Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Mineral engineering
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-1-608-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Bajda Tomasz (bajda@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Bajda Tomasz (bajda@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Knowledge
M_W001 Student ma podstawową wiedzę na temat badań nad otrzymywaniem materiałów i kompozytów o określonej strukturze i własnościach fizykochemicznych. IS1A_W05 Test results
M_W002 Student posiada podstawową wiedzę na temat wybranych technologii mineralnych IS1A_W14 Test results
M_W003 Student ma ogólną wiedzę na temat sposobów wykorzystania i podstawowych zastosowań syntetycznych kompozytów mineralnych i organo-mineralnych IS1A_W14, IS1A_W05 Test results
M_W004 Student potrafi opisać wybrane procesy przemysłowe, w których stosowane są osiągnięcia inżynierii mineralnej IS1A_W14 Test results
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Knowledge
M_W001 Student ma podstawową wiedzę na temat badań nad otrzymywaniem materiałów i kompozytów o określonej strukturze i własnościach fizykochemicznych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada podstawową wiedzę na temat wybranych technologii mineralnych + - - - - - - - - - -
M_W003 Student ma ogólną wiedzę na temat sposobów wykorzystania i podstawowych zastosowań syntetycznych kompozytów mineralnych i organo-mineralnych + - - - - - - - - - -
M_W004 Student potrafi opisać wybrane procesy przemysłowe, w których stosowane są osiągnięcia inżynierii mineralnej + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Aktualne kierunki badań nad uzyskaniem nowych pochodnych minerałów i substancji mineralnych w aspekcie otrzymywania materiałów i kompozytów o kontrolowanej strukturze i własnościach fizykochemicznych.
2. Omówienie znaczenia tych materiałów we współczesnych technologiach.
3. Zastosowanie materiałów węglanowych w technologiach ochrony powietrza.
4. Technologia syntezy zeolitów z popiołów lotnych.
5. Omówienie podstaw inżynierii struktury zeolitów dla otrzymywania odmian o zdefiniowanej morfologii, mikrostrukturze oraz chemiźmie.
6. Interkalowane pochodne minerałów ilastych o zdefiniowanej mikrostrukturze.
7. Zastosowanie minerałów w katalizie.
8. Perspektywy otrzymywania nowych kompozytów organiczno-mineralnych.
9. Reaktywność układów koloidalnych w stopach krzemianowych, w syntezach hydrotermalnych i reakcjach pomiędzy substancjami w fazie stałej
10. Inżynieria tworzyw mineralno-węglowych – otrzymywanie, zastosowanie.
11. Technologie przeróbki surowców mineralnych.
12. Wykorzystanie tworzyw mineralnych w medycynie – biomineralogia.
13. Nanosorbenty.
14. Technologia szkła i tworzyw sztucznych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 28 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Preparation for classes 10 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Obecność na 14 wykładach = 5,0
Obecność na 13 wykładach = 4,5
Obecność na 12 wykładach = 4,0
Obecność na 11 wykładach = 3,5
Obecność na 10 wykładach = 3,0
Obecność na 9 wykładach i mniej = konieczność napisania kolokwium zaliczeniowego
Dla poprawy oceny – kolokwium zaliczeniowe

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw chemii i mineralogii

Recommended literature and teaching resources:

