Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Environmental Management and Spatial Planning
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-2-205-GO-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Waste Management
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Gałaś Slavka (sgalas@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Gałaś Andrzej (pollux@geol.agh.edu.pl)
dr inż. Gałaś Slavka (sgalas@geol.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Krzak Mariusz (krzak@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym oraz ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w tym zakresie. IS2A_U18, IS2A_K02, IS2A_U03 Project,
Participation in a discussion
M_K002 Rozumie istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ją współorganizować i pracować w niej. IS2A_U10, IS2A_K03 Execution of a project,
Involvement in teamwork
M_K003 Ma świadomość roli absolwenta uczelni technicznej w popularyzowaniu osiągnięć nauki i praktyki w zakresie zarządzania środowiskiem oraz planowania przestrzennego. IS2A_K07, IS2A_W07, IS2A_W06 Project,
Participation in a discussion
M_K004 Ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania. IS2A_U05, IS2A_K01 Project,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 Zna dostępne źródła informacji środowiskowej, w tym bazy danych geologicznych. Potrafi wyszukiwać, przetwarzać oraz interpretować informacje o stanie środowiska. Na ich podstawie potrafi wyciągnąć wnioski na potrzeby realizowanego zadania. IS2A_U01, IS2A_U18, IS2A_W04 Project,
Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 Zna szczegółowo model systemu zarządzania środowiskiem z podziałem na jego poszczególne elementy. Zna szczegółowo instrumenty oraz środki gospodarowania zasobami środowiska. IS2A_U10, IS2A_W07, IS2A_W06, IS2A_W04 Test
M_W002 Ma szczegółową wiedzę o metodach waloryzacji zasobów oraz oceny walorów środowiska. Potrafi zastosować odpowiednią metodę oceny w ramach konkretnego zadania. Ma wiedze o potencjalnych oddziaływaniach planowanego gospodarowania w przestrzeni na środowisko. IS2A_U01, IS2A_W07, IS2A_W06, IS2A_U18, IS2A_U03, IS2A_U19 Test,
Project
M_W003 Ma szczególną wiedzę odnośnie waloryzacji złóż kopalin oraz potrafi określić możliwości ich ochrony w ramach gospodarki przestrzennej. IS2A_W07, IS2A_W06, IS2A_U18, IS2A_W04, IS2A_U19 Test,
Project
M_W004 Ma wiedzę na temat przyczyn powstawania oraz skutków konfliktów środowiskowym, potrafi wyznaczyć obszary konfliktowe w przestrzeni. IS2A_W06, IS2A_U18, IS2A_K02, IS2A_U03, IS2A_U19 Test,
Project
M_W005 Ma podstawową wiedzę o sporządzaniu, celach i zakresie sporządzania oraz znaczeniu dokumentacji planistycznych sterujących zarządzaniem przestrzeni. IS2A_W05, IS2A_K02, IS2A_U03 Test,
Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym oraz ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w tym zakresie. + - - + - - - - - - -
M_K002 Rozumie istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ją współorganizować i pracować w niej. - - - + - - - - - - -
M_K003 Ma świadomość roli absolwenta uczelni technicznej w popularyzowaniu osiągnięć nauki i praktyki w zakresie zarządzania środowiskiem oraz planowania przestrzennego. + - - + - - - - - - -
M_K004 Ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania. + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Zna dostępne źródła informacji środowiskowej, w tym bazy danych geologicznych. Potrafi wyszukiwać, przetwarzać oraz interpretować informacje o stanie środowiska. Na ich podstawie potrafi wyciągnąć wnioski na potrzeby realizowanego zadania. + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna szczegółowo model systemu zarządzania środowiskiem z podziałem na jego poszczególne elementy. Zna szczegółowo instrumenty oraz środki gospodarowania zasobami środowiska. + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma szczegółową wiedzę o metodach waloryzacji zasobów oraz oceny walorów środowiska. Potrafi zastosować odpowiednią metodę oceny w ramach konkretnego zadania. Ma wiedze o potencjalnych oddziaływaniach planowanego gospodarowania w przestrzeni na środowisko. + - - + - - - - - - -
M_W003 Ma szczególną wiedzę odnośnie waloryzacji złóż kopalin oraz potrafi określić możliwości ich ochrony w ramach gospodarki przestrzennej. + - - + - - - - - - -
M_W004 Ma wiedzę na temat przyczyn powstawania oraz skutków konfliktów środowiskowym, potrafi wyznaczyć obszary konfliktowe w przestrzeni. + - - + - - - - - - -
M_W005 Ma podstawową wiedzę o sporządzaniu, celach i zakresie sporządzania oraz znaczeniu dokumentacji planistycznych sterujących zarządzaniem przestrzeni. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Model zarządzania środowiskiem w Polsce. Zarządzanie zasobami środowiska.
Narzędzia zarządzania środowiskiem.
Interdyscyplinarny charakter gospodarki przestrzennej. Praktyczny wymiar gospodarki przestrzennej.
Zarządzanie przestrzenią. Komponenty przestrzenni. Struktura przestrzenna. Analizy możliwości rozwoju.
Waloryzacja potencjału środowiska. Kształtowanie i ocena krajobrazu.
Lokalizacja działalności gospodarczej (czynniki oraz bariery rozwoju).
Polityka przestrzenna państwa i jej instrumenty prawne. Cel oraz zakres sporządzania dokumentacji planistycznych.
Ochrona środowiska w planowaniu przestrzennym.

