Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Field classes of geochemical mapping
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-2-111-GO-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Waste Management
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Skwarczek Marian (Marian.Skwarczek@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student pojmuje istotę i zasady pracy w grupie, potrafi ją współorganizować i pracować w niej, przyjmując różne role IS2A_K04, IS2A_K03 Work done within the framework of a practical placement,
Involvement in teamwork
M_K002 Student potrafi uzyskać pozwolenie właściciela terenu na wejście i wykonanie badań minimalizując negatywne skutki powstałe na posesji w trakcie badań, potrafi wyjaśnić znaczenie swoich badań oraz zaprezentować ich wyniki i interpretacje w sposób zrozumiały dla osób nie będących specjalistami IS2A_K07, IS2A_K02, IS2A_K05 Work done within the framework of a practical placement,
Involvement in teamwork
Skills
M_U001 Student umie zaplanować prace terenowe oraz siatkę poboru reprezentatywnych próbek środowiskowych IS2A_U22 Involvement in teamwork,
Project
M_U002 Student potrafi pobrać próbki gleb i wody oraz wykonać oznaczenia podstawowych parametrów IS2A_W09, IS2A_U22, IS2A_W06, IS2A_U08 Project,
Involvement in teamwork,
Work done within the framework of a practical placement
M_U003 Student potrafi prowadzić obserwacje terenowe i sporządzić odpowiednią dokumentację IS2A_U22, IS2A_U03 Work done within the framework of a practical placement,
Project
M_U004 Student potrafi integrować wiedzę z różnych źródeł bibliograficznych i baz danych razem z wynikami własnych obserwacji i oznaczeń IS2A_U01 Project
M_U005 Student potrafi przeprowadzić ocenę statystyczną wyników prac terenowych IS2A_W01, IS2A_U09 Project
M_U006 Student potrafi stworzyć i zinterpretować mapy tematyczne na podstawie własnych oznaczeń terenowych oraz potrafi przygotować sprawozdanie z prowadzonych badań integrując wiedzę z różnych dziedzin nauki i uwzględniając różne aspekty IS2A_U10, IS2A_U03 Project,
Involvement in teamwork
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student pojmuje istotę i zasady pracy w grupie, potrafi ją współorganizować i pracować w niej, przyjmując różne role - - - - - - - + - - -
M_K002 Student potrafi uzyskać pozwolenie właściciela terenu na wejście i wykonanie badań minimalizując negatywne skutki powstałe na posesji w trakcie badań, potrafi wyjaśnić znaczenie swoich badań oraz zaprezentować ich wyniki i interpretacje w sposób zrozumiały dla osób nie będących specjalistami - - - - - - - + - - -
Skills
M_U001 Student umie zaplanować prace terenowe oraz siatkę poboru reprezentatywnych próbek środowiskowych - - - - - - - + - - -
M_U002 Student potrafi pobrać próbki gleb i wody oraz wykonać oznaczenia podstawowych parametrów - - - - - - - + - - -
M_U003 Student potrafi prowadzić obserwacje terenowe i sporządzić odpowiednią dokumentację - - - - - - - + - - -
M_U004 Student potrafi integrować wiedzę z różnych źródeł bibliograficznych i baz danych razem z wynikami własnych obserwacji i oznaczeń - - - - - - - + - - -
M_U005 Student potrafi przeprowadzić ocenę statystyczną wyników prac terenowych - - - - - - - + - - -
M_U006 Student potrafi stworzyć i zinterpretować mapy tematyczne na podstawie własnych oznaczeń terenowych oraz potrafi przygotować sprawozdanie z prowadzonych badań integrując wiedzę z różnych dziedzin nauki i uwzględniając różne aspekty - - - - - - - + - - -
Module content
Fieldwork classes:

