Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Biotechnology for waste treatment
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-2-204-GO-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Waste Management
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Latowski Dariusz (latowski@interia.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Student potrafi przygotować konstrukt genowy IS2A_U01 Test,
Project
M_U002 Student potrafi opracować i zoptymalizować proces biotechnologiczny IS2A_U16, IS2A_U17, IS2A_K06, IS2A_U18, IS2A_K02, IS2A_W13, IS2A_U03, IS2A_U14, IS2A_U21 Test,
Project,
Report
M_U003 Student potrafi zaplanować i przeprowadzić skrining mikroorganizmów pod względem żądanej cechy IS2A_U11, IS2A_U10 Test,
Report,
Execution of laboratory classes
M_U004 Student potrafi pracować w grupie, krytycznie analizować wyniki prac doświadczalnych IS2A_U04, IS2A_U08, IS2A_U20, IS2A_U03, IS2A_K03, IS2A_K04 Report,
Execution of laboratory classes,
Involvement in teamwork
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie podstaw biotechnologii IS2A_W09, IS2A_W08, IS2A_W07, IS2A_W13, IS2A_W04, IS2A_W05 Examination
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie wykorzystania procesów fizjologiczno-biochemicznych drobnoustrojów w ochronie środowiska IS2A_W09, IS2A_W08, IS2A_W07, IS2A_W04, IS2A_W05 Examination
M_W003 Student ma wiedzę w zakresie roli mikroorganizmów w procesach biotransformacji IS2A_W09, IS2A_W08, IS2A_W07, IS2A_W04, IS2A_W05 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Student potrafi przygotować konstrukt genowy - + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi opracować i zoptymalizować proces biotechnologiczny - + + - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi zaplanować i przeprowadzić skrining mikroorganizmów pod względem żądanej cechy - + + - - - - - - - -
M_U004 Student potrafi pracować w grupie, krytycznie analizować wyniki prac doświadczalnych - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie podstaw biotechnologii + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie wykorzystania procesów fizjologiczno-biochemicznych drobnoustrojów w ochronie środowiska + + + - - - - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę w zakresie roli mikroorganizmów w procesach biotransformacji + + + - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Definicje biotechnologii i podstawowych pojęć biotechnologicznych; przedmiot zainteresowań biotechnologii; historia, zastosowanie i znaczenie biotechnologii w gospodarce (4 godz.).
2.Drobnoustroje i biokatalizatory w biotechnologii (2 godz.).
3.Podstawowe procesy fizjologiczno-biochemiczne drobnoustrojów i ich wykorzystanie w procesach technologicznych (6 godz.).
4.Podstawy inżynierii genetycznej i jej zastosowanie w utylizacji odpadów (4 godz.)
5.Biotransformacja substancji organicznych i nieorganicznych – mechanizmy i zastosowanie w utylizacji odpadów (4 godz.).
6.Charakterystyka najważniejszych procesów biotechnologicznych w utylizacji odpadów (6 godz.).
7.Rodzaje fitoremediacji i ich praktyczne zastosowanie (2 godz.)
7.Utylizacja z wykorzystaniem organizmów żywych – zalety i wady (2 godz.).

Auditorium classes:

1. Pojęcie procesu biotechnologicznego – zasady opracowywania i optymalizacji procesów biotechnologicznych (4 godz.).
2. Teoretyczne podstawy poszukiwania i ulepszania szczepów przemysłowych mających zastosowanie w procesach utylizacji; pozyskiwanie ze środowiska (naturalne), mutagenizacja, podstaw inżynierii genetycznej, metody selekcji i przechowywania szczepów (8 godz.).
3. Zasady przygotowania konstruktów genomowych (6 godz.)
4. Technologiczne podstawy biotechnologii – kryteria podziału i typy bioreaktorów, możliwości i sposoby praktycznego ich zastosowania w utylizacji odpadów (6 godz.).
5. Organizmy transgeniczne i ich zastosowanie w ochronie środowiska (2 godz.)
6. Projektowanie procesu biotechnologicznego w celu utylizacji wybranej grupy odpadów (4 godz.).

Laboratory classes:

1. Warunki aseptyczne w biotechnologii, typy hodowli drobnoustrojów, zakładanie i prowadzenie hodowli (5 godz.).
2. Wpływ warunków procesowych w bioreaktorach na przykładzie fermentacji alkoholowej drożdży (5 godz.).
3. Skrining, ze środowiska, mikroorganizmów zdolnych do utylizacji odpadów ropopochodnych (5 godz.).
4. Immobilizacja biokatalizatorów i jej zastosowanie w konstruowaniu bioreaktorów (5 godz.).
5. Bioaugmentacja i jej zastosowanie w ochronie środowiska (5 godz.)
6. Bidegradacja w utylizacji odpadów (5 godz.)

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 141 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Participation in lectures 28 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Preparation for classes 15 h
Participation in laboratory classes 28 h
Participation in auditorium classes 28 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Completion of a project 10 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia z oceny z ćwiczeń laboratoryjnych (CL) audytoryjnych (CA) i oceny z egzaminu (W) tzn. (CL+CA +W)/3

Prerequisites and additional requirements:

• Podstawy fizjologii i genetyki
• Podstawy biochemii
• Podstawy mikrobiologii

Recommended literature and teaching resources:

1. Chmiel A. (1998), Biotechnologia – podstawy mikrobiologiczne i biochemiczne Wydawnictwo PWN, Warszawa;
2. Błaszczyk M.K. (2007), Mikroorganizmy w ochronie środowiska Wydawnictwo PWN, Warszawa;
3. Jędrczak A. (2007), Biologiczne przetwarzanie odpadów Wydawnictwo PWN, Warszawa;
4. Klimiuk E., Łebkowska M. (2004), Biotechnologia w ochronie środowiska, Wydawnictwo PWN, Warszawa
5. Miksch K. (1995), Biotechnologia środowiskowa cz. I i II, Fundacja Ekologiczna „Silesia” Katowice
6. Łabużek S. i in. (red.) (2002) Biotechnologia mikroorganizmów-wybrane zagadnienia WUŚ, Katowice
Literatura pomocnicza:
1. Russel S. (1990) Biotechnologia, Wydawnictwo PWN, Warszawa

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None