Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Basics of Environmental Geotechnics
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-2-106-GO-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Waste Management
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Kaczmarczyk Robert (rkaczmar@op.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera środowiska, szczególnie jej wpływ na środowisko naturalne oraz związaną z tym odpowiedzialność za podjęte decyzje IS2A_K02 Activity during classes,
Participation in a discussion,
Execution of a project
Skills
M_U001 Potrafi wykonać podstawowe obliczeń z zakresu geologii inżynierskiej i geotechniki. Potrafi określić podstawowe parametry fizyczne gruntów i skał i je zinterpretować IS2A_U21, IS2A_U09 Test,
Project
M_U002 Potrafi zaplanować i przeprowadzić obserwacje terenowe, prawidłowo je opisać, zlokalizować i na ich podstawie przedstawić budowę geologiczną terenu. Potrafi wykonać pomiary podstawowych parametrów struktur geologicznych i je zinterpretować IS2A_U22, IS2A_U17 Test,
Project
M_U003 Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania techniczne, a w szczególności urządzenia, obiekty, systemy i procesy wykorzystywane w geotechnice IS2A_U16, IS2A_U17 Test,
Project
M_U004 Potrafi zidentyfikować i podać specyfikację zadań inżynierskich stosowanych geotechnice IS2A_U17 Project
M_U005 Potrafi - zgodnie z zadanymi wymaganiami - zaprojektować posadowienie prostych obiektów budowlanych IS2A_U19 Project
Knowledge
M_W001 Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie mechaniki, mechaniki gruntów, geotechniki i geologii inżynierskiej IS2A_W04, IS2A_W06 Test
M_W002 Ma podstawową wiedzę w zakresie wybranych zagadnień budownictwa IS2A_W04 Test
M_W003 Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu geotechniki IS2A_W05, IS2A_W04, IS2A_W06 Test
M_W004 Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu problemów geotechnicznych IS2A_W04, IS2A_W06 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera środowiska, szczególnie jej wpływ na środowisko naturalne oraz związaną z tym odpowiedzialność za podjęte decyzje + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi wykonać podstawowe obliczeń z zakresu geologii inżynierskiej i geotechniki. Potrafi określić podstawowe parametry fizyczne gruntów i skał i je zinterpretować - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi zaplanować i przeprowadzić obserwacje terenowe, prawidłowo je opisać, zlokalizować i na ich podstawie przedstawić budowę geologiczną terenu. Potrafi wykonać pomiary podstawowych parametrów struktur geologicznych i je zinterpretować - - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania techniczne, a w szczególności urządzenia, obiekty, systemy i procesy wykorzystywane w geotechnice - - - + - - - - - - -
M_U004 Potrafi zidentyfikować i podać specyfikację zadań inżynierskich stosowanych geotechnice + - - + - - - - - - -
M_U005 Potrafi - zgodnie z zadanymi wymaganiami - zaprojektować posadowienie prostych obiektów budowlanych - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie mechaniki, mechaniki gruntów, geotechniki i geologii inżynierskiej + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma podstawową wiedzę w zakresie wybranych zagadnień budownictwa + - - + - - - - - - -
M_W003 Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu geotechniki + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu problemów geotechnicznych + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:

Stan naprężenia i odkształcenia. Wpływ wody gruntowej na zmianę stan naprężenia. Ściśliwość gruntów. Wytrzymałość na ścinanie. Konsolidacja. Zmiany w środowisku geologicznym wywoływane wykonywaniem budowli napowierzchniowych. Wpływ ciśnienia spływowego na zmianę stanu naprężenia. Wpływ warunków geologicznych na posadowienie obiektów budowlanych. Nośność podłoża gruntowego, ogólne informacje o fundamentach, dane niezbędne do projektowania posadowień, wybór rodzaju fundamentu. Projektowanie posadowień budowli w oparciu o normę PN81/B-03020. Projektowanie posadowień budowli w oparciu o normę Eurokod 7. Odkształcalność podłoża gruntowego, zasady obliczeń osiadań fundamentów metodą odkształceń jednoosiowych oraz metodą odkształceń trójosiowych. Parcie i odpór gruntu, wyznaczanie parcia czynnego i odporu gruntu.

Project classes:

Analiza stanu naprężeń. Analiza odkształceń podłoża gruntowego. Wpływ ciśnienia spływowego na zmianę stanu naprężenia, przykłady i zadania. Pierwszy stan graniczny – wyznaczenie nośności podłoża gruntowego pod fundamentem. Drugi stan graniczny – wyznaczenie osiadań metodą odkształceń jednoosiowych, wyznaczenie osiadań metodą odkształceń trójosiowych. Parcie i odpór gruntu – wyznaczanie parcia czynnego i odporu gruntu, przykłady obliczeń parcia gruntu na konstrukcje oporowe. Błędy w rozwiązaniach geotechnicznych. Nowe technologie geotechnice.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 86 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 28 h
Participation in project classes 28 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Preparation for classes 5 h
Completion of a project 8 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 5 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z projektu (40%), prezentacji i dyskusji (30%) + oceny z kolokwiów (30%)

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Wiłun Z. Zarys Geotechniki.
Polska norma PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie
Eurokod 7, Projektowanie geotechniczne PN – EN 1997-1:2008
Pisarczyk S. Mechanika Gruntów. Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2005
Pisarczyk S. Geoinżynieria Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2005
Puła O. Projektowanie fundamentów bezpośrednich wg. Eurokodu 7. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne. Wrocław 2011
Puła O. Rybak C. Sarniak W. Fundamentowanie. Projektowanie posadowień. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne. Wrocław 1997
Szymański A. Mechanika gruntów.Wydawnictwo SGGW. Warszawa 2007

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None