Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Technical restoration of river valleys systems
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-1-607-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. Ciszewski Dariusz (ciszewski@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma świadomość, że wybór odpowiedniego sposobu i przebiegu renaturyzacji systemów dolin rzecznych ma wpływ na środowisko naturalne oraz rozumie związaną z tym odpowiedzialność za podjęte decyzje. IS1A_K02 Project,
Execution of a project
M_K002 Rozumie istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ją współorganizować i pracować w niej IS1A_K03 Project,
Execution of a project
Skills
M_U001 Potrafi opracować projekt rentauryzacji małego cieku wodnego i jego równiny zalewowej. IS1A_U07, IS1A_U03 Project
M_U002 Student potrafi określić i rozmieścić w terenie naturalne elementy przebiegu koryta i równiny zalewowej oraz elementy niezbędne dla jego powstania i utrzymania IS1A_U12, IS1A_U05 Project
M_U003 Student posiada umiejętność rozpoznania i wykorzystania istniejących walorów terenu oraz umie zastosować podstawowe zasady kompozycji krajobrazu w celu renaturyzacji dolin rzecznych IS1A_U12, IS1A_U05 Project,
Execution of a project
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie przejawów i skali degradacji systemów dolin rzecznych oraz metod ich renaturyzacji IS1A_W15, IS1A_W07, IS1A_W06 Examination
M_W002 Student zna i rozumie funkcjonowanie cieków wodnych jako kontinuum systemu ekologicznego; rozumie zróżnicowanie siedlisk nabrzeżnych i strumieni IS1A_W07, IS1A_W06, IS1A_W17 Examination
M_W003 Student rozumie celowość i zna metody przywracania różnorodności siedliskowej i wartości estetycznych systemom dolin rzecznych; ma wiedzę w zakresie metod i sposobów wykorzystywanych w renaturyzacji technicznej i zwiększaniu retencji systemów dolinnych IS1A_W19, IS1A_W21 Examination
M_W004 Student umie rozpoznać skalę i przejawy degradacji systemów dolin rzecznych IS1A_W15, IS1A_W07, IS1A_W06 Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma świadomość, że wybór odpowiedniego sposobu i przebiegu renaturyzacji systemów dolin rzecznych ma wpływ na środowisko naturalne oraz rozumie związaną z tym odpowiedzialność za podjęte decyzje. - - - + - - - - - - -
M_K002 Rozumie istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ją współorganizować i pracować w niej - - - + - - + - - - -
Skills
M_U001 Potrafi opracować projekt rentauryzacji małego cieku wodnego i jego równiny zalewowej. - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi określić i rozmieścić w terenie naturalne elementy przebiegu koryta i równiny zalewowej oraz elementy niezbędne dla jego powstania i utrzymania - - - - - - + - - - -
M_U003 Student posiada umiejętność rozpoznania i wykorzystania istniejących walorów terenu oraz umie zastosować podstawowe zasady kompozycji krajobrazu w celu renaturyzacji dolin rzecznych - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie przejawów i skali degradacji systemów dolin rzecznych oraz metod ich renaturyzacji + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna i rozumie funkcjonowanie cieków wodnych jako kontinuum systemu ekologicznego; rozumie zróżnicowanie siedlisk nabrzeżnych i strumieni + - - - - - - - - - -
M_W003 Student rozumie celowość i zna metody przywracania różnorodności siedliskowej i wartości estetycznych systemom dolin rzecznych; ma wiedzę w zakresie metod i sposobów wykorzystywanych w renaturyzacji technicznej i zwiększaniu retencji systemów dolinnych + - - - - - - - - - -
M_W004 Student umie rozpoznać skalę i przejawy degradacji systemów dolin rzecznych - - - - - - + - - - -
Module content
Lectures:

Naturalne procesy kształtujące koryta rzeczne. Przejawy i formy degradacji koryt rzek górskich i nizinnych. Znaczenie i funkcjonowanie równin zalewowych. Transport i retencja związków chemicznych i mineralnych w systemach dolinnych. Zmienność i znaczenie siedlisk w systemach dolin rzecznych. Cele i działania w renaturyzacji rzek. Elementy stosowane w renaturyzacji. Podstawy projektowania w renaturyzacji technicznej koryt małych cieków. Renaturyzacja torfowisk. Metody odtwarzania małej retencji.

Project classes:

Wykonanie projektu rentauryzacji małego cieku wodnego i jego równiny zalewowej: wykonanie przebiegu strumienia na mapie, oznaczenie elementów renaturyzacji w korycie oraz na równinie zalewowej. Lokalizacja obiektu małej retencji. Opis celów i sposobu renaturyzacji; opis zagospodarowania obszaru zlewni. Opis materiałów wykorzystanych w renaturyzacji koryta i materiałów użytych dla konstrukcji obiektów towarzyszących.

Practical classes:

Wykonanie kartowania koryta wybranego odcinka strumienia przy wykorzystaniu wybranej instrukcji kartowania (polska lub brytyjska). Wykonanie pomiarów i wyznaczenia projektowanego fragmentu (zakola) koryta w terenie

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 84 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Examination or Final test 2 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Participation in lectures 14 h
Participation in project classes 18 h
Participation in fieldworks 10 h
Completion of a project 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,5 oceny z egzaminu + 0,5 oceny z projektów

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw geomorfologii fluwialnej i biologii

Recommended literature and teaching resources:

Żelazo J., Popek Z. 2002 – Podstawy renaturyzacji rzek. SGGW
Przyjazne naturze kształtowanie rzek i potoków, 2006, Polska Zielona Sieć, Kraków.
Mioduszewski W. 2003, Mała retencja. Ochrona zasobów wodnych i środowiska naturalnego, poradnik. IMUZ
Michalczyk Z. 2000, Renaturyzacja obiektów przyrodniczych, aspekty ekologiczne i gospodarcze. UMCS
Eiseltova M. 2010, Restoration of lakes, streams, floodplains and bogs in Europe.
Naiman RJ., Decamps H., McCain M.E., 2005, Riparia – ecology, conservation and management of streamside communities.
Cooke G.D., Welch E.B., Peterson S.A., Newroth P.R., 1993, Restoration and management of lakes and reservoirs. Lewis Publ.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Ciszewski D., Dubicki A. 2008. Reżim hydrologiczny i współczesne przemiany koryta i równiny zalewowej Odry. W: Starkel L., Kostrzewski A., Kotarba A., Krzemień K. (red.) Współczesne przemiany rzeźby Polski. Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, IG UJ, IG i PZ PAN, Kraków, 371-383.
Wyżga B., Ciszewski D. 2010. Hydraulic controls on the entrapment of heavy metal-polluted sediments on a floodplain of variable width, the upper Vistula River, southern Poland. Geomorphology, 117, 272-286.
Ciszewski D. Czajka A., 2015, Human induced sedimentation patterns of a channelized lowland river. Earth Surf. Proc. Landf. 40, 783-795.

Additional information:

None