Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Designing and documenting hydrogeological and geotechnical studies
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-1-610-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Postawa Adam (postawa@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Kaczmarczyk Robert (rkaczmar@op.pl)
dr hab. inż. Postawa Adam (postawa@agh.edu.pl)
Module summary

Studenci uzyskują wiedzę i umiejętności związane z przygotowaniem do prac hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich oraz dokumentowaniem wyników tych prac

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym oraz ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w tym zakresie IS1A_K02 Scientific paper,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł – w tym z Internetu, w zakresie projektowania badań geologiczno-inżynierskich; potrafi integrować uzyskane informacje IS1A_U01 Project
M_U002 Potrafi wykonać projekt prac geologiczno-inżynierskich, w tym zaprojektować rozmieszczenie wyrobisk badawczych, częstość pobierania prób, itp. IS1A_U18 Project
M_U003 Potrafi zaprojektować zakres i rodzaj badań laboratoryjnych w zależności od rodzaju dokumentacji IS1A_U18 Project
M_U004 Potrafi opracować wyniki prac geologicznych w formie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej IS1A_U07, IS1A_U03 Project
M_U005 Potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji projektu IS1A_U04 Scientific paper,
Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 Zna przepisy prawne związane z projektowaniem i wykonawstwem prac geologiczno-inżynierskich IS1A_W11, IS1A_W14 Test
M_W002 Zna wymagania dotyczące projektowania prac geologiczno-inżynierskich, prowadzenia badań i ich zakresu IS1A_W11, IS1A_W14 Test
M_W003 Zna podstawowe metody interpretacji i prezentacji wyników terenowych badań geologiczno-inżynierskich IS1A_W11, IS1A_W14, IS1A_W21 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym oraz ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w tym zakresie - - - + - - + - - - -
Skills
M_U001 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł – w tym z Internetu, w zakresie projektowania badań geologiczno-inżynierskich; potrafi integrować uzyskane informacje - - - + - - + - - - -
M_U002 Potrafi wykonać projekt prac geologiczno-inżynierskich, w tym zaprojektować rozmieszczenie wyrobisk badawczych, częstość pobierania prób, itp. - - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi zaprojektować zakres i rodzaj badań laboratoryjnych w zależności od rodzaju dokumentacji - - - + - - - - - - -
M_U004 Potrafi opracować wyniki prac geologicznych w formie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej - - - + - - + - - - -
M_U005 Potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji projektu - - - + - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Zna przepisy prawne związane z projektowaniem i wykonawstwem prac geologiczno-inżynierskich - - - - - - + - - - -
M_W002 Zna wymagania dotyczące projektowania prac geologiczno-inżynierskich, prowadzenia badań i ich zakresu - - - - - - - - - - -
M_W003 Zna podstawowe metody interpretacji i prezentacji wyników terenowych badań geologiczno-inżynierskich - - - - - - + - - - -
Module content
Project classes:

Sporządzenie projektu prac geologiczno-inżynierskich. Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.
Prezentacja wyników badań.

Practical classes:

Studenci wykonują samodzielne badania hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie w terenie i sporządzają dokumentację wykonanych prac.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 90 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in project classes 28 h
Participation in practical classes 28 h
Examination or Final test 1 h
Preparation for classes 14 h
Completion of a project 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 4 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z projektu (50%), prezentacji i dyskusji (30%) + ocena z kolokwium (20%)

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Zasady sporządzania dokumentacji geologiczno inżynierskich, PIG, Warszawa, 1999
Prawo Górnicze i Geologiczne, Ustawa z 9 czerwca 2011 r.
Eurokod 7, Projektowanie geotechniczne PN – EN 1997-2:2009
Rozporządzenie MSWiA z 24 września 1998r. w sprawie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.
Norma PN 81/B03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenie statyczne i projektowanie.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None