Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Analiza ryzyka środowiskowego
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-1-706-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Gruszecka-Kosowska Agnieszka (agnieszka.gruszecka@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Gruszecka-Kosowska Agnieszka (agnieszka.gruszecka@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 ma świadomość i rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu w sposób powszechnie zrozumiały informacji dotyczących wyników analizowania ryzyka środowiskowego dla planowanych przedsięwzięć lub określonych obszarów IS1A_K05 Project
M_K002 ma świadomość i rozumie odpowiedzialność za skutki podejmowanych decyzji w zakresie pośredniego lub bezpośredniego oddziaływania na środowisko naturalne IS1A_K02 Project
M_K003 rozumie istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ją współorganizować i w niej pracować IS1A_K03 Project
Skills
M_U001 potrafi wykonać projekt analizy ryzyka opierający sie na obliczeniu wartości ryzyka oraz przygotować tekst omówienia uzyskanych wyników IS1A_U07, IS1A_U03 Project
M_U002 potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych, Internetu (również w języku angielskim) w zakresie analizy ryzyka środowiskowego; wykorzystuje uzyskane informacje, w celu rozwiązania problemu podanego w projekcie, formułuje i uzasadnia zaproponowane przez siebie rozwiązania IS1A_U01 Project
M_U003 potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom wykonanej analizy ryzyka IS1A_U04 Project
Knowledge
M_W001 ma wiedzę w zakresie zastosowania procedury analizy ryzyka dla aktualnych problemów środowiskowych IS1A_W19 Examination
M_W002 ma wiedzę w zakresie narzędzia analizy ryzyka środowiskowego dla celów ochrony środowiska IS1A_W07 Examination
M_W003 ma wiedzę dotyczącą wykorzystania procedury analizy ryzyka w zarządzaniu ryzykiem i jej znaczenia w decyzjach administracyjnych IS1A_W19 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 ma świadomość i rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu w sposób powszechnie zrozumiały informacji dotyczących wyników analizowania ryzyka środowiskowego dla planowanych przedsięwzięć lub określonych obszarów + + - + - - - - - - -
M_K002 ma świadomość i rozumie odpowiedzialność za skutki podejmowanych decyzji w zakresie pośredniego lub bezpośredniego oddziaływania na środowisko naturalne + + - + - - - - - - -
M_K003 rozumie istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ją współorganizować i w niej pracować - + - + - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi wykonać projekt analizy ryzyka opierający sie na obliczeniu wartości ryzyka oraz przygotować tekst omówienia uzyskanych wyników - + - + - - - - - - -
M_U002 potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych, Internetu (również w języku angielskim) w zakresie analizy ryzyka środowiskowego; wykorzystuje uzyskane informacje, w celu rozwiązania problemu podanego w projekcie, formułuje i uzasadnia zaproponowane przez siebie rozwiązania - + - + - - - - - - -
M_U003 potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom wykonanej analizy ryzyka - + - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 ma wiedzę w zakresie zastosowania procedury analizy ryzyka dla aktualnych problemów środowiskowych + + - + - - - - - - -
M_W002 ma wiedzę w zakresie narzędzia analizy ryzyka środowiskowego dla celów ochrony środowiska + + - + - - - - - - -
M_W003 ma wiedzę dotyczącą wykorzystania procedury analizy ryzyka w zarządzaniu ryzykiem i jej znaczenia w decyzjach administracyjnych + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Wykłady:
1. Elementy analizy ryzyka i ich charakterystyka.
2. Aspekty prawne oceny ryzyka. Substancje nowe i istniejące;substancje toksyczne i kancerogenne w analizie ryzyka.
3. Zagadnienia toksykologiczne.
4. Biomarkery. Bazy danych toksykologicznych.
5. Modelowanie komputerowe. Niepewność w analizie ryzyka.
6. Źródła zagrożeń i szacowanie skutków narażenia środowiskowego.
7. Praktyczne przykłady. Zarządzanie ryzykiem.

Auditorium classes:
-
Project classes:

Ćwiczenia projektowe:
Wykonanie w małych zespołach projektu analizy ryzyka dla wybranego obszaru z uwzględnieniem następujących elementów: charakterystyka terenu, identyfikacja źródeł zagrożenia, oszacowanie skutków oddziaływania zanieczyszczeń na środowisko, ocena toksyczności substancji, ocena narażenia przy określeniu odpowiednich wskaźników, charakterystyka ryzyka środowiskowego, określenie działań zmierzających do zmniejszenia ryzyka, określenie działań naprawczych, ustalenie docelowych stężeń zanieczyszczeń w komponentach środowiska, zarządzanie określonym ryzykiem. Opracowanie i przedstawienie wyników projektu w prezentacji końcowej.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 112 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in practical classes 15 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Preparation for classes 20 h
Completion of a project 35 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 5 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie obecności, obliczenia zadań, opracowanego projektu, opracowania i wygłoszenia prezentacji z wynikami końcowymi projektu.
Egzamin z wiedzy zdobytej na wykładach i ćwiczeniach.
Ocena końcowa to średnia arytmetyczna z ocen z zaliczenia ćwiczeń i egzaminu.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa wiedza z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody, ekologii, monitoringu środowiska, instrumentów ochrony środowiska (z elementami prawa ochrony środowiska).

