Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Construction and operation of municipal landfills
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-2-203-GO-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Waste Management
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Skwarczek Marian (Marian.Skwarczek@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 student ma świadomość skutków oddziaływania składowiska na środowisko naturalne IS2A_K02 Activity during classes
M_K002 potrafi znaleźć rozwiązanie problemu z uwzględnieniem różnych aspektów technicznych, społecznych i środowiskowych. IS2A_K06, IS2A_K02 Activity during classes
Skills
M_U001 student potrafi zaprojektować elementy konstrukcyjne składowiska odpadów komunalnych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów. IS2A_U19, IS2A_U12 Project
M_U002 Potrafi zaplanować monitoring środowiska dla składowiska odpadów komunalnych na różnych jego etapach budowy i eksploatacji. IS2A_U19, IS2A_U17, IS2A_U18 Project
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę o zasadach projektowania, prawidłowego wykonania i eksploatacji składowiska odpadów komunalnych IS2A_W06 Participation in a discussion
M_W002 Student ma wiedzę o cyklu życia składowiska odpadów komunalnych oraz sprzętu wykorzystywanego w trakcie jego eksploatacji. IS2A_W08 Test,
Activity during classes
M_W003 Student wie jakie materiały są stosowane przy budowie i eksploatacji składowisk komunalnych IS2A_W09 Test,
Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 student ma świadomość skutków oddziaływania składowiska na środowisko naturalne + - - + - - - - - - -
M_K002 potrafi znaleźć rozwiązanie problemu z uwzględnieniem różnych aspektów technicznych, społecznych i środowiskowych. + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 student potrafi zaprojektować elementy konstrukcyjne składowiska odpadów komunalnych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów. - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi zaplanować monitoring środowiska dla składowiska odpadów komunalnych na różnych jego etapach budowy i eksploatacji. - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę o zasadach projektowania, prawidłowego wykonania i eksploatacji składowiska odpadów komunalnych + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę o cyklu życia składowiska odpadów komunalnych oraz sprzętu wykorzystywanego w trakcie jego eksploatacji. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student wie jakie materiały są stosowane przy budowie i eksploatacji składowisk komunalnych + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Wprowadzenie. Wybór lokalizacji składowiska. Składowiskowe pozwolenie zintegrowane.
2. Typy składowisk, Elementy konstrukcyjne składowisk. Zasady projektowania składowisk.
3. Uszczelnienia podstawy składowisk, osiadanie składowiska, Stateczność skarp składowiska. Projektowanie z udziałem geosyntetyków.
4. Sprzęt i maszyny – rodzaje, kryteria wyboru, BHP oraz eksploatacja sprzętu.
5. Eksploatacja składowiska. Obiekty na składowisku.
6. Ochrona środowiska przed oddziaływaniem składowiska. Odcieki i gaz składowiskowy.
7. Zamknięcie składowiska. Zwiększenie pojemności istniejącego składowiska.

Project classes:

Opracowanie projektów instalacji i obiektów działających na składowisku odpadów komunalnych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 84 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in project classes 26 h
Completion of a project 28 h
Examination or Final test 2 h
Realization of independently performed tasks 14 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,6 * ocena z kolokwium + 0,4 * ocena z projektów i dyskusji

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:
  • Artur Łuniewski, Stanisław Łuniewski. Od prymitywnych wysypisk do nowoczesnych zakładów zagospodarowania odpadów. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2011.
  • Lech Wysokiński; Zasady budowy składowisk odpadów. Instytut Techniki Budowlanej, 2009 rok.
  • Bernd Bilitewski, Georg Härdtle, Klaus Marek. Podręcznik gospodarki odpadami. Teoria i praktyka. Wydawnictwo „Seidel-Przywecki” Sp. z o.o., Wydanie II, Warszawa 2006.
  • Jan Oleszkiewicz. Eksploatacja składowiska odpadów. Poradnik eksperta. Lem Projekt s.c., Kraków 1999.
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów. Dz.U. z 2013 r. poz. 523.
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu. Dz.U. z 2013 r. poz. 38.
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów. Dz.U. z 2012 r. poz. 676.
  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (z późn. zm.). Dz.U. z 2013 r. poz.1232 – tekst jednolity.
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (z późn. zm.). Dz.U. z 2013 r. poz. 21.
  • Piotr Manczarski, Rafał Lewicki. Wytyczne dotyczące zamykania i rekultywacji składowisk odpadów komunalnych. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Warszawa, marzec 2012.
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Projekty realizowane są na zajęciach i korygowane na bieżąco w trakcie ich wykonywania lub w ramach godzin konsultacyjnych, nie ma zatem możliwości poprawiania poszczególnych projektów po ich oddaniu prowadzącemu.
Poprawa wyniku negatywnego z modułu możliwa jest poprzez przystąpienie do terminu poprawkowego kolokwium zaliczeniowego.