Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Environmental Management Systems
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-1-703-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Adamiec Ewa (eadamiec@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Adamiec Ewa (eadamiec@agh.edu.pl)
dr inż. Jarosz-Krzemińska Elżbieta (elzbietajarosz@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Student potrafi opracować Systemy Zarządzania Środowiskiem w przedsiębiorstwie

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Student w oparciu o postawione wymagania potrafi opracować system zarządzania dla przedsiębiorstwa IS1A_K03, IS1A_K02, IS1A_U01, IS1A_K01 Activity during classes,
Test,
Project
M_U002 Student potrafi opracować procedury wdrożenia SZS, działań korygujących i kontroli w przedsiębiorstwie IS1A_K03, IS1A_K02, IS1A_U01, IS1A_K01 Activity during classes,
Test,
Project
M_U003 Student potrafi zebrać i przeanalizować odpowiednie dane oraz dokonać analizy SWOT IS1A_K03, IS1A_K02, IS1A_U01, IS1A_K01 Activity during classes,
Project
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie zarządzania środowiskiem IS1A_K02, IS1A_W20 Test,
Project
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie serii norm ISO 14000 IS1A_W01, IS1A_K02, IS1A_K01 Test
M_W003 Student ma wiedzę na temat systemu EMAS IS1A_W21, IS1A_W20 Activity during classes,
Test,
Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Student w oparciu o postawione wymagania potrafi opracować system zarządzania dla przedsiębiorstwa + - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi opracować procedury wdrożenia SZS, działań korygujących i kontroli w przedsiębiorstwie + - - + - - - - - - -
M_U003 Student potrafi zebrać i przeanalizować odpowiednie dane oraz dokonać analizy SWOT + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie zarządzania środowiskiem + - - + - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie serii norm ISO 14000 + - - + - - - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę na temat systemu EMAS + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:

Wprowadzenie do problematyki zarządzania środowiskiem
Podstawy ekonomiczne polityk środowiskowych w przedsiębiorstwach
Wymagania zrównoważonego rozwoju
ISO 14001
ISO 14001 na przykładzie Delphi Poland S.A. Oddział w Krośnie
EMAS
Przeglądy ekologiczne i inne systemy zarządzania środowiskowego np. CPEMS
Podsumowanie

Project classes:

Student wykonuje następujący projekt:
Wybór przedsiębiorstwa, opis działalności i analiza wykorzystywanych technologii
Opracowanie wstępnego przeglądu środowiskowego w przedsiębiorstwie
Określenie zakresu efektywnego i rzeczywistego zużycia surowców i materiałów oraz wielkości emitowanych zanieczyszczeń.
Analiza mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa w zakresie oddziaływania na środowisko -przygotowanie rozwiązania systemowego.
Określenie zakresu niezbędnych usprawnień, opracowanie procedury ich wdrożenia, działań korygujących oraz kontroli w przedsiębiorstwie.
Kolokwium

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 117 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in project classes 30 h
Completion of a project 25 h
Preparation for classes 20 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa odpowiada ocenie z zaliczenia

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstawowych zagadnień z ochrony środowiska i zasad zrównoważonego rozwoju

Recommended literature and teaching resources:

A.Matuszak-Flejszman, Determinanty doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy ISO 14001 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010.
D. Stadnicka, A. Pacana, Audity wewnętrzne systemu zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2011.
Z. Korzeń, Ekologistyka, Instytut Logistyki i Magazynowania, 2001.
Norma ISO 14000.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

KULCZYCKA J., WIRTH H. EUROMINES – European Association of Mining Industries, MEERI, Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences, Employers’ Organization of Polska Miedź. Wydawnictwo IGSMiE PAN, 181–190.
JAROSZ-KRZEMIŃSKA E, ADAMIEC E., (2013) Suitability study of using birch and willow trees in phytoremediation of acidic waste settlers. „Geology, Geophysics & Environment“, 39, 4, 363–372.
KICIŃSKA A., ADAMIEC E., GRUSZECKA-KOSOWSKA A. (2014) Współczesne uwarunkowania inżynierii i ochrony środowiska w Polsce. Wydawnictwa Naukowe, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Additional information:

None