Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Computer aid in engineering geology and geotechnics
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-1-710-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Sekuła Klaudia (klaudia.sekula@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Sekuła Klaudia (klaudia.sekula@agh.edu.pl)
mgr inż. Stanisz Jacek (jstanisz@agh.edu.pl)
Module summary

Praktyczne wykorzystanie wielu programów komputerowych w analizie i opracowaniu danych z badań geologiczno-inżynierskich.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Zna przeznaczenie i zasady funkcjonowania programu do kompleksowej obsługi badań geologicznych i geofizycznych IS1A_U07, IS1A_U17 Activity during classes
M_U002 Zna zasady funkcjonowania oprogramowania do oceny stateczności zboczy metodą równowagi granicznej IS1A_U07, IS1A_U17 Activity during classes
M_U003 Zna zasady obsługi i zastosowań w geologii inżynierskiej programów do obróbki grafiki wektorowej oraz bitowej IS1A_U07 Activity during classes
M_U004 Zna zasady funkcjonowania programu CAD do prostych obliczeń geotechnicznych IS1A_U08, IS1A_U07 Activity during classes
M_U005 Zna sposoby wykorzystania w geologii inżynierskiej i geotechnice arkusza kalkulacyjnego (przeliczenia i generowanie grafiki) IS1A_U07, IS1A_U17 Activity during classes
M_U006 Zna zasady korzystania z oprogramowania do oceny powierzchni trendu oraz doboru równań empirycznych IS1A_U07, IS1A_U17 Activity during classes
M_U007 Zna zasady korzystania z oprogramowania do generowania grafiki inżynierskiej (wykresy) oraz grafiki XYZ IS1A_U07 Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Zna przeznaczenie i zasady funkcjonowania programu do kompleksowej obsługi badań geologicznych i geofizycznych - - + - - - - - - - -
M_U002 Zna zasady funkcjonowania oprogramowania do oceny stateczności zboczy metodą równowagi granicznej - - + - - - - - - - -
M_U003 Zna zasady obsługi i zastosowań w geologii inżynierskiej programów do obróbki grafiki wektorowej oraz bitowej - - + - - - - - - - -
M_U004 Zna zasady funkcjonowania programu CAD do prostych obliczeń geotechnicznych - - + - - - - - - - -
M_U005 Zna sposoby wykorzystania w geologii inżynierskiej i geotechnice arkusza kalkulacyjnego (przeliczenia i generowanie grafiki) - - + - - - - - - - -
M_U006 Zna zasady korzystania z oprogramowania do oceny powierzchni trendu oraz doboru równań empirycznych - - + - - - - - - - -
M_U007 Zna zasady korzystania z oprogramowania do generowania grafiki inżynierskiej (wykresy) oraz grafiki XYZ - - + - - - - - - - -
Module content
Laboratory classes:

1. Oprogramowanie graficzme grafiki wektorowej i bitmapowej (CorelDraw, Stoik Panorama Maker)
2. Arkusze kalkulacyjne, sposoby przeliczeń oraz generowania grafiki.
3. Oprogramowanie do grafiki inżynierskiej (Grapher, Surfer).
4. Oprogramowanie do kompleksowej obsługi badań geologicznych (Rock Works).
5. Oprogramowanie do przeliczeń inżynierskich w geotechnice (GEO 5).
6. Oprogramowanie do określania równań empirycznych (Table Curve 3D).
7. Oprogramowanie do oceny stateczności zboczy (Slope/W)

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Realization of independently performed tasks 10 h
Participation in laboratory classes 30 h
Preparation for classes 10 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = średnia z ocen za aktywność uzyskanych w trakcie ćwiczeń

Prerequisites and additional requirements:

Wpis na semestr I

Recommended literature and teaching resources:

Bielski J. – “Wprowadzenie do inżynierskich zastosowań MES”. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej – pomoc dydaktyczna. Kraków 2010.
Fumagali E. “Statical and Geomechanical models”. Springer Verlag. Wien, New York 1973.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Wiedza i umiejętności zdobyte w ramach modułu zapewniają studentowi przygotowanie do prowadzenia badań naukowych w dziedinie nauk technicznych w zakresie związanym z kierunkiem kształcenia Inżynieria Środowiska