Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Construction of groundwater intakes and dewatering
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-1-612-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Zdechlik Robert (zdechlik@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Zdechlik Robert (zdechlik@agh.edu.pl)
Module summary

Charakteryzowane są typy oraz budowa ujęć wód podziemnych. Realizowane są uproszczone projekty budowy ujęć wód podziemnych oraz odwadniania gruntów i obiektów budowlanych

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym oraz ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w tym zakresie IS1A_K02 Project,
Execution of a project
M_K002 Potrafi organizować i realizować zadania w zespole IS1A_K03 Execution of a project,
Involvement in teamwork
Skills
M_U001 Potrafi obliczać dopływy dopuszczalne wód podziemnych do studni IS1A_U07, IS1A_U11 Project
M_U002 Potrafi zaprojektować ujęcie wód podziemnych zlokalizowane w prostych warunkach hydrogeologicznych IS1A_U18, IS1A_U07, IS1A_W21, IS1A_U15 Project
Knowledge
M_W001 Ma podstawową wiedzę o rodzajach ujęć wód podziemnych IS1A_W20 Test
M_W002 Zna przepisy prawne związane z projektowaniem i wykonawstwem ujęć wód podziemnych IS1A_K02, IS1A_W16 Test
M_W003 Zna procesy i narzędzia wykorzystywane podczas wykonywania studni głębinowych IS1A_W21 Test,
Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym oraz ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w tym zakresie + - - + - - - - - - -
M_K002 Potrafi organizować i realizować zadania w zespole - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi obliczać dopływy dopuszczalne wód podziemnych do studni - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi zaprojektować ujęcie wód podziemnych zlokalizowane w prostych warunkach hydrogeologicznych - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma podstawową wiedzę o rodzajach ujęć wód podziemnych + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna przepisy prawne związane z projektowaniem i wykonawstwem ujęć wód podziemnych + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna procesy i narzędzia wykorzystywane podczas wykonywania studni głębinowych + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Obieg wody w przyrodzie. Bilans wodny. Rodzaje i metody określania zasobów wód podziemnych. Obowiązujące przepisy prawne i normy związane z projektowaniem, wykonywaniem i eksploatacją ujęć wód podziemnych. Rodzaje ujęć wód podziemnych. Dopływy do studni i urządzeń drenażowych. Zasady projektowania ujęć wód podziemnych. Projektowanie ujęć wierconych i kopanych. Zarurowanie otworów. Zasady doboru filtrów i obsypki. Kryteria i zasady doboru pomp dla eksploatacji wód podziemnych. Charakterystyka poziomych i promienistych ujęć wód podziemnych. Charakterystyka ujęć infiltracyjnych i ujęć źródeł. Przyczyny i skutki podtapiania gruntów i obiektów budowlanych. Podstawowe systemy i układy odwadniające grunty i obiekty budowlane.

Project classes:

Obliczanie zasobów wód podziemnych. Obliczanie zapotrzebowania na wodę. Obliczanie dopływów do studni wierconej ujmującej naporowy poziom wodonośny – uproszczony projekt studni. Obliczanie dopływów do studni wierconej ujmującej poziom wodonośny o zwierciadle swobodnym – uproszczony projekt studni. Obliczanie dopływów do studni współdziałających ujmujących poziom wodonośny o zwierciadle naporowym – uproszczony projekt ujęcia. Obliczanie dopływów do studni współdziałających ujmujących poziom wodonośny o zwierciadle swobodnym – uproszczony projekt ujęcia. Uproszczony projekt studni kopanej. Wykonanie uproszczonego projektu odwadniania obiektów budowlanych, za pomocą drenów. Wykonanie uproszczonego projektu odwadniania obiektów budowlanych, za pomocą studni.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 90 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in project classes 28 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Completion of a project 15 h
Examination or Final test 2 h
Preparation for classes 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

