Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Environmental aspects of exploration and exploitation of unconventional fuels
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-1-712-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Kosakowski Paweł (kosak@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Więcław Dariusz (wieclaw@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Kosakowski Paweł (kosak@agh.edu.pl)
dr Bilkiewicz Elżbieta (ebil@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość ciągłego podnoszenia kwalifikacji z zakresu zagrożeń środowiskowych związanych z poszukiwaniem i eksploatacją gazu łupkowego IS1A_K01 Test
M_K002 Ma świadomość i rozumie społeczne i ekologiczne skutki działalności w zakresie poszukiwania i eksploatacji niekonwencjonalnych złóż węglowodorów IS1A_K02, IS1A_K05 Test
Skills
M_U001 Posługuje się programami komputerowymi do opracowania zasięgu zagrożeń środowiskowych związanych z poszukiwaniem i eksploatacją gazu łupkowego IS1A_U10, IS1A_U12, IS1A_U08, IS1A_W21 Test,
Project
M_U002 Potrafi zinterpretować wyniki badań laboratoryjnych w zakresie zagrożeń środowiskowych związanych z poszukiwaniem i eksploatacją gazu łupkowego IS1A_W19, IS1A_U03, IS1A_W13, IS1A_U11, IS1A_U15 Test,
Project
Knowledge
M_W001 Ma podstawową wiedzę w zakresie zagrożeń środowiskowych związanych z poszukiwaniem i eksploatacją gazu łupkowego IS1A_W07, IS1A_W09, IS1A_W13 Test
M_W002 Zna metody analityczne stosowane do monitorowania zagrożeń środowiskowych związanych z poszukiwaniem i eksploatacją gazu łupkowego IS1A_W07, IS1A_W16, IS1A_W03, IS1A_U17 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość ciągłego podnoszenia kwalifikacji z zakresu zagrożeń środowiskowych związanych z poszukiwaniem i eksploatacją gazu łupkowego + - - + - - - - - - -
M_K002 Ma świadomość i rozumie społeczne i ekologiczne skutki działalności w zakresie poszukiwania i eksploatacji niekonwencjonalnych złóż węglowodorów + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Posługuje się programami komputerowymi do opracowania zasięgu zagrożeń środowiskowych związanych z poszukiwaniem i eksploatacją gazu łupkowego - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi zinterpretować wyniki badań laboratoryjnych w zakresie zagrożeń środowiskowych związanych z poszukiwaniem i eksploatacją gazu łupkowego - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma podstawową wiedzę w zakresie zagrożeń środowiskowych związanych z poszukiwaniem i eksploatacją gazu łupkowego + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna metody analityczne stosowane do monitorowania zagrożeń środowiskowych związanych z poszukiwaniem i eksploatacją gazu łupkowego + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Możliwości zagrożeń środowiska przez eksploatacyjne odwierty pionowe i kierunkowe (2). Szczelinowanie hydrauliczne – rola dodatków chemicznych i ich wpływ na zagrożenia środowiskowe (2). Monitoring hydrochemiczny przed, w trakcie i po zakończeniu szczelinowania (2). Monitoring izotopowy przed, w trakcie i po zakończeniu szczelinowania (2). Monitoring i zdjęcie geochemii powierzchniowej przed, w trakcie i po zakończeniu szczelinowania (2). Zagrożenia dla wody pitnej (2). Zagospodarowanie przestrzenne obszarów eksploatacji gazu łupkowego (2). Technologia likwidacji odwiertów poeksploatacyjnych oraz rekultywacja terenu (1).

Project classes:

Opracowanie projektu zagospodarowania złoża gazu łupkowego z uwzględnieniem rozmieszczenia eksploatacyjnych odwiertów pionowych i poziomych oraz zlikwidowanych wraz z monitoringiem zagrożeń środowiskowych

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 85 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in project classes 14 h
Realization of independently performed tasks 13 h
Completion of a project 14 h
Examination or Final test 2 h
Preparation for classes 28 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,55*ocena z kolokwium+ 0,45* ocena z projektu

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw geologii

Recommended literature and teaching resources:

Molenda J., Steczko K., 2000. Ochrona środowiska w gazownictwie i wykorzystaniu gazu. Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa
Zawisza L. i in., 2007. Ocena zagrożeń środowiska naturalnego występujących w poszukiwaniu i rozpoznawaniu oraz podczas eksploatacji złóż węglowodorów. MŚZNiL, Warszawa.
Maruda J., 2010. Środowiskowe aspekty potencjalnej produkcji gazu ziemnego z niekonwencjonalnych złóż. Przegląd Geologiczny, 58, 266-270.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None