Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Geodynamika inżynierska
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-1-709-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Borecka Aleksandra (aborecka@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Borecka Aleksandra (aborecka@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie skutki działalności inżynierskiej na środowisko naturalne oraz ma świadomość odpowiedzialności za skutki działań i decyzji w tym zakresie IS1A_K02, IS1A_K01 Project
M_K002 Rozumie istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ja współorganizować i pracować w niej IS1A_K03 Project
Skills
M_U001 Potrafi wykonać projekt dokumentacji badań geologiczno-inżynierskich terenu zagrożonego procesami geodynamicznymi IS1A_U12, IS1A_U01 Project
M_U002 Potrafi wykorzystać różne metody obliczeniowe oraz przeprowadzić analizy obliczeniowe dla różnych warunków geologiczno-inżynierskich IS1A_U12, IS1A_U11, IS1A_U17, IS1A_U15, IS1A_U16 Test,
Project
Knowledge
M_W001 Ma podstawową wiedzę w zakresie opisu i analizy procesów geodynamicznych zachodzących w obrębie środowiska gruntowego IS1A_W06, IS1A_W09, IS1A_W02 Test
M_W002 Zna podstawowe sposoby zabezpieczania przed skutkami wystąpienia procesów geodynamicznych IS1A_W19, IS1A_W07, IS1A_W14 Test
M_W003 Ma podstawową wiedzę o sposobach dokumentowania i monitoringu terenów zagrożonych procesami geodynamicznymi IS1A_W19, IS1A_W21, IS1A_W14 Test,
Project
M_W004 Zna podstawowe metody obliczeniowe wykorzystywane przy analizie procesów geodynamicznych IS1A_W19, IS1A_W02, IS1A_W21, IS1A_W14 Test,
Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie skutki działalności inżynierskiej na środowisko naturalne oraz ma świadomość odpowiedzialności za skutki działań i decyzji w tym zakresie + - - + - - - - - - -
M_K002 Rozumie istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ja współorganizować i pracować w niej - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi wykonać projekt dokumentacji badań geologiczno-inżynierskich terenu zagrożonego procesami geodynamicznymi - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi wykorzystać różne metody obliczeniowe oraz przeprowadzić analizy obliczeniowe dla różnych warunków geologiczno-inżynierskich - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma podstawową wiedzę w zakresie opisu i analizy procesów geodynamicznych zachodzących w obrębie środowiska gruntowego + - - + - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe sposoby zabezpieczania przed skutkami wystąpienia procesów geodynamicznych + - - + - - - - - - -
M_W003 Ma podstawową wiedzę o sposobach dokumentowania i monitoringu terenów zagrożonych procesami geodynamicznymi + - - + - - - - - - -
M_W004 Zna podstawowe metody obliczeniowe wykorzystywane przy analizie procesów geodynamicznych + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Procesy geodynamiczne – wprowadzenie, terminologia.
2. Stateczność skarp i zboczy – klasyfikacja ruchów masowych, przyczyny powstawania, dynamika procesów geodynamicznych, obszary aktywności na Świecie i na terenie Polski.
3. Sposoby zabezpieczania przed utratą stateczności.
4. Dokumentowanie i monitoring terenów zagrożonych procesami geodynamicznymi, ustalanie wieku osuwisk.
5. Metody obliczeniowe oceny stateczności skarp i zboczy.
6. Wietrzenie oraz jego wpływ na właściwości fizyko-mechaniczne gruntów.
7. Deformacje filtracyjne zachodzące w ośrodku gruntowym (sufozja, upłynnianie, przebicie hydrauliczne) – szkodliwość dla budowli.
8. Wpływ mrozu na grunty.
9. Osiadania terenu wskutek odwodnienia, ich wpływ na stateczność podłoża.

Project classes:

1. Projekt dokumentacji badań geologiczno-inżynierskich terenu zagrożonego procesami geodynamicznymi
2. Metody obliczeniowe oceny stateczności skarp i zboczy – projekty obliczeniowe z uwzględnieniem różnych warunków środowiskowych i inżynierskich.
3. Ocena stateczności podłoża – projekty obliczeniowe osiadania terenu poddanego odwodnieniu.
4. Określenie bezpiecznej głębokości dna wykopu – projekty obliczeniowe.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 78 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 13 h
Participation in project classes 14 h
Preparation for classes 14 h
Realization of independently performed tasks 28 h
Completion of a project 7 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena ze projektów (55%), aktywność na zajęciach (15%), ocena z kolokwium z wykładu (30%),

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczenie przedmiotów: gruntoznawstwo, geologia inżynierska, mechaniki gruntów

Recommended literature and teaching resources:

1. Abramson L.W., Lee T. S., Sharma S., Boyce G.M.. 2002. Slope stability and stabilization methods. J. Wiley & Sons, New York.
2. Cernica J. N.. 1995. Geotechnical Engineering: Soil Mechanics, John Wiley & Sons, Inc., New York.
3. Embleton C., Thornes J.. 1985. Geomorfologia dynamiczna, PWN, Warszawa.
4. Instrukcje – Ocena stateczności skarp i zboczy, ITB 424/2006, Warszawa, 2006
5. Kowalski W.C. 1988. Geologia inżynierska, WG, Warszawa.
6. Lambe T., Whitman R. 1977. Mechanika gruntów, tom 1,2, Arkady, Warszawa.
7. Das B. M. 1985. Principles of Geotechnical Engineering. PWS-Kent Publishing Company, USA.
8. Sozański J. 1977. Stateczność wykopów, hałd i nasypów, Wyd. ŚLĄSK.
9. Wiłun Z. 2005. Zarys geotechniki, WKiŁ.
10. Pisarczyk S. 2010. Mechanika gruntów, OWPW
10. Strony internetowe: np. landslides.usgs.gov

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None