Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Balancing of conventional and unconventional hydrocarbon resources
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-1-616-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Kosakowski Paweł (kosak@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Więcław Dariusz (wieclaw@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Kosakowski Paweł (kosak@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość i rozumie ekonomiczne, społeczne i ekologiczne skutki działalności w zakresie poszukiwania i eksploatacji niekonwencjonalnych złóż węglowodorów IS1A_K05, IS1A_K02, IS1A_W23, IS1A_W24 Test
Skills
M_U001 Posługuje się programami komputerowymi do analiz naftowych i bilansowania zasobów surowców niekonwencjonalnych IS1A_U10, IS1A_U07 Test,
Project,
Execution of exercises
M_U002 Potrafi zgodnie z zasadami obliczyć zasoby niekonwencjonalnych złóż gazu IS1A_U18, IS1A_U03 Test,
Project
M_U003 Ma umiejętność poszerzania swojej wiedzy z zakresu geologii i geochemii naftowej w aspekcie niekonwencjonalnych złóż węglowodorów IS1A_U07, IS1A_U12, IS1A_U17 Test,
Project
Knowledge
M_W001 Ma podstawową wiedzę w zakresie wybranych zagadnień geologii naftowej IS1A_W09, IS1A_W12 Test
M_W002 Zna przepisy prawne związane z poszukiwaniem i eksploatacją złóż kopalin niekonwencjonalnych IS1A_W07, IS1A_W25, IS1A_W18 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość i rozumie ekonomiczne, społeczne i ekologiczne skutki działalności w zakresie poszukiwania i eksploatacji niekonwencjonalnych złóż węglowodorów + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Posługuje się programami komputerowymi do analiz naftowych i bilansowania zasobów surowców niekonwencjonalnych - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi zgodnie z zasadami obliczyć zasoby niekonwencjonalnych złóż gazu - - - + - - - - - - -
M_U003 Ma umiejętność poszerzania swojej wiedzy z zakresu geologii i geochemii naftowej w aspekcie niekonwencjonalnych złóż węglowodorów + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma podstawową wiedzę w zakresie wybranych zagadnień geologii naftowej + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna przepisy prawne związane z poszukiwaniem i eksploatacją złóż kopalin niekonwencjonalnych + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Podstawowe pojęcia z zakresu geologii naftowej
Definicje węglowodorów konwencjonalnych i niekonwencjonalnych (gaz łupkowy, gazo-kondensat łupkowy, ropa łupkowa, gaz zamknięty, gaz centrum basenu, hydraty gazowe)
Bilansowanie zasobów złóż węglowodorów
Ocena samowystarczalności zasobów
Podstawy prawne bilansowania i obliczania zasobów
Metody ocen potencjału macierzystego skał i obliczania zasobów złóż
Geologiczne i geochemiczne uwarunkowania występowania niekonwencjonalnych surowców węglowodorowych
Rola geofizyki wiertniczej w określeniu zasobów gazu łupkowego
Złoża konwencjonalne i niekonwencjonalne w Świecie i Polsce – przykłady

Project classes:

Kryteria klasyfikacji zasobów złóż konwencjonalnych i niekonwencjonalnych, metody obliczania zasobów złóż węglowodorów niekonwencjonalnych, obliczenie zasobów złoża niekonwencjonalnego, samodzielne opracowanie danych i parametrów obliczeniowych złoża węglowodorów niekonwencjonalnych oraz wykonanie obliczeń zasobów.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 84 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 28 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Participation in project classes 14 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Examination or Final test 2 h
Preparation for classes 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,4*ocena z kolokwium+ 0,6* ocena z projektu

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw geologii

Recommended literature and teaching resources:

1. Milici, R.C., Ryder, R.T., Swezey, C.S., Charpentier, R.R., Cook, T. A., Crovelli, R.A., Klett, T.R., Pollastro, R.M., Schenk, C.J. 2003. Assessment of undiscovered oil and gas resources of the Appalachian Basin Province, 2003: U.S. Geological Survey Fact Sheet FS-009-03
2. Laughrey, Ch.D., Billman, D.A., Canich, M.R. 2004. Petroleum geology and geochemistry of the Council Run gas field, north central Pennsylvania. AAPG Bulletin, 88, 213-239.
3. Prawo geologiczne i górnicze. Dz.U. z 2011 nr 163 poz. 981.
4. Charpentier, R.R., deWitt, Wallace, Claypool, G.E., Harris, L.D., Mast, R.F., Megeath, J.D., Roen, J.B., Schmoker, J.W., 1993. Estimates of unconventional natural gas resources of the Devonian shales of the Appalachian basin. In Roen, J.B., Kepferle, R.C., 1993. Petroleum geology of the Devonian and Mississippian black shale of eastern North America: U.S. Geological Survey Bulletin 1909B, p. N1-N 20
5. Milici, R.C., 1993, Autogenic gas (self-sourced) from shales- An example from the Appalachian basin, in Howell, D.G., ed., The future of energy gases: U.S. Geological Survey Professional Paper 1570, 253-278.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None