Project classes:

Przygotowanie projektów w grupach dwuosobowych dotyczących odnośnie zagadnień:

Bazy danych dotyczące informacji środowiskowej, w tym geologicznej, w planowaniu przestrzennym.
Uwarunkowania geologiczne gospodarki przestrzennej. Warunki podłoża budowlanego. Ocena przydatności utworów litogenetycznych. Ocena uwarunkowań hydrogeologicznych oraz nachyleń stoków.
Ochrona złóż kopalin w planowaniu przestrzennym, waloryzacja sozologiczna oraz planistyczna złóż wybranego obszaru.
Analizy przestrzenne. Delimitacja obszarów podwyższonego ryzyka środowiskowego.
Przykładowe studia zagospodarowania przestrzennego (studium, miejscowy plan)– zajęcia kameralne, zapoznanie się z opracowaniami, analiza układu studiów, analiza środowiska przyrodniczego
Instrumenty wzmacniające proces zarządzania przestrzenią. Analiza opracowań ekofizjografickych oraz strategicznych ocen oddziaływania.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 55 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in project classes 14 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Completion of a project 10 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z projektów 60% + kolokwium 40%

Prerequisites and additional requirements:

Wpis na semestr

Recommended literature and teaching resources:

Instrukcja opracowania Mapy terenów zdegradowanych podwyższonego ryzyka naturalnego w skali 1:10 000, PIG Warszawa, 2007.
Nieć M., Bąk-Radwańska B.: Opracowanie kryteriów łącznej waloryzacji i hierarchizacji złóż dla celów ich ochrony, Kraków, 2011.
Instrukcja sporządzania Mapy warunków geologiczno-inżynierskiej w skali 1:10000 i większej dla potrzeb planowania przestrzennego w gminach, PIG Warszawa, 1999.
www.emas.gov.pl, www.mos.gov.pl
Bazy danych geośrodowiskowych oraz geologicznych
Żylicz T.: Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych. Wyd. PWE. 2004.
Urbański J.: GIS w badaniach przyrodniczych, WUG, 2010.
Bródka S.: Praktyczne aspekty ocen środowiska przyrodniczego, BWN, Poznań 2010.
Poskrobko B.: Zarządzanie środowiskiem, PWE, Warszawa 2007.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None