Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Zarys geotechniki
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-1-708-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Kaczmarczyk Robert (rkaczmar@op.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość ważności pozatechnicznych aspektów i skutków działalności geotechnicznej, szczególnie jej wpływ na środowisko naturalne oraz związaną z tym odpowiedzialność za podjęte decyzje IS1A_K02 Project,
Scientific paper,
Participation in a discussion
M_K002 Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu w sposób powszechnie zrozumiały informacji dotyczących znanych mu zagadnień w zakresie geotechniki IS1A_K05 Scientific paper,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 Potrafi obliczyć nośność podłoża gruntowego, wielkość osiadań fundamentów, parcie i odpór gruntu na konstrukcje oporowe IS1A_U11 Examination,
Project
M_U002 Potrafi zaprojektować zakres i rodzaj geotechnicznych badań laboratoryjnych w zależności od rodzaju projektowanej budowli IS1A_U16 Project
M_U003 Potrafi - zgodnie z zadanymi wymaganiami - zaprojektować bezpieczne posadowienie prostych obiektów budowlanych IS1A_U18 Project
M_U004 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł – w tym z Internetu, w zakresie projektowania prac geotechnicznych; potrafi integrować uzyskane informacje IS1A_U01 Project
M_U005 Potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji projektu IS1A_U04 Scientific paper,
Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 Zna szczegółowo wymagania dotyczące projektowania prac geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych, prowadzenia badań i ich zakresu IS1A_W11 Examination
M_W002 Zna podstawowe metody interpretacji wyników badań terenowych i laboratoryjnych do projektowania posadowień IS1A_W14 Examination
M_W003 Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu problemów geotechnicznych IS1A_W21 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość ważności pozatechnicznych aspektów i skutków działalności geotechnicznej, szczególnie jej wpływ na środowisko naturalne oraz związaną z tym odpowiedzialność za podjęte decyzje + - - - - - - - - - -
M_K002 Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu w sposób powszechnie zrozumiały informacji dotyczących znanych mu zagadnień w zakresie geotechniki + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi obliczyć nośność podłoża gruntowego, wielkość osiadań fundamentów, parcie i odpór gruntu na konstrukcje oporowe - - - - - - + - - - -
M_U002 Potrafi zaprojektować zakres i rodzaj geotechnicznych badań laboratoryjnych w zależności od rodzaju projektowanej budowli - - - - - - + - - - -
M_U003 Potrafi - zgodnie z zadanymi wymaganiami - zaprojektować bezpieczne posadowienie prostych obiektów budowlanych - - - - - - + - - - -
M_U004 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł – w tym z Internetu, w zakresie projektowania prac geotechnicznych; potrafi integrować uzyskane informacje - - - - - - + - - - -
M_U005 Potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji projektu - - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Zna szczegółowo wymagania dotyczące projektowania prac geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych, prowadzenia badań i ich zakresu + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe metody interpretacji wyników badań terenowych i laboratoryjnych do projektowania posadowień + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu problemów geotechnicznych + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Zmiany w środowisku geologicznym wywoływane wykonywaniem budowli napowierzchniowych. Wpływ ciśnienia spływowego na zmianę stanu naprężenia. Wpływ warunków geologicznych na posadowienie obiektów budowlanych. Nośność podłoża gruntowego, ogólne informacje o fundamentach, dane niezbędne do projektowania posadowień, wybór rodzaju fundamentu. Projektowanie posadowień budowli w oparciu o normę PN81/B-03020. Projektowanie posadowień budowli w oparciu o normę Eurokod 7. Odkształcalność podłoża gruntowego, zasady obliczeń osiadań fundamentów metodą odkształceń jednoosiowych oraz metodą odkształceń trójosiowych. Parcie i odpór gruntu, wyznaczanie parcia czynnego i odporu gruntu.

Practical classes:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 79 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Examination or Final test 2 h
Realization of independently performed tasks 14 h
Participation in lectures 14 h
Participation in practical classes 14 h
Completion of a project 14 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 7 h
Preparation for classes 14 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena średnia z projektu, prezentacji i dyskusji (60%) + ocena z egzaminu (40%)

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Wiłun Z. – Zarys Geotechniki. Wyd. Komunikacji i Łączności. Warszawa, 2010
Polska norma PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie
Eurokod 7, Projektowanie geotechniczne PN – EN 1997-1:2008
Pisarczyk S. – Mechanika Gruntów. Oficyna wyd. Politechniki Warszawskiej. Warszawa, 2005
Pisarczyk S. – Geoinżynieria. Oficyna wyd. Politechniki Warszawskiej. Warszawa, 2005
Puła O. – Projektowanie fundamentów bezpośrednich wg. Eurokodu 7. Dolnośląskie Wyd. Edukacyjne. Wrocław, 2011
Puła O., Rybak C., Sarniak W. – Fundamentowanie. Projektowanie posadowień. Dolnośląskie Wyd. Edukacyjne. Wrocław, 1997

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None