Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Organic geochemistry
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-1-621-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Więcław Dariusz (wieclaw@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Więcław Dariusz (wieclaw@agh.edu.pl)
dr Kowalski Adam (akowalsk@agh.edu.pl)
dr Bilkiewicz Elżbieta (ebil@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 ma świadomość i rozumie wagę ochrony środowiska naturalnego, skutków działalności pozytywnej i negatywnej człowieka oraz jest przygotowany do pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadanie IS1A_K03, IS1A_K02 Test,
Execution of laboratory classes,
Involvement in teamwork
Skills
M_U001 ma wiedzę dotyczącą metod analiz środowiskowych, potrafi je stosować, potrafi interpretować uzyskane wyniki badań, potrafi wykonać raport zagrożeń środowiskowych IS1A_U10, IS1A_W19, IS1A_U17, IS1A_U04, IS1A_U11 Report,
Execution of laboratory classes
M_U002 ma umiejętność poszerzania swojej wiedzy poprzez pozyskiwanie informacje z literatury i Internetu w zakresie geochemii organicznej środowiska IS1A_U05, IS1A_U01 Test,
Report
Knowledge
M_W001 ma podstawową wiedzę w zakresu geochemii organicznej w aspektach badania środowiska IS1A_W05, IS1A_U12, IS1A_W07, IS1A_W13 Test
M_W002 ma wiedzę w zakresie metod badania zanieczyszczeń środowiskowa naturalnego (woda, powietrze, gleba) IS1A_U10, IS1A_W19, IS1A_U12, IS1A_W03, IS1A_W16 Test,
Execution of laboratory classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 ma świadomość i rozumie wagę ochrony środowiska naturalnego, skutków działalności pozytywnej i negatywnej człowieka oraz jest przygotowany do pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadanie + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 ma wiedzę dotyczącą metod analiz środowiskowych, potrafi je stosować, potrafi interpretować uzyskane wyniki badań, potrafi wykonać raport zagrożeń środowiskowych - - + - - - - - - - -
M_U002 ma umiejętność poszerzania swojej wiedzy poprzez pozyskiwanie informacje z literatury i Internetu w zakresie geochemii organicznej środowiska + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 ma podstawową wiedzę w zakresu geochemii organicznej w aspektach badania środowiska + - - - - - - - - - -
M_W002 ma wiedzę w zakresie metod badania zanieczyszczeń środowiskowa naturalnego (woda, powietrze, gleba) + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Geochemia organiczna – podstawowe pojęcia
Typy wiązań, izomeria, hybrydyzacja
Struktury organiczne i grupy funkcyjne
Cykle geochemiczne pierwiastków, obieg węgla w przyrodzie
Powstawanie i ewolucja życia na Ziemi
Skład chemiczny materii organicznej
Produkcyjność, zachowanie i degradacja materii organicznej
Węglowodory – geneza, klasyfikacja, skład, własności
Geochemia izotopów
Wpływ człowieka na obieg węgla
Zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego związkami organicznym

Laboratory classes:

Metody analityczne stosowane w geochemii organicznej. Pobór i przygotowanie próbek stałych, cieczy i gazów do badań geochemicznych. Analiza pirolityczna Rock-Eval. Ekstrakcja rozpuszczalnikowa w aparatach Soxhleta i Soxtec. Analiza grupowa ekstraktów. Ustalanie źródeł zanieczyszczeń metodami chromatograficznymi. Separacja i analiza elementarna (CHNOS) materii organicznej, usuwanie materii organicznej z próbek analitycznych, statystyczna interpretacja wyników badań środowiska przyrodniczego

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 58 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in laboratory classes 14 h
Realization of independently performed tasks 14 h
Examination or Final test 2 h
Preparation for classes 7 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 7 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,3*ocena z kolokwium+ 0,7* ocena z ćwiczeń

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa wiedza z zakresu chemii organicznej, ekologii, monitoringu środowiska.

Recommended literature and teaching resources:

Butcher S.S. i WSP., 1992, Global biogeochemical cycles, Academic Press Inc.
Kabata-Pendias A., Pendias H., 1999. Biogeochemia pierwiastków śladowych. PWN Warszawa.
MigaszewskiZ. M., Gałuszka A., 2000. Podstawy geochemii środowiska. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne WNT, 574 s.
Namieśnik J., Jamrógiewicz Z., 1998, Fizykochemiczne metody kontroli zanieczyszczeń środowiska, Wydawnictwo Naukowo Technicznie, Warszawa.
Polański, 1988. Podstawy geochemii, PG Warszawa
Szperliński Z., 2002, Chemia w ochronie i inżynierii środowiska, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
Weiner J., 1999, Życie i ewolucja biosfery. PWN, Warszawa.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None