Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Environmental Mapping
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-1-620-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Gałaś Andrzej (pollux@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Gałaś Andrzej (pollux@geol.agh.edu.pl)
dr inż. Gałaś Slavka (sgalas@geol.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Krzak Mariusz (krzak@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym oraz ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w tym zakresie IS1A_K02 Report,
Participation in a discussion
M_K002 Rozumie istotę i zasady pracy w grupie w terenie; potrafi ją współorganizować i pracować w niej IS1A_K03 Involvement in teamwork
M_K003 Ma świadomość roli absolwenta uczelni technicznej w popularyzowaniu osiągnięć nauki i techniki w zakresie kartografii geosozologicznej IS1A_K05 Report,
Participation in a discussion
M_K004 ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania IS1A_K01 Test,
Report
Skills
M_U001 Potrafi przygotować się do prac w terenie, rozpoznając go przy wykorzystaniu dostępnych portali geośrodowiskowych IS1A_U01 Report
M_U002 Potrafi wykonać mapę geośrodowiskową, rozumie potencjalne konflikty jakie niesie wykorzystanie poszczególnych zasobów środowiska. IS1A_W18, IS1A_U09, IS1A_U24 Report
Knowledge
M_W001 Zna szczegółowo instrukcję wykonania mapy geośrodowiskowej IS1A_W18, IS1A_U09 Test
M_W002 ma podstawową wiedzę o źródłach danych o środowisku IS1A_W07 Test
M_W003 Ma szczegółową wiedzę o metodach oceny stanu środowiska IS1A_W07 Test
M_W004 Potrafi ocenić stan środowiska, m.in. na podstawie informacji pozyskanej z różnych źródeł i jej integracji. IS1A_W07 Report
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym oraz ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w tym zakresie + - - - - - + - - - -
M_K002 Rozumie istotę i zasady pracy w grupie w terenie; potrafi ją współorganizować i pracować w niej - - - - - - + - - - -
M_K003 Ma świadomość roli absolwenta uczelni technicznej w popularyzowaniu osiągnięć nauki i techniki w zakresie kartografii geosozologicznej + - - - - - + - - - -
M_K004 ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania + - - - - - + - - - -
Skills
M_U001 Potrafi przygotować się do prac w terenie, rozpoznając go przy wykorzystaniu dostępnych portali geośrodowiskowych - - - - - - + - - - -
M_U002 Potrafi wykonać mapę geośrodowiskową, rozumie potencjalne konflikty jakie niesie wykorzystanie poszczególnych zasobów środowiska. - - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Zna szczegółowo instrukcję wykonania mapy geośrodowiskowej + - - - - - - - - - -
M_W002 ma podstawową wiedzę o źródłach danych o środowisku + - - - - - - - - - -
M_W003 Ma szczegółową wiedzę o metodach oceny stanu środowiska + - - - - - - - - - -
M_W004 Potrafi ocenić stan środowiska, m.in. na podstawie informacji pozyskanej z różnych źródeł i jej integracji. - - - - - - + - - - -
Module content
Lectures:

Podstawy kartografii geosozologicznej. Wykorzystanie i ocena wiarygodności różnych źródeł danych środowiskowych. Analiza map geologicznych, hydrologicznych, hydrogeologicznych, Zakres informacji o: złożach kopalin, przemyśle, zasobach wód powierzchniowych i podziemnych, warunkach podłoża budowlanego, walorach przyrody żywej i nieożywionej.

Practical classes:

Projekt (wykonania mapy geosozologicznej w małym zespole, projekty realizowane etapami w ciągu 30h prac w terenie):
• rekonesans terenowy
• ocena stanu środowiska
• weryfikacja danych archiwalnych w terenie
• szczegółowe prace kartograficzne
• zestawienie wyników na mapie i w objaśnieniach
Wspólna dyskusja wyników projektów

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 59 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in fieldworks 28 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Examination or Final test 2 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z projektu 60% + kolokwium 40%

Prerequisites and additional requirements:

Wpis na semestr

Recommended literature and teaching resources:

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (2008);
Instrukcja opracowania Mapy geośrodowiskowej Polski w skali 1:50 000. 2005, PIG Warszawa

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None