Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Design and interpretation of pumping tests
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-1-707-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Czop Mariusz (mariucz@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Czop Mariusz (mariucz@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za rzetelność i wiarygodność wykonanych opracowań oraz rozumie możliwe konsekwencje decyzji podejmowanych na ich podstawie. IS1A_K03, IS1A_K02 Report,
Oral answer,
Test,
Activity during classes
M_K002 Rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania wiedzy z zakresu hydrogeologii oraz uaktualniania wiadomości z literatury naukowej, czasopism fachowych (krajowych i zagranicznych). IS1A_K01 Execution of laboratory classes,
Oral answer,
Activity during classes
Skills
M_U001 Potrafi zaprojektować odpowiednio dobrane do zróżnicowanych warunków hydrogeologicznych badanie, typu próbnego pompowania. Potrafi wykonać lub dozorować zaprojektowane badanie. IS1A_U18, IS1A_U16, IS1A_U24, IS1A_U17, IS1A_U15 Test results,
Execution of laboratory classes,
Report,
Test
M_U002 Posiada umiejętności wiarygodnej i nowoczesnej interpretacji wyników próbnych pompowań przy użyciu metod analitycznych oraz specjalistycznego oprogramowania. Potrafi dokonać krytycznej analizy uzyskanych wyników oraz zaproponować odpowiednią metodę ich interpretacji. IS1A_U07, IS1A_U24, IS1A_U19, IS1A_U11 Test results,
Execution of laboratory classes,
Report,
Test
Knowledge
M_W001 Ma szczegółową wiedzę w zakresie metod analitycznych i numerycznych stosowanych w interpretacji wyników próbnych pompowań. W pełni rozumie przebieg oraz uwarunkowania fizyczne i matematyczne interpretowanego badania/procesu. IS1A_W19, IS1A_W21, IS1A_W16 Report,
Test
M_W002 Ma szczegółową wiedzę w zakresie czynników hydrogeologicznych wpływajacych na przebieg próbnego pompowania. Zna i rozumie sens fizyczny parametrów hydrogeologicznych uzyskanych w wyniku interpretacji próbnego pompowania. IS1A_W16 Report,
Oral answer,
Test
M_W003 Zna metody interpretacji próbnych pompowań w zróżnicowanych warunkach hydrogeologicznych. Zna zasady wykorzystania oprogramowania specjalistycznego dla interpretacji wyników próbnego pompowania. IS1A_W21, IS1A_W16, IS1A_W08 Report,
Oral answer,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za rzetelność i wiarygodność wykonanych opracowań oraz rozumie możliwe konsekwencje decyzji podejmowanych na ich podstawie. + - + - - - + - - - -
M_K002 Rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania wiedzy z zakresu hydrogeologii oraz uaktualniania wiadomości z literatury naukowej, czasopism fachowych (krajowych i zagranicznych). + - + - - - + - - - -
Skills
M_U001 Potrafi zaprojektować odpowiednio dobrane do zróżnicowanych warunków hydrogeologicznych badanie, typu próbnego pompowania. Potrafi wykonać lub dozorować zaprojektowane badanie. - - - - - - + - - - -
M_U002 Posiada umiejętności wiarygodnej i nowoczesnej interpretacji wyników próbnych pompowań przy użyciu metod analitycznych oraz specjalistycznego oprogramowania. Potrafi dokonać krytycznej analizy uzyskanych wyników oraz zaproponować odpowiednią metodę ich interpretacji. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma szczegółową wiedzę w zakresie metod analitycznych i numerycznych stosowanych w interpretacji wyników próbnych pompowań. W pełni rozumie przebieg oraz uwarunkowania fizyczne i matematyczne interpretowanego badania/procesu. + - + - - - - - - - -
M_W002 Ma szczegółową wiedzę w zakresie czynników hydrogeologicznych wpływajacych na przebieg próbnego pompowania. Zna i rozumie sens fizyczny parametrów hydrogeologicznych uzyskanych w wyniku interpretacji próbnego pompowania. + - + - - - - - - - -
M_W003 Zna metody interpretacji próbnych pompowań w zróżnicowanych warunkach hydrogeologicznych. Zna zasady wykorzystania oprogramowania specjalistycznego dla interpretacji wyników próbnego pompowania. + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1) Terenowe metody badań parametrów hydrogeologicznych i dokumentowania zasobów wód podziemnych.
2) Podstawy teoretyczne metody próbnych pompowań. Parametry hydrauliczne warstwy wodonośnej.
3) Wytyczne dla projektowania i wykonywania próbnych pompowań w warunkach terenowych. Projekty robót geologicznych.
4) Metody interpretacji wynków próbnego pompowania w warunkach ustalonych.
5) Metody interpretacji wyników próbnego pompowania w warunkach nieustalonych.
6) Metody interpretacji wyników próbnych pompowań zespołowych i w złożonych warunkach hydrogeologicznych.
7) Metody interpretacji wyników pomiarów odbudowy ciśnienia wód podziemnych po zakończeniu próbnego pompowania.
8) Metody interpretacji wyników testów ze skokową zmianą ciśnienia (ang. slug tests).
9) Zastosowanie oprogramowania specjalistycznego w interpretacji wyników próbnych pompowań.

Laboratory classes:

Praktyczne ćwiczenia w zakresie wykorzystania oprogramowania specjalistycznego do interpretacji wyników próbnych pompowań w zróżnicowanych warunkach hydrogeologicznych.

Practical classes:

1) Wykonanie próbnego pompowania w warunkach nieustalonych.
2) Wykonanie testu ze skokową zmianą ciśnienia (ang. slug test).

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 85 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in laboratory classes 14 h
Examination or Final test 2 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Preparation for classes 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 15 h
Participation in practical classes 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia arytmetyczna z kolokwium zaliczeniowego oraz z oceny za sprawozdanie z laboratoriów.

Prerequisites and additional requirements:

Brak

Recommended literature and teaching resources:

Batu V., 2008 – Aquifer Hydraulics. John Wiley.
Dąbrowski T., Przybyłek J., 2005 – Metodyka próbnych pompowań w dokumentowaniu zasobów wód podziemnych. Poradnik metodyczny.
Kruseman G.P., De Ridder N. A., 1990 – Analysis and evaluation of pumping test data. Internat. Istit. for Land Reclam. and Improv.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Brak