Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Intellectual property rights
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-1-624-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
Responsible teacher:
dr Pałosz Jerzy (palosz@poczta.onet.pl)
Academic teachers:
dr Pałosz Jerzy (palosz@poczta.onet.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania oraz podnoszenia kompetencji w zakresie ochrony własności intelektualnej i informacji patentowej IS1A_K01 Test
Skills
M_U001 Potrafi samodzielnie korzystać z wybranych źródeł naukowych dotyczących ochrony własności intelektualnej, informacji patentowej, prawa własności przemysłowej oraz prawa autorskiego. IS1A_U01 Test
M_U002 Potrafi integrować uzyskane informacje, wyciągać podstawowe wnioski oraz formułować i uzasadniać proste opinie IS1A_U01 Test
M_U003 Ma umiejętność samokształcenia, m.in. w celu podnoszenia kompetencji w zakresie ochrony własności intelektualnej. IS1A_U05 Test
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę w zakresie ochrony własności intelektualnej: prawa własności przemysłowej, prawa autorskiego, know how i zarządzania własnością intelektualną IS1A_W25 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania oraz podnoszenia kompetencji w zakresie ochrony własności intelektualnej i informacji patentowej + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi samodzielnie korzystać z wybranych źródeł naukowych dotyczących ochrony własności intelektualnej, informacji patentowej, prawa własności przemysłowej oraz prawa autorskiego. + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi integrować uzyskane informacje, wyciągać podstawowe wnioski oraz formułować i uzasadniać proste opinie + - - - - - - - - - -
M_U003 Ma umiejętność samokształcenia, m.in. w celu podnoszenia kompetencji w zakresie ochrony własności intelektualnej. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę w zakresie ochrony własności intelektualnej: prawa własności przemysłowej, prawa autorskiego, know how i zarządzania własnością intelektualną + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

