Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Geochemical engineering
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-2-202-GO-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Waste Management
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Helios-Rybicka Edeltrauda (helios@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Wójcik Rafał (rwojcik@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Helios-Rybicka Edeltrauda (helios@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma świadomość ciągłych zmian zachodzących w stosowaniu inżynierii geochemicznej i związaną z tym potrzebę ciągłego podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych IS2A_K01 Report
M_K002 Student ma świadomość wpływu stosowania inżynierii geochemicznej na środowisko, związanych z nią dylematów i odpowiedzialności za podejmowane decyzje IS2A_K02 Report
M_K003 Student ma świadomość odpowiedzialności i potrafi określić priorytety służące realizacji zadania oraz gotowość dostosowania do pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadanie IS2A_K04, IS2A_K03 Activity during classes
Skills
M_U001 Student potrafi jakościowo i ilościowo scharakteryzować przemiany zanieczyszczeń w wybranych procesach inżynierii geochemicznej i wskazać miejsca ich zastosowania. IS2A_U01, IS2A_U16 Test,
Report
M_U002 Student potrafi korzystać z najważniejszych metod i technik inżynierii geochemicznej stosowanych w ograniczaniu rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. IS2A_U21, IS2A_U12, IS2A_U09, IS2A_U14 Test,
Report
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę o możliwych do wykorzystania w inżynierii geochemicznej najważniejszych procesach naturalnych wpływających na migrację zanieczyszczeń, ich rozkład i neutralizację w środowisku. IS2A_W03, IS2A_W05, IS2A_W07 Test
M_W002 Student zna wybrane procesy i technologie oparte na zastosowaniu inżynierii geochemicznej. IS2A_W05, IS2A_W09, IS2A_W08, IS2A_W07 Test
M_W003 Student zna wybrane aspekty prawne i uwarunkowania ekonomiczne wykorzystania inżynierii geochemicznej. IS2A_W10 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma świadomość ciągłych zmian zachodzących w stosowaniu inżynierii geochemicznej i związaną z tym potrzebę ciągłego podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych + - - + - - - - - - -
M_K002 Student ma świadomość wpływu stosowania inżynierii geochemicznej na środowisko, związanych z nią dylematów i odpowiedzialności za podejmowane decyzje + - - + - - - - - - -
M_K003 Student ma świadomość odpowiedzialności i potrafi określić priorytety służące realizacji zadania oraz gotowość dostosowania do pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadanie - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi jakościowo i ilościowo scharakteryzować przemiany zanieczyszczeń w wybranych procesach inżynierii geochemicznej i wskazać miejsca ich zastosowania. - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi korzystać z najważniejszych metod i technik inżynierii geochemicznej stosowanych w ograniczaniu rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę o możliwych do wykorzystania w inżynierii geochemicznej najważniejszych procesach naturalnych wpływających na migrację zanieczyszczeń, ich rozkład i neutralizację w środowisku. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna wybrane procesy i technologie oparte na zastosowaniu inżynierii geochemicznej. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna wybrane aspekty prawne i uwarunkowania ekonomiczne wykorzystania inżynierii geochemicznej. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Rozwiązania stosowane w inżynierii geochemicznej. Rozpraszanie (dyspersja), rozcieńczanie w środowisku naturalnym. Podstawowe metody rozpraszania i/lub rozcieńczania – pozytywne i negatywne konsekwencje procesów naturalnych na propagację zanieczyszczeń. Kontrolowany wyciek do środowiska. Rozkład i neutralizacja zanieczyszczeń. Problem kwasu siarkowego w procesach przemysłowych (uboczny produkt procesów metalurgicznych, utlenianie pirytu na hałdach odpadów). Metody remediacji: składowanie, recyrkulacja, neutralizacja; pozytywne i negatywne skutki powyższych rozwiązań. Neutralizacja wapieniem, oliwinitem. Metody odsiarczania spalin i gazów odlotowych w hutnictwie i przemyśle energetycznym. Chemiczne zagęszczanie (koncentracja). Metody transformacji zanieczyszczeń, przykłady. Użycie wapnia, magnezytu, fosforanów. Izolacja zanieczyszczeń w miejscu występowania. Metody fizyczne, metody chemiczne, rola wapienia i minerałów ilastych. Izolacja odpadów radioaktywnych. Immobilizacja chemiczna, podstawianie w sieci minerałów pospolitych, sorpcja powierzchniowa. Użycie zeolitów, montmorillonitu, torfu, węgla brunatnego, fosforanów, perowskitu do immobilizacji pierwiastków radioaktywnych. Skala w inżynierii geochemicznej przy projektowaniu systemów remediacji. Skala mikro (sieć minerału), skala lokalna, skala regionalna, skala globalna. Wybór w inżynierii geochemicznej. Metody proste, metody złożone, kombinacja metod w czasie – przykłady.

Project classes:

Obliczanie ilościowe dla prostych rozwiązań do rozcieńczania, rozkładu i neutralizacji, podkoncentrowywania, immobilizacji lub izolowania zanieczyszczeń w środowisku. Określenie podstawowych parametrów kontroli tych układów.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 84 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in project classes 28 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Examination or Final test 2 h
Preparation for classes 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ważona z uzyskanej oceny z ćwiczeń (ocena z kolokwium obejmującego całość materiału, oceny za sprawozdania i ocena aktywności na zajęciach) i wykładów

Prerequisites and additional requirements:

Kalkulator lub inne narzędzie do obliczeń inżynierskich, standardowe okrycie wierzchnie do pracy w laboratorium.

Recommended literature and teaching resources:

Reible, D.D., 1999. Fundamentals of environmental engineering. Springer-Lewis, 526 pp.
Reuther, R., 1996. Geochemical approaches to environmental engineering of metals. Springer, 221 pp.
Schuiling, R.D., 1997. Geochemical engineering; taking stock. Journal of environmental Exploration, 1552-1580, Elsevier.
Evangelou V.P., 1995. Pyrite oxidation and its control. CRC Press, s. 293.
Aktualne akty prawne, dyrektywy Unijne i Polskie Normy

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None