Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Basis soil mechanics
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-1-613-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Woźniak Henryk (hwozniak@geolog.geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Woźniak Henryk (hwozniak@geolog.geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie skutki działalności inżynierskiej w środowisku naturalnym oraz ma świadomość odpowiedzialności za skutki działań i decyzji w tym zakresie IS1A_K02, IS1A_K01 Examination
Skills
M_U001 Umie przeprowadzić analizę prostych stanów naprężenia i odkształcenia IS1A_U04, IS1A_U11 Examination,
Test
M_U002 Potrafi obliczyć stan naprężenia w podłożu w różnych warunkach gruntowo-wodnych IS1A_U11 Examination,
Test
M_U003 Potrafi opracować procedury badań właściwości mechanicznych gruntów zapewniających odwzorowanie realnych warunków pracy podłoża IS1A_U04, IS1A_U11 Examination
Knowledge
M_W001 Posiada podstawową wiedzę z zakresu stanów naprężenia i odkształcenia oraz zależności pomiędzy ich składowymi w odniesieniu do ośrodka sprężystego IS1A_W02 Examination,
Test
M_W002 Ma wiedzę z zakresu mechanicznych właściwości gruntów oraz ich znaczenia i roli w rozwiązywaniu praktycznych zadań mechaniki gruntów IS1A_W11, IS1A_W02, IS1A_W21 Examination,
Test
M_W003 Ma podstawową wiedzę z zakresu rozkładu naprężeń w gruntach od obciążeń zewnętrznych IS1A_W11 Examination
M_W004 Zna podstawowe zasady oceny nośności i odkształcalności podłoża gruntowego IS1A_W11 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie skutki działalności inżynierskiej w środowisku naturalnym oraz ma świadomość odpowiedzialności za skutki działań i decyzji w tym zakresie + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Umie przeprowadzić analizę prostych stanów naprężenia i odkształcenia + + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi obliczyć stan naprężenia w podłożu w różnych warunkach gruntowo-wodnych + + - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi opracować procedury badań właściwości mechanicznych gruntów zapewniających odwzorowanie realnych warunków pracy podłoża + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada podstawową wiedzę z zakresu stanów naprężenia i odkształcenia oraz zależności pomiędzy ich składowymi w odniesieniu do ośrodka sprężystego + + - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę z zakresu mechanicznych właściwości gruntów oraz ich znaczenia i roli w rozwiązywaniu praktycznych zadań mechaniki gruntów + + - - - - - - - - -
M_W003 Ma podstawową wiedzę z zakresu rozkładu naprężeń w gruntach od obciążeń zewnętrznych + + - - - - - - - - -
M_W004 Zna podstawowe zasady oceny nośności i odkształcalności podłoża gruntowego + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
1. Stan naprężenia
2. Stan odkształcenia
3. Zależności pomiędzy składowymi stanu naprężenia i odkształcenia w ośrodku sprężystym
4. Statyczne oddziaływanie wody gruntowej na stan naprężenia w gruncie
5. Dynamiczne oddziaływanie wody gruntowej na stan naprężenia w gruncie
6. Ściśliwość gruntów
7. Wytrzymałość na ścinanie
8. Konsolidacja gruntów
9. Rozkład naprężeń w ośrodku gruntowym

10. Nośność i odkształcalność podłoża gruntowego.

Auditorium classes:

1. Analiza jednoosiowego i płaskiego stanu naprężenia. Przedstawianie stanu naprężeń za pomocą koła Mohra. Wykreślanie ścieżek naprężeń. Obliczanie naprężeń głównych i składowych stanu naprężenia dla prostych stanów.
2. Analiza jednoosiowego i płaskiego stanu odkształcenia. Przedstawianie stanu odkształceń za pomocą koła Mohra. Obliczanie odkształceń liniowych, postaciowych i objętościowych dla przypadków prostych. Obliczanie stałych materiałowych sprężystych.
3. Rozwiązywanie zadań z zakresu statycznego i dynamicznego oddziaływania wody gruntowej na stan naprężenia w gruncie.
4. Opracowanie przykładowych procedur dla badan ściśliwości, konsolidacji i wytrzymałości na ścinanie.
5. Obliczanie naprężeń w podłożu budowli.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 79 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Examination or Final test 2 h
Participation in lectures 28 h
Participation in auditorium classes 14 h
Realization of independently performed tasks 35 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną oceny z egzaminu i kolokwiów z ćwiczeń

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczenie z przedmiotów: geologia inżynierska, gruntoznawstwo

Recommended literature and teaching resources:

1. Pisarczyk S. (1999): Mechanika gruntów. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
2. Wiłun Z. (1982 i nowsze): Zarys geotechniki. WKŁ, Warszawa
3. Lambe W.T., Whitman R.V. (1977, 1978): Mechanika gruntów, t. 1 i 2. Arkady, Warszawa.
4. Obrycki M., Pisarczyk S. (1997): Zbiór zadań z mechaniki gruntów. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
5. Coduto D.P. (1998): Geotechnical engineering. Principles and practices. Prentice Hall. Inc.
6. Das B.M. (1985): Principles of geotechnical engineering. PWS-KentPublishing Company. Boston.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Woźniak H., Wójcik A. (1998): Całkowite osiadanie warstwy spoistego gruntu zwałowego z uwzględnieniem odbudowy zwierciadła wody gruntowej. XXI ZSMG, Kraków-Zakopane, 467-477.

Woźniak H. (2001): Zastosowanie konsolidometru hydraulicznego Rowe’a do badania odkształceń objętościowych gruntów nasypowych w wyniku zawodnienia. Kwartalnik AGH, Geologia, tom 27, z. 2-4, 513 – 525.

Woźniak H. (2004): Interpretacja procesu konsolidacji w oparciu o pomiary ciśnienia porowego. XXVII ZSMG, Kraków-Zakopane, 251-259.

Additional information:

Program przewiduje przeprowadzenie 3 testów.

Test 1.: Stan naprężenia. Stan odkształcenia. Zależności pomiędzy składowymi stanu naprężenia i odkształcenia w ośrodkach sprężystych.

Test 2.: Statyczne i dynamiczne oddziaływanie na stan naprężenia w gruncie.

Test3.: Wytrzymałość na ścinanie. Ściśliwość gruntów.