Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Validation of Analytical Methods in Environmental Engineering
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-1-705-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Strzebońska Magdalena (mstrzebo@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Strzebońska Magdalena (mstrzebo@agh.edu.pl)
Module summary

Po skończeniu modułu student potrafi zaprojektować i wykonać walidację wybranych metod analitycznych

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma świadomość, że wybór odpowiedniej metody ma wpływ na właściwą ocenę stanu środowiska naturalnego oraz rozumie związaną z tym odpowiedzialność za podjęte decyzje. IS1A_K02 Test,
Report
Skills
M_U001 Potrafi zaprojektować walidację metod analitycznych oraz umie ją wykonać. IS1A_U18, IS1A_U16 Report,
Execution of laboratory classes
M_U002 Umie ocenić przydatność standardowych metod analitycznych do stosowania w inżynierii i monitoringu środowiska, a także wybrać oraz stosować właściwą metodę i aparaturę analityczną. IS1A_U17 Report
M_U003 Zna oraz stosuje w praktyce podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium chemicznym IS1A_W22, IS1A_U13 Test,
Execution of laboratory classes
M_U004 Potrafi opracować sprawozdanie ze zrealizowanego zadania. Do wykonania ilustracji graficznych i tabelarycznych oraz statystycznej analizy danych umie wykorzystać odpowiednie programy komputerowe. IS1A_U07, IS1A_U03 Report
Knowledge
M_W001 Student zna aparaturę pomiarową stosowaną w eksperymentach oraz podczas walidacji wybranych metod analitycznych; ma podstawową wiedzę dotyczącą parametrów walidacyjnych oraz metod szacowania błędów pomiarów. IS1A_W03 Test
M_W002 Student ma podstawowa wiedzę w zakresie zarządzania jakością w badaniach laboratoryjnych. IS1A_W24 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma świadomość, że wybór odpowiedniej metody ma wpływ na właściwą ocenę stanu środowiska naturalnego oraz rozumie związaną z tym odpowiedzialność za podjęte decyzje. + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi zaprojektować walidację metod analitycznych oraz umie ją wykonać. - - + - - - - - - - -
M_U002 Umie ocenić przydatność standardowych metod analitycznych do stosowania w inżynierii i monitoringu środowiska, a także wybrać oraz stosować właściwą metodę i aparaturę analityczną. - - + - - - - - - - -
M_U003 Zna oraz stosuje w praktyce podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium chemicznym - - + - - - - - - - -
M_U004 Potrafi opracować sprawozdanie ze zrealizowanego zadania. Do wykonania ilustracji graficznych i tabelarycznych oraz statystycznej analizy danych umie wykorzystać odpowiednie programy komputerowe. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna aparaturę pomiarową stosowaną w eksperymentach oraz podczas walidacji wybranych metod analitycznych; ma podstawową wiedzę dotyczącą parametrów walidacyjnych oraz metod szacowania błędów pomiarów. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma podstawowa wiedzę w zakresie zarządzania jakością w badaniach laboratoryjnych. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Pojęcie walidacji, definicje. Rodzaje metod podlegających walidacji. Omówienie wybranych metod analitycznych (miareczkowych i instrumentalnych). Opis parametrów walidacyjnych (liniowość, specyficzność, selektywność , dokładność, precyzja, odtwarzalność, odporność, granica oznaczalności, granica wykrywalności, stabilność roztworów). Przedstawienie walidacji metody analitycznej na wybranym przykładzie. Interpretacja wyników pomiarowych. Rodzaje błędów. Obliczenia statystyczne.

Laboratory classes:

Zapoznanie z zasadami BHP obowiązującymi w laboratorium chemicznym. Poznanie i wykonanie analiz wybranymi metodami analitycznymi. Zaprojektowanie walidacji metod analitycznych. Wykonanie walidacji wybranych metod analitycznych. Napisanie protokołu i raportu z wykonywanych walidacji metod analitycznych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 87 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in laboratory classes 30 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 20 h
Preparation for classes 10 h
Examination or Final test 2 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ważona z uzyskanych ocen z kolokwium z ćwiczeń (33,33%), sprawozdań z wykonanych ćwiczeń (33,33%) oraz kolokwium z wykładów (33,33%). Wszystkie kolokwia i raporty muszą być przy tym zaliczone na ocenę przynajmniej dostateczną.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawy chemii ogólnej i analitycznej.

Recommended literature and teaching resources:

Thompson M., Wood R. – Harmonized Guidelines for Inter Quality Control in Analytical Chemistry Laboratories. 1995.
The Fitness for Purpose of Analytical Methods. A Laboratory Guide to Method Validation and Related Topics. 1998.
Persona A. – Chemia analityczna dla studentów kierunku ochrona środowiska: Wybrane zagadnienia z analizy ilościowej. 1995.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Liczba terminów zaliczenia: 3.