Blicharski M. 1995. Wstęp do Inżynierii Materiałowej, Wyd. AGH, Kraków.
Bolewski A., Manecki A. 1993. Mineralogia szczegółowa. Polska Agencja Ekologiczna.
Bolewski A., Żabiński W. (red.). 1988. Metody badań minerałów i skał.
Dereń J., Haber J., Pampuch R. 1975. Chemia Ciała Stałego, PWN, Warszawa.
Handke M. 2008. Krystalochemia krzemianów. Wyd. AGH, Kraków.
McMurry J. 2010. Chemia organiczna.
Pampuch R. 2005. Współczesne Materiały Ceramiczne. Ucz. Wyd. Naukowo-Dydaktyczne, Kraków.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Bajda T. 2011. Dissolution of mimetite Pb5(AsO4)3Cl in low-molecular-weight organic acids and EDTA. Chemosphere, 83(11), 1493–1501.
Bajda T., Kłapyta Z. 2006. Sorption of chromate by clinoptilolite modified with alkylammonium surfactants. Mineralogia Polonica, 37(2), 93–99.
Bajda T., Mozgawa W., Manecki M., Flis J. 2011. Vibrational spectroscopic study of mimetite-pyromorphite solid solutions. Polyhedron, 30(15), 2479–2485.
Bajda T., Szmit E., Manecki M. 2005. Removal of As(V) from solutions by precipitation of mimetite Pb5(AsO4)3Cl. W: Pawłowski L., Dudzińska M., Pawłowski A. (red.). Environmental engineering: proceedings of the second national congress of Environmental engineering, Lublin, Poland, 4–8 September 2005. Taylor & Francis, London, s. 119–124.
Flis J., Borkiewicz O., Bajda T., Manecki M., Klasa J. Synchrotron-based X-ray diffraction of the lead apatite series Pb10(PO4)6Cl2-Pb10(AsO4)6Cl2. Journal of Synchrotron Radiation, 17(2), 207–214.
Grela A., Bajda T., Mikuła J. 2015. Skład mineralny i właściwości teksturalne zeolitów z metakaolinu — The mineral composition and textural properties of zeolites with metakaolin. Przemysł Chemiczny, 94(4), 619–622.
Kleszczewska A., Manecki M., Figuła A., Bajda T. 2009. Immobilization of Pb2+ using new generation glass fertilizers. Fresenius Environmental Bulletin, 18(7a), 1205–1209.
Matusik J., Bajda T. 2013. Immobilization and reduction of hexavalent chromium in the interlayer space of positively charged kaolinites. Journal of Colloid and Interface Science, 398, 74–81.
Matusik J., Bajda T., Manecki M. 2008. Immobilization of aqueous cadmium by addition of phosphates. Journal of Hazardous Materials, 152, 1332–1339.
Mozgawa W., Bajda T. 2005. Spectroscopic study of heavy metals sorption on clinoptilolite. Physics and Chemistry of Minerals, 31, 706–713.
Mozgawa W., Król M., Bajda T. 2009. Application of IR spectra in the studies of heavy metal cations immobilization on natural sorbents. Journal of Molecular Structure, 924–926, 427–433.
Ratajczak T., Rzepa G., Bajda T. (red.) 2013. Sorbenty Mineralne – Surowce, Energetyka, Ochrona Środowiska, Nowoczesne Technologie, Wyd. AGH, Kraków.
Szala B., Bajda T., Jeleń A. 2015. Removal of chromium(VI) from aqueous solutions using zeolites modified with HDTMA and ODTMA surfactants. Clay Minerals, 50, 103–115.
Szala B., Bajda T., Matusik J., Zięba K., Kijak B. 2015. BTX sorption on Na-P1 organo-zeolite as a process controlled by the amount of adsorbed HDTMA. Microporous and Mesoporous Materials, 202, 115–123.
Szala B., Greiner-Wronowa E., Piccardo P., Kwaśniak-Kominek M., Bajda T. 2014. Influence of environment on the corrosion of glass-metal connections. Applied Physics, A, Materials Science & Processing, 116(4) 1627–1635.
Szala B., Turek P., Bajda T., Matusik J. 2013. Optymalizacja procesu syntezy organo-zeolitu. W: Szychowski D. (red.). Młodzi dla techniki: wybrane problemy naukowo-badawcze chemii i technologii chemicznej. Politechnika Warszawska. Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii. P. P.-H. „DRUKARNIA” Sp. z o. o., s. 109–118.

Additional information:

None