Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Underground storage and disposal of waste
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-2-208-GO-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Waste Management
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Bukowski Krzysztof (buk@geolog.geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie metod, typów oraz technologii podziemnego magazynowania i składowania odpadów IS2A_W05, IS2A_W04 Test
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie metod badań związanych z projektowaniem podziemnych magazynów i składowisk odpadów IS2A_W09, IS2A_W04 Test,
Report
M_W003 Student ma wiedzę dotyczącą obiektów, urządzeń oraz instalacji z zakresu podziemnego magazynowania i składowania odpadów IS2A_W09, IS2A_W08, IS2A_W07 Test,
Report
M_W004 Student ma świadomość i rozumie ekonomiczne, społeczne i ekologiczne skutki działalności inżyniera w zakresie projektowania podziemnych magazynów i składowisk podziemnych IS2A_W10 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie metod, typów oraz technologii podziemnego magazynowania i składowania odpadów + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie metod badań związanych z projektowaniem podziemnych magazynów i składowisk odpadów + + - - - - - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę dotyczącą obiektów, urządzeń oraz instalacji z zakresu podziemnego magazynowania i składowania odpadów + + - - - - - - - - -
M_W004 Student ma świadomość i rozumie ekonomiczne, społeczne i ekologiczne skutki działalności inżyniera w zakresie projektowania podziemnych magazynów i składowisk podziemnych + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Cele i zadania podziemnego magazynowania i składowania odpadów (2h).
2. Magazynowanie gazu ziemnego oraz ropy naftowej w strukturach geologicznych w Polsce (4h)
3. Zakres niezbędnych prac w celu projektowania podziemnych magazynów oraz składowisk odpadów (2h).
4. Klasyfikacja odpadów promieniotwórczych (1h)
5. Możliwości zagospodarowania złóż soli na składowisko odpadów promieniotwórczych (1h)
6. Podziemne składowanie odpadów promieniotwórczych – przykład Niemiec i USA (2h).
7. Składowanie podziemne CO2 (2h)
8. Podziemne magazynowanie i składowanie w świetle prawa wspólnotowego UE (1h)

Auditorium classes:

Na podstawie analizy materiałów wynikowych (mapy, przekroje, profile) określających warunki geologiczne
na zadanym obszarze, student analizuje warunki budowy potencjalnego podziemnego magazynu kawernowego w złożu soli. Na podstawie wiedzy zdobytej na wykładach wstępnie ocenia przydatność wydzielonego obszