Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Engineering thesis
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-1-701-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 ma świadomość ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego dokształcania IS1A_K01 Engineering project,
Scientific paper,
Participation in a discussion
M_K002 ma świadomość ważności pozatechnicznych skutków projektowanego zadania oraz właściwie postrzega związane z tym dylematy i odpowiedzialność za podjęte decyzje w tym zakresie IS1A_K02 Engineering project,
Scientific paper,
Participation in a discussion
M_K003 opracowując projekt inżynierski myśli i działa przedsiębiorczo oraz właściwie określa priorytety służące realizacji nakreślonego zadania IS1A_K04, IS1A_K06 Engineering project
M_K004 ma świadomość społecznej roli absolwenta uczelni technicznej, rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu w sposób zrozumiały informacji dotyczących znanych mu zagadnień Inżynierii środowiska IS1A_K05 Scientific paper,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 potrafi opracować projekt inżynierski z zakresu Inżynierii środowiska wraz z omówieniem jego wyników IS1A_U18, IS1A_U07, IS1A_U03, IS1A_U17, IS1A_U15 Engineering project,
Scientific paper,
Participation in a discussion
M_U002 potrafi pozyskiwać niezbędne do projektu informacje i dane z różnych źródeł, właściwie je integrować oraz wyciągać podstawowe uzasadnione wnioski IS1A_U01 Engineering project
M_U003 ma umiejętność samokształcenia IS1A_U05 Engineering project
M_U004 umie opracować i przedstawić prezentację na temat wykonanego projektu inżynierskiego IS1A_U04 Scientific paper
M_U005 potrafi wykonując projekt inżynierski dostrzegać złożoność i interdyscyplinarność zagadnień z nim związanych oraz oddziaływanie projektowanego sposobu rozwiązania zadania na środowisko naturalne IS1A_U12 Engineering project,
Scientific paper,
Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 ma świadomość ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego dokształcania - - - - - - - - - + -
M_K002 ma świadomość ważności pozatechnicznych skutków projektowanego zadania oraz właściwie postrzega związane z tym dylematy i odpowiedzialność za podjęte decyzje w tym zakresie - - - - - - - - - + -
M_K003 opracowując projekt inżynierski myśli i działa przedsiębiorczo oraz właściwie określa priorytety służące realizacji nakreślonego zadania - - - - - - - - - + -
M_K004 ma świadomość społecznej roli absolwenta uczelni technicznej, rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu w sposób zrozumiały informacji dotyczących znanych mu zagadnień Inżynierii środowiska - - - - - - - - - + -
Skills
M_U001 potrafi opracować projekt inżynierski z zakresu Inżynierii środowiska wraz z omówieniem jego wyników - - - - - - - - - + -
M_U002 potrafi pozyskiwać niezbędne do projektu informacje i dane z różnych źródeł, właściwie je integrować oraz wyciągać podstawowe uzasadnione wnioski - - - - - - - - - + -
M_U003 ma umiejętność samokształcenia - - - - - - - - - + -
M_U004 umie opracować i przedstawić prezentację na temat wykonanego projektu inżynierskiego - - - - - - - - - + -
M_U005 potrafi wykonując projekt inżynierski dostrzegać złożoność i interdyscyplinarność zagadnień z nim związanych oraz oddziaływanie projektowanego sposobu rozwiązania zadania na środowisko naturalne - - - - - - - - - + -
Module content
Others:

Projekt inżynierski to realizacja i udokumentowanie zadania inżynierskiego – praktycznego przedsięwzięcia projektowego. Obejmuje dokumentację merytoryczną zadania określonego w temacie projektu. Projekt inżynierski jest realizowany pod kierunkiem opiekuna w trybie systematycznych konsultacji w trakcie trwania VII semestru studiów. Tematem projektu inżynierskiego jest zagadnienie, którego projekt potwierdza nabycie określonych umiejętności zawodowych w zakresie wiedzy charakteryzującej absolwenta studiów I stopnia na kierunku Inżynieria środowiska.
Egzamin dyplomowy inżynierski obejmuje:
a. projekt inżynierski,
b. egzamin inżynierski z zakresu Inżynierii środowiska,
c. prezentację projektu inżynierskiego i dyskusję.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 386 h
Module ECTS credits 15 ECTS
Realization of independently performed tasks 75 h
Examination or Final test 1 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 5 h
Completion of a project 300 h
Contact hours 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena egzaminu dyplomowego pierwszego stopnia jest średnią ważoną oceny projektu inżynierskiego (z wagą 0,1), oceny egzaminu inżynierskiego (z wagą 0,2) oraz średniej ocen ze studiów (z wagą 0,7)

Prerequisites and additional requirements:

Uzyskanie absolutorium ze studiów I stopnia

Recommended literature and teaching resources:

Okulewicz M., Ziółkowska M., Bogdanowicz. P., Kochanowska M., Krawczyk Z. (red) – Poradnik pisania pracy dyplomowej. Wydawca: Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej, Warszawa: http://bcpw.bg.pw.edu.pl/Content/1524/PoradnikPisaniaPracyDyplomowej.pdf
Zabielski R., 2008 – Przewodnik pisania prac magisterskich i dysertacji doktorskich dla studentów SGGW. Wydział Medycyny Weterynaryjnej, SGGW, Warszawa: http://agrobiol.sggw.waw.pl/agrobiol/media/Przewodnik%20pisania%20prac%20mgr%20i%20dr%20w%20SGGW.pdf
Opoka E., 2003 – Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice
Bielcowie E., J., 2007 – Podręcznik pisania prac albo technika pisania po polsku. Wyd. EJB i Arkadiusz Wingert, Kraków
Weiner J., 2009 – Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa
PN-ISO 690:2002 – Dokumentacja – Przypisy bibliograficzne – Zawartość, forma i struktura. PKN, Warszawa
PN-ISO 690:2002 – Informacja i dokumentacja — Przypisy bibliograficzne — Dokumenty elektroniczne i ich części. PKN, Warszawa

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None