1 dzień − Zapoznanie studentów z programem prac terenowych. Podział grupy na zespoły terenowe i wydanie sprzętu terenowego. Przydział terenów do skartowania. Zapoznanie zespołów terenowych z przydzielonymi im obszarami prowadzenia prac.
2– 5 dzień – praca w zespołach − Zaprojektowanie siatki opróbowania przydzielonego obszaru. Wykonywanie prac terenowych takich jak: pobranie próbek gleby i wody do badań, opis makroskopowy próbek gleby w terenie i przygotowanie ich do badań, wykonanie w terenie oznaczeń jakościowych i półilościowych dla wybranych parametrów jak np. wilgotność, zawartość węglanów i pHKCl, zawartość azotanów w glebie. Zabezpieczanie opisanych próbek pod kątem szczegółowych badań laboratoryjnych. Inwentaryzacja potencjalnych źródeł zanieczyszczenia i innych obiektów sozologicznych w celu sporządzenia dokładnej mapy sozologicznej danego terenu oraz interpretacji otrzymanych wyników oznaczeń.
6 dzień − Kontynuacja prac terenowych. Zwrot sprzętu terenowego. Przekazanie przez zespoły opisanych i zabezpieczonych próbek kolekcjonowanych w trakcie zajęć terenowych. Prace kameralne polegające na wykreśleniu przez poszczególne zespoły mapy sozologicznej i map geochemicznych przedstawiających wybrane parametry fizyko- chemiczne i chemiczne gleb przydzielonego obszaru. Przygotowanie opisu do map zgodnie z przedstawionym wzorem. Prezentacja i obrona projektów.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 58 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in fieldworks 28 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 20 h
Preparation for classes 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = średnia arytmetyczna z ocen cząstkowych poszczególnych elementów opracowania wyników (w tym z pracy w terenie)

Prerequisites and additional requirements:

• Znajomość biologii w zakresie szkoły średniej
• Znajomość podstaw chemii i geochemii
• Znajomość podstaw geologii
• Podstawowa znajomość petrografii i mineralogii
• Znajomość podstaw kartografii
• Znajomość zasad udzielania pomocy przedmedycznej
Każdy uczestnik powinien posiadać: dziennik terenowy (zeszyt w twardej oprawie co najmniej 60 kartek), ołówek, strój terenowy do poruszania się po lesie, odpowiedni także na deszczową pogodę
Każdy zespół powinien posiadać: kompas, nóż, apteczka w pełni wyposażona, mapa turystyczna rejonu praktyk, kątomierz, linijka, lupa 5x, woreczki na próbki (min. 40 szt.), plecak na próbki i materiały, papier do oznakowania próbek, pisak wodoodporny, materiały do opracowania mapy zmienności oznaczanego parametru na kartowanym terenie (kalka techniczna A-3, cienkopisy, kredki do kolorowania, itp.)

Recommended literature and teaching resources:

Zawadzki S. (red.). Gleboznawstwo. Wyd. IV, PWRiL, Warszawa, 1999.
Bednarek, Dziadowiec, Pokojska, Prusinkieiwcz. Badania ekologiczno- gleboznawcze. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa,2005
PTG. Systematyka gleb polski. Wyd. IV, Roczniki gleboznawcze, Tom XL, Nr ¾, PWN Warszawa, 1989.
Mayer. Podręcznik Badania gleby. PHYWE SYSTEME GMBH, 3707 Gottingen, German,y 2000.
FAO. World reference base for soil resources 2006. World Soil Resources Reports, No. 103, Rome, 2006.
Wytyczne techniczne K-3.6 Mapa sozologiczna Polski skala 1:50 000. GUGiK, Warszawa, 2005.
PN-ISO 10390. Jakość gleby: oznaczanie pH. PKN, 1997.
PN-ISO 11259. Jakość gleby. Uproszczony opis gleby. PKN, 2001.
PN-ISO 10381. Jakość gleby. Pobieranie próbek..Część 1-6 PKN, 1998 – 2009.
Instrukcje wykonywania oznaczeń

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Projekty realizowane są na zajęciach i korygowane na bieżąco w trakcie ich wykonywania, nie ma zatem możliwości poprawiania poszczególnych projektów po ich oddaniu prowadzącemu.