Recommended literature and teaching resources:
  1. Gworek B., Barański A., Czarnomski K., Sienkiewicz J., Porębska G., 2000: Procedura oceny ryzyka w zarządzaniu gruntami zanieczyszczonymi metalami ciężkimi. Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa 2000, s.88;
  2. Gworek B., Barański A., Bojanowicz A., Sienkiewicz J., Czarnomski K., 2002: Ocena ryzyka środowiskowego pochodzącego od substancji i preparatów chemicznych. Monografia. Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa, 2002, s. 152;
  3. Indulski J,A., 1994: Zasady oceny ryzyka zdrowotnego dla potomstwa związanego z narażeniem w czasie ciąży na substancje chemiczne. Kryteria zdrowotne środowiska, tom 30, Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, Departament Zdrowia Publicznego, Łódź 1994, s. 146;
  4. Indulski J.A., 1995: Biomarkery i ocena ryzyka. Pojęcia i zasady. Kryteria zdrowotne środowiska, tom 155, Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, Departament Zdrowia Publicznego, Łódź 1995, s. 71;
  5. Indulski J.A., 1998: Ocena ryzyka dla zdrowia ludzi narażonych na substancje chemiczne: wyznaczanie wartości wskaźnikowych dla normatywów higienicznych ustalanych na podstawie kryteriów zdrowotnych. Kryteria zdrowotne środowiska, tom 170, Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, Departament Zdrowia Publicznego, Łódź 1998, s. 68;
  6. LaGrega M.D., Buckingham P.L., Evans J.C., 2001: Hazardous Waste Management. Second Edition. McGraw Series in Water Resources and Environmental Engineering, 2001, s. 1202;
  7. Nordberg G.F., Fowler B.A., Nordberg M., Friberg L.T., 2007: Handbook on the toxicology of metals. Elsevier, s. 975;
  8. Piotrowski J.K., 2006: Podstawy toksykologii. Kompendium dla studentów szkół wyższych. Praca zbiorowa pod redakcją prof. dr hab. inż. J.K. Piotrowskiego, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne , Warszawa, 2006, s. 492;
  9. Siemiński M., 2001: Środowiskowe zagrożenia zdrowia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 660;
  10. Zakrzewski S.F., 1997: Podstawy toksykologii środowiska. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 281.
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Pb, Tl i As w wodach, osadach i glebach w otoczeniu składowisk odpadów poflotacyjnych w rejonie
Bukowna – ocena ryzyka ekologicznego — Pb, Tl and As in water, sediments and soils in the
vicinity of flotation reservoirs in the Bukowno area – Ecological Risk Assessment / Agnieszka
GRUSZECKA, Edeltrauda HELIOS-RYBICKA // Geologia : kwartalnik Akademii
Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2009 t. 35 z. 2/1,
s. 233–242. — Bibliogr. s. 240–242, Abstr.
2. Praktyczne zastosowanie oceny ryzyka środowiskowego i zdrowotnego na przykładzie obszarów
składowania odpadów przemysłowych w Bukownie k. Olkusza i w Mansfeld — Functional
application of the environmental and health risk assessment at the example of industrial waste
deposition areas at Bukowno (Poland) and Mansfeld (Germany) / Agnieszka
GRUSZECKA // W: Jubileusz Katedry Geologii Ogólnej, Ochrony Środowiska i Geoturystyki
Akademii Górniczo-Hutniczej 1920–2010 : praca zbiorowa / pod red. Jacka Rajchela. — Kraków
: Wydawnictwa AGH, 2010. — ISBN: 978-83-7464-378-8. — S. 61–72. — Bibliogr. s. 69–72,
Streszcz., Abstr.
3. Environmental risk assessment from historical and recent mining and smelting contamination the
Odra River System with selected metals / Ewa ADAMIEC, Agnieszka
GRUSZECKA-KOSOWSKA, Edeltrauda HELIOS-RYBICKA, Magdalena
STRZEBOŃSKA // W: Solving societal challenges; working with sediments : 9th International
SedNet conference : 23–26 September 2015, Krakow, Poland : abstracts of oral and poster
presentations / SedNet. — [Netherlands : SedNet], 2015. — S. 55. — Bibliogr. s. 55
4. Potential health risk of selected metals for Polish consumers of oolong tea from the Fujian
Province, China / Agnieszka GRUSZECKA-KOSOWSKA, Katarzyna Mazur-Kajta // Human and Ecological Risk Assessment ; ISSN 1080-7039. — 2016 vol. 22 no. 5, s. 1147–1165. —
Bibliogr. s. 1162–1165, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-02-06

Additional information:

Pierwszy termin zaliczenia w dniu ostatnich zajęć za zasadach podanych studentom na pierwszych zajęciach. Student ma prawo do dwóch terminów poprawkowych uzyskania zaliczenia w sesji.