoch, 1974. Minerały ilaste.
7. M. Żelechower, 2007, Wprowadzenie do mikroanalizy rentgenowskiej

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Prezentacje do zajęć i instrukcje do projektów dostępne są na stronie internetowej przedmiotu
udostępnianej przez prowadzących w trakcie semestru.
Pierwszy termin zaliczenia przedmiotu przewidziany jest na zakończenie semestru. Drugi i trzeci termin zaliczenia przewidziane są w czasie trwania sesji egzaminacyjnej.