(1) Do otrzymania pozytywnej oceny z ćwiczeń projektowych konieczne jest aktywne uczestniczenie w zajęciach i zaliczenie wszystkich realizowanych projektów.
(2) Do zaliczenia poszczególnych projektów niezbędne jest poprawne przeprowadzenie wszystkich wskazanych w wytycznych cząstkowych prac badawczych. Projekty oceniane są na podstawie poprawnie obliczonych i prawidłowo przedstawionych rezultatów prac badawczych.
(3) W przypadku prac realizowanych zespołowo, studenci określają szacunkowo swój procentowy udział w ich realizacji. Oceny dla poszczególnych osób z zespołu mogą być odmienne, o ile stopień zróżnicowania zaangażowania będzie możliwy do odzwierciedlenia w stosowanej skali ocen.
(4) Ocena końcowa z ćwiczeń projektowych jest średnią ważoną z ocen otrzymanych z poszczególnych projektów, gdzie wagę stanowi ilość zajęć przeznaczonych na realizację poszczególnych projektów.
(5) Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną ocen z ćwiczeń i z kolokwium zaliczeniowego, zaokrągloną z uwzględnieniem obowiązującej skali ocen.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Haładus A., Kulma R., 2012 – Dynamika wód podziemnych. Przykłady obliczeń. Część I. Przepływy filtracyjne jednowymiarowe. Wyd. AGH, Kraków
Haładus A., Kulma R., 2014 – Dynamika wód podziemnych. Przykłady obliczeń. Część 2. Dopływy do ujęć wodnych. Wyd. AGH, Kraków
Gonet A., Macuda J., 1997, 2004 – Wiertnictwo hydrogeologiczne. Wyd. AGH, Kraków
Gonet A., Macuda J., Zawisza L., Duda R., Porwisz J., 2011 – Instrukcja obsługi wierceń hydrogeologicznych. Wyd. AGH, Kraków
Gabryszewski T., Wieczysty A., 1985 – Ujęcia wód podziemnych. Arkady, Warszawa
Dąbrowski S., Górski J., Kapuściński J., Przybyłek J., Szczepański A. (kierownik naukowy), 2004 – Metodyka określania zasobów eksploatacyjnych ujęć zwykłych wód podziemnych. Poradnik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa.
Pazdro Z., Kozerski B. (1990) Hydrogeologia ogólna. Wyd. Geol. Warszawa.
Macioszczyk A. (red.), 2006 – Podstawy hydrogeologii stosowanej. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
Turek St. (red.), 1971 – Poradnik hydrogeologa. Wyd. Geologiczne, Warszawa
Duda R., Winid B., Zdechlik R., Stępień M., 2013 – Metodyka wyboru optymalnej metody
wyznaczania zasięgu stref ochronnych ujęć zwykłych wód podziemnych z uwzględnieniem
warunków hydrogeologicznych obszaru RZGW w Krakowie. AGH WGGiOŚ, Kraków.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Haładus A., Kulma R., 2012 – Dynamika wód podziemnych. Przykłady obliczeń. Część I. Przepływy filtracyjne jednowymiarowe. Wyd. AGH, Kraków
Haładus A., Kulma R., 2014 – Dynamika wód podziemnych. Przykłady obliczeń. Część 2. Dopływy do ujęć wodnych. Wyd. AGH, Kraków
Haładus A., Kania J., Szczepański A., Zdechlik R., Wojtal G., 2012 – Prognozowanie warunków eksploatacji ujęć zaopatrujących w wodę aglomerację tarnowską. Witkowski A.J., Sadurski A. (red. nauk.), Modelowanie przepływu wód podziemnych. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego nr 451, Hydrogeologia, z. XIII
Haładus A., Zdechlik R., Szczepański A., Bukowski P., Wojtal G., 2016 – Ocena zasobów eksploatacyjnych ujęć położonych w obrębie międzyrzecza Dunajca i Białej, na podstawie badań modelowych. Witczak S., Żurek A. (red.), Praktyczne metody modelowania przepływu wód podziemnych, Kraków
Duda R., Winid B., Zdechlik R., Stępień M., 2013 – Metodyka wyboru optymalnej metody wyznaczania zasięgu stref ochronnych ujęć zwykłych wód podziemnych z uwzględnieniem warunków hydrogeologicznych obszaru RZGW w Krakowie. Kraków: AGH WGGiOŚ, ISBN 978-83-88927-29-4raków

Additional information:

Terminy zaliczenia: jeden podstawowy i dwa poprawkowe.
Wiedza i umiejętności zdobyte w ramach modułu zapewniają studentowi przygotowanie do prowadzenia badań naukowych w dziedzinie nauk technicznych w zakresie związanym z kierunkiem kształcenia Inżynieria Środowiska