I. Pojęcie dóbr niematerialnych, ich rodzaje i historyczna ewolucja. Dobra osobiste (2 godz.)
1. Domena publiczna i domena chronionych prywatnych dóbr niematerialnych. Kierunki ewolucji – wzrost znaczenia dóbr niematerialnych i ich ochrony.
2. Pojęcie dóbr niematerialnych i ich rodzaje. Dobra osobiste i koncepcyjne dobra niematerialne – różnice i podobieństwa. Dobra osobiste nazwane (art. 23 i 43 kc) i nienazwane. Kategorie dóbr osobistych.
II. Koncepcyjne dobra niematerialne. Przedmiot ochrony prawa autorskiego (2 godz.)
1. Utwory, rozwiązania, oznaczenia – podobieństwa i różnice.
2. Rodzaje utworów i rozwiązań
3. Umowny podział na tzw. własność intelektualną, chronioną przez prawo autorskie, tzw. własność przemysłową chronioną przez prawo własności przemysłowej oraz know how, chronione przez zwyczaj, prawo o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i prawo cywilne.
4. Przedmiot ochrony prawa autorskiego
a. definicja utworu
b. problem statusu prawnego idei, pomysłów, odkryć naukowych, formatów telewizyjnych itp.
c. domena publiczna jako granica prawa autorskiego
d. utwory samoistne, inspirowane, zależne.
e. Program komputerowy jako przedmiot ochrony prawnoautorskiej
f. prawa pokrewne (sąsiednie). Status tzw. nietwórczych baz danych.
5. Moment powstania i okres trwania autorskich praw majątkowych.
III. Podmiot prawa autorskiego (2 godz.)
1. Pojęcie twórcy. Domniemanie autorstwa utworu. Problem tzw. ghostwriterów i „paper mills”. Utwory zbiorowe, wspólne, połączone.
2. Twórczość pracownicza.
IV. Treść i ochrona prawa autorskiego i praw pokrewnych (3 godz.)
1. Autorskie prawa osobiste: przesłanki powstania, treść i funkcje, gasnący charakter niektórych z nich,
2. Autorskie prawa majątkowe. Moment powstania, znaczenie tzw. wyczerpania prawa, pola eksploatacji.
3. Ograniczenia autorskich praw majątkowych
a. dozwolony użytek osobisty: treść prawa i jego przesłanki, problem „osób bliskich”, znaczenie przesłanki rozpowszechnienia utworu, szczególne przypadki zastosowania: problem prawa do kserowania całych dzieł, cytat i jego warunki i ograniczenia, granice z art.35
b. dozwolony użytek publiczny: dwa typy licencji z tego tytułu, antologie, przedruk, licencje dla bibliotek, szkól, ośrodków dokumentacji, nowe rodzaje licencji
4. Szczególne regulacje dla programów komputerowych.
5. Ochrona autorskich praw osobistych.
6. Ochrona autorskich praw majątkowych – dyrektywa „entforcement” i jej implementacja do prawa polskiego. Odpowiedzialność sprawcy, pomocnika, nakłaniającego i korzystającego.
7. Ochrona praw pokrewnych (sąsiednich)
8. Zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi i pokrewnymi.
VII. Prawo własności przemysłowej. Wynalazek (2 godz.)
1. Cechy wynalazku umożliwiające ochronę patentową: nowość, poziom wynalazczy, przemysłowa stosowalność
2. Produkty konceptualne wyłączone z ochrony należnej wynalazkom: odkrycia, teorie naukowe, i metody matematyczne, wytwory o charakterze jedynie estetycznym, gry, zasady i metody działalności umysłowej lub gospodarczej, tzw. „wynalazki niemożliwe”, programy do maszyn cyfrowych, przedstawienia informacji. Zakres prawa dozwolonego korzystania własnego. Wynalazki wyłączone z ochrony patentowej. Licencje przymusowe.
3. Wynalazki wyłączone z ochrony patentowej
4. Wzór użytkowy, wzór przemysłowy.
5. Znak towarowy, firma.
V. Umowy z zakresu prawa autorskiego. 2 godz.
1. Zasada wolności umów i jej ograniczenia: zasada wymienienia pół eksploatacji, zakaz „wiecznego sponsoringu”, kwestia zrzeczenia się prawa do wynagrodzenia, obligatoryjna forma pisemna, problem praw zależnych.
2. Zasady redakcji umów.
3. Umowa o wykonanie utworu, umowa przenosząca prawa do utworu/ patentu. Umowy licencyjne.
4. Obrót prawami własności intelektualnej.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 29 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Participation in lectures 14 h
Examination or Final test 2 h
Realization of independently performed tasks 13 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Wynik kolokwium zaliczeniowego w formie testu (obejmującego, literaturę obowiązkową i uzupełniającą oraz treść wykładów) oraz obecność na zajęciach

Prerequisites and additional requirements:

Wymagania dodatkowe: obecność na zajęciach

Recommended literature and teaching resources:

1. J.Barta, R.Markiewicz, Prawo autorskie, Wydawnictwo Oficyna, Warszawa 2010, rozdziały: III, IV, VII, VIII, IX, XII (studenci mogą alternatywnie korzystać z podręcznika: R.Golat, Prawo autorskie prawa pokrewne, wydanie V, CH BECK, Warszawa 2008, z wyjątkiem rozdziałów: III.7, VII i IX pracy J.Barty i R.Markiewicza.
2. T.Szymanek, Umowy z zakresu własności intelektualnej i przemysłowej, EWSPA 2009, rozdz.: 7.3 – 7.9, 8.2, 9 (całość)
3. Prawo Internetu. Wprowadzenie: P.Polański, wyd. I, CH BECK, Warszawa 2008, w szczególności rozdziały: I i LII Wprowadzenia.
4. WWW. Vagla.pl. Ze względu na kompetencję prowadzącego ten serwis Piotra Waglowskiego, prawnika i specjalisty w sprawach Internetu, studenci powinni bieżąco korzystać z tego serwisu)
5. T.Szymanek, Prawo własności przemysłowej. Podręcznik akademicki, EWSPA 2008, rozdz. 4.1. 4.2 do 4.2.2., 4.2.6.2, 4.3.2, 4.4.1a, 5 do 5.2.1.

Literatura uzupełniająca
L. Lessing, Wolna kultura, Warszawa 2005,
A. Matlak, Prawo autorskie w społeczeństwie informacyjnym, Zakamycze 2004
R. Waglowski, Prawo w sieci. Zarys regulacji Internetu, Warszawa 2005

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None