Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Hazardous wastes
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-2-207-GO-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Waste Management
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Wójcik Rafał (rwojcik@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Kuczyńska Iwona (ikuczyn@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę stałej edukacji. IS2A_K01 Report
M_K002 Rozumie istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ją współorganizować i w niej pracować. IS2A_K03 Report
Skills
M_U001 Określa problemy i formułuje rozwiązania racjonalnej gospodarki odpadami niebezpiecznymi. IS2A_U10 Report
M_U002 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych, Internetu (również w języku angielskim) z tematyki odpadów niebezpiecznych; wykorzystuje uzyskane informacje, w celu rozwiązania problemu podanego w projekcie, formułuje i uzasadnia zaproponowane przez siebie rozwiązania. IS2A_U01, IS2A_U03 Report
M_U003 Potrafi wykonać projekt gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla danego rodzaju działalności człowieka oraz przygotować tekst omówienia uzyskanych wyników. IS2A_U03 Report
M_U004 Potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą gospodarce odpadami niebezpiecznymi w danym rodzaju działalności człowieka. IS2A_U04 Presentation
Knowledge
M_W001 Zna definicję odpadów niebezpiecznych, klasyfikację, źródła powstawania. IS2A_W05, IS2A_W08, IS2A_W07, IS2A_W06 Test
M_W002 Zna podstawy gospodarki odpadami niebezpiecznymi. IS2A_W05, IS2A_W08, IS2A_W07, IS2A_W06 Test
M_W003 Zna podstawy prawne i ekonomiczne w racjonalnej gospodarki odpadami niebezpiecznymi. IS2A_W05, IS2A_W08, IS2A_W07, IS2A_W06 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę stałej edukacji. + + - - - - - - - - -
M_K002 Rozumie istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ją współorganizować i w niej pracować. - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Określa problemy i formułuje rozwiązania racjonalnej gospodarki odpadami niebezpiecznymi. - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych, Internetu (również w języku angielskim) z tematyki odpadów niebezpiecznych; wykorzystuje uzyskane informacje, w celu rozwiązania problemu podanego w projekcie, formułuje i uzasadnia zaproponowane przez siebie rozwiązania. - + - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi wykonać projekt gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla danego rodzaju działalności człowieka oraz przygotować tekst omówienia uzyskanych wyników. - + - - - - - - - - -
M_U004 Potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą gospodarce odpadami niebezpiecznymi w danym rodzaju działalności człowieka. - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna definicję odpadów niebezpiecznych, klasyfikację, źródła powstawania. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawy gospodarki odpadami niebezpiecznymi. + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna podstawy prawne i ekonomiczne w racjonalnej gospodarki odpadami niebezpiecznymi. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Definicja odpadów niebezpiecznych. Podstawy prawne.
2. Rodzaje odpadów niebezpiecznych. Związki między substancjami niebezpiecznymi a odpadami niebezpiecznymi.
3. Źródła, bilans, prognozy powstawania odpadów niebezpiecznych.
4. Racjonalne gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi.
5. Metody postępowania z odpadami niebezpiecznymi.
6. Racjonalna gospodarka odpadami niebezpiecznymi.
7. Programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
8. Wpływ odpadów niebezpiecznych na środowisko naturalne.

Auditorium classes:

Przygotowanie sprawozdania dotyczącego gospodarowania odpadami niebezpiecznymi na przykładzie wybranego typu działalności gospodarczej i wygłoszenie prezentacji z wyników samodzielnej pracy.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 58 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in auditorium classes 14 h
Realization of independently performed tasks 18 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia z ocen z: kolokwium z wykładów, sprawozdania i wygłoszenia prezentacji.

Prerequisites and additional requirements:

Wiedza z zakresu odpadów, gospodarki odpadami, technologii w ochronie środowiska, prawa ochrony środowiska.

Recommended literature and teaching resources:

Bilitewski, Härdtle, Marek, 2006: Podręcznik gospodarki odpadami. Teoria i praktyka.
Rosik-Dulewska, 2005: Podstawy gospodarki odpadami.
LaGrega M.D., 2001: Hazardous waste management.
Wandrasz, Biegańska, 2003: Odpady niebezpieczne. Podstawy teoretyczne.
Tabor (red) 2005: Gospodarowanie odpadami i substancjami niebezpiecznymi. T1, T2.
Czarnomski, Barański, Bojanowicz, 2002: Klasyfikacja odpadów niebezpiecznych.
Kłeczek, Zeljaś, 2012: Naukowe podstawy i praktyczne zasady budowy w Polsce podziemnego składowiska odpadów niebezpiecznych.
Biegańska, Czop, Kajda-Szcześniak, 2013: Gospodarka odpadami niebezpiecznymi.
Aktualne akty prawne.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Pierwszy termin zaliczenia w dniu ostatnich zajęć za zasadach podanych studentom na pierwszych zajęciach. Student ma prawo do dwóch terminów poprawkowych uzyskania zaliczenia w sesji.