Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Solid Waste Treatment and Disposal
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-2-201-GO-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Waste Management
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Kucha Henryk (kucha@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Wójcik Rafał (rwojcik@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Kucha Henryk (kucha@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma świadomość ciągłych zmian zachodzących w metodach i technikach do unieszkodliwiania i utylizacji odpadów i ścieków i związaną z tym potrzebę ciągłego podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych IS2A_K01 Report
M_K002 Student ma świadomość wpływu unieszkodliwiania i utylizacji odpadów i ścieków na środowisko naturalne, związanych z nią dylematów i odpowiedzialności za podejmowane decyzje IS2A_K02 Report
M_K003 Student ma świadomość odpowiedzialności i potrafi określić priorytety służące realizacji zadania oraz gotowość dostosowania do pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadanie IS2A_K04, IS2A_K03 Activity during classes
Skills
M_U001 Student potrafi jakościowo i ilościowo scharakteryzować zmiany wybranych właściwości odpadów spowodowane ich unieszkodliwianiem i wskazać ewentualne miejsca ich wykorzystania po unieszkodliwieniu. IS2A_U01, IS2A_U16 Test,
Execution of exercises
M_U002 Student potrafi, zgodnie z zasadami BHP, korzystać z wybranych metod i technik stosowanych przy unieszkodliwianiu i utylizacji odpadów i ścieków. IS2A_U12, IS2A_U09, IS2A_U08, IS2A_U13, IS2A_U14, IS2A_U21 Activity during classes,
Test,
Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Student zna wybrane procesy i technologie unieszkodliwiania i utylizacji odpadów i ścieków. IS2A_W03, IS2A_W09, IS2A_W08, IS2A_W07, IS2A_W06, IS2A_W05 Activity during classes,
Test
M_W002 Student zna wybrane aspekty prawne i uwarunkowania ekonomiczne unieszkodliwiania i utylizacji odpadów i ścieków. IS2A_W10 Activity during classes,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma świadomość ciągłych zmian zachodzących w metodach i technikach do unieszkodliwiania i utylizacji odpadów i ścieków i związaną z tym potrzebę ciągłego podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych + - + - - - - - - - -
M_K002 Student ma świadomość wpływu unieszkodliwiania i utylizacji odpadów i ścieków na środowisko naturalne, związanych z nią dylematów i odpowiedzialności za podejmowane decyzje + - + - - - - - - - -
M_K003 Student ma świadomość odpowiedzialności i potrafi określić priorytety służące realizacji zadania oraz gotowość dostosowania do pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadanie - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi jakościowo i ilościowo scharakteryzować zmiany wybranych właściwości odpadów spowodowane ich unieszkodliwianiem i wskazać ewentualne miejsca ich wykorzystania po unieszkodliwieniu. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi, zgodnie z zasadami BHP, korzystać z wybranych metod i technik stosowanych przy unieszkodliwianiu i utylizacji odpadów i ścieków. + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna wybrane procesy i technologie unieszkodliwiania i utylizacji odpadów i ścieków. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna wybrane aspekty prawne i uwarunkowania ekonomiczne unieszkodliwiania i utylizacji odpadów i ścieków. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Podstawowe kryteria klasyfikacji odpadów do unieszkodliwiania i/lub utylizacji. Metody stosowane przy unieszkodliwianiu odpadów gazowych, ciekłych i stałych – spalanie, rozcieńczenie, izolacja, tworzenie powłok izolacyjnych, przekształcenie w związki nietoksyczne, zeszklenie, składowanie, składowanie trucizn, składowanie odpadów radioaktywnych, wielostopniowa izolacja. Przegląd technologii odsiarczania, usuwania tlenków azotu, przekształcania odpadów w wyniku reakcji chemicznych, ekstrakcja metali. Interakcje bakterii z minerałami i prostymi organizmami roślinnymi oraz grzybami i glonami. Utylizacja popiołów lotnych.

Laboratory classes:

Wzajemna neutralizacja ścieków kwaśnych i zasadowych. Strącanie ze ścieków metali ciężkich i innych wybranych składników. Wzajemna neutralizacja stałych odpadów kwaśnych i zasadowych. Ograniczanie wymywalności metali ciężkich z wybranych odpadów. Reakcja popiołu lotnego na łaźni wodnej z roztworem NaOH lub KOH i jej wpływ na jego właściwości.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 107 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in laboratory classes 28 h
Examination or Final test 2 h
Realization of independently performed tasks 28 h
Preparation for classes 14 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 21 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ważona z uzyskanej oceny z ćwiczeń (ocena z kolokwium obejmującego całość materiału, oceny za sprawozdania i ocena aktywności na zajęciach) i wykładów

Prerequisites and additional requirements:

Kalkulator lub inne narzędzie do obliczeń inżynierskich, standardowe okrycie wierzchnie do pracy w laboratorium.

Recommended literature and teaching resources:

Piecuch T., 2000. Utylizacja odpadów przemysłowych.
Galos K. (red.), 2009; Mineralne surowce odpadowe.
Bartkiewicz B., Umiejewska K., 2010. Oczyszczanie ścieków przemysłowych.
Anderson W.C., 1994. Innovative site remediation technology. Vol. 4, Stabilization/Solidification.
Aktualne akty prawne, dyrektywy Unijne

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None