Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Projects and standardization in research and environmental work
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-1-618-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Kowalski Adam (akowalsk@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Więcław Dariusz (wieclaw@agh.edu.pl)
dr Kowalski Adam (akowalsk@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ją współorganizować i w niej pracować IS1A_K03 Project
M_K002 Ma świadomość i rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu informacji dotyczących wyników analiz środowiskowych dla planowanych przedsięwzięć lub określonych obszarów IS1A_K05
Skills
M_U001 Student potrafi posłużyc sie normami do oceny stanu środowiska naturalnego, oraz normami wykonywania analiz środowiskowych IS1A_U03, IS1A_U15 Project
M_U002 Student powinien umieć określić skutki prawne nieprzestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących ochrony środowiska IS1A_K03, IS1A_U17 Scientific paper
M_U003 potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych, internetu, zasobów informacji patentowej (również w języku angielskim) w zakresie prowadzenia prac analiz środowiskowych oraz: wykorzystuje uzyskane informacje w celu rozwiązania problemu podanego w projekcie, formułuje i uzasadnia zaproponowane przez siebie rozwiązania IS1A_K02, IS1A_U01 Scientific paper
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę na temat uregulowań prawnych w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej. Powinien umieć określić kierunki działań międzynarodowych organizacji w zakresie ochrony środowiska IS1A_W05, IS1A_W07, IS1A_W03 Test
M_W002 Student powinien umieć określić rodzaje norm stosowanych w zakresie ochrony środowiska oraz obowiązujące akty prawne dotyczące ochrony środowiska IS1A_W19, IS1A_W07, IS1A_W17, IS1A_W13 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ją współorganizować i w niej pracować - - - - - + - - - - -
M_K002 Ma świadomość i rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu informacji dotyczących wyników analiz środowiskowych dla planowanych przedsięwzięć lub określonych obszarów - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi posłużyc sie normami do oceny stanu środowiska naturalnego, oraz normami wykonywania analiz środowiskowych - - - - - + - - - - -
M_U002 Student powinien umieć określić skutki prawne nieprzestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących ochrony środowiska - - - - - + - - - - -
M_U003 potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych, internetu, zasobów informacji patentowej (również w języku angielskim) w zakresie prowadzenia prac analiz środowiskowych oraz: wykorzystuje uzyskane informacje w celu rozwiązania problemu podanego w projekcie, formułuje i uzasadnia zaproponowane przez siebie rozwiązania - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę na temat uregulowań prawnych w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej. Powinien umieć określić kierunki działań międzynarodowych organizacji w zakresie ochrony środowiska + - - - - - - - - - -
M_W002 Student powinien umieć określić rodzaje norm stosowanych w zakresie ochrony środowiska oraz obowiązujące akty prawne dotyczące ochrony środowiska + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Akty prawne związane z ochroną i kształtowaniem środowiska Obowiązujące w Polsce

  Wykład na temat podstawowych aktów prawnych dotyczących ochrony powietrza atmosferycznego, wód i gruntów obowiązujących w Polsce.

 2. Akty prawne związane z ochroną środowiska obowiązujące w Unii Europejskiej oraz międzynarodowa współpraca w zakresie ochrony środowiska

  Podstawowe uwarunkowania współpracy międzynarodowej w zakresie przestrzegania prawa w ochronie powietrza atmosferycznego. Konwencje międzynarodowe ochrony środowiska.

 3. Normy dotyczące ochrony środowiska, obowiązujące w Polsce

  Zapoznanie studentów z obowiązującymi normami i rozporządzeniami dotyczącymi dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń środowiska naturalnego w poszczególnych grupach zanieczyszczeń.
  Normy ISO Serii 1400 dla stanowisk badawczych prowadzących analizy środowiskowe

 4. Konsekwencje nieprzestrzegania prawa ochrony środowiska

  Sposoby egzekwowania nieprzestrzegania prawa w zakresie ochrony środowiska, Sposoby nakładania kar za zanieczyszczanie środowiska przyrodniczego.

Seminar classes:
 1. Normy w zakresie prowadzenia badań oraz dopuszczalnych stężen substancji zanieczyszczających środowisko.

  Opracowanie projektu stanowiska badawczego w zakresie badania zanieczyszczenia powietrza na terenie województwa małopolskiego. Praca w zespołach.

 2. Wykonywanie w zespołach analizy aktów prawnych związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska w Polsce i krajach Unii Europejskiej.

  Przygotowanie projektu oceny stanu środowiska naturalnego na podstawie dostępnych baz danych,dla wybranego obszaru badań. Wykonanie oceny skutków prawnych nieprzestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących ochrony środowiska.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 55 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Preparation for classes 5 h
Participation in lectures 14 h
Participation in seminar classes 14 h
Examination or Final test 2 h
Completion of a project 10 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Zaliczenie kolokwium, przygotowania projektu, zaliczenie zadań, wygłoszenie prezentacjikońcowej projektu.
Ocena końcowa średnia arytmetyczna oceny z kolokwium i mprojektu.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa wiedza z akresu ochrony środowiska, ochrony przyrody, ekologii, monitoringu środowiska, instrumentów ochrony środowiska ( z elementami prawa ochrony środowiska)

Recommended literature and teaching resources:

Karczun Zb. IndekaL.: Ochrona Środowiska . Aries, Warszawa 1999
Hewitt N.: Podręcznik planowania działań na rzecz ochrony środowiska: europejski podręcznik planowania Lokalnej Agendy 21. The International Council for Local Environmental Initiatives, Freiburg 1997
Praca zbiorowa: Prawo ochrony środowiska dla praktyków. Verlag dashofer 2003
Preisner L.:Przeglądy środowiska jako instrumenty ekologizacji działalności gospodarczej. Uczelniane Wyd. nauk-Dydakt. AGH, Kraków 2000
Akty prawne związane z ochrona środowiska
Systemy zarządzania środowiskiem- Wymagania z wytycznymi ich stosowania. Kontekst, Poznań 1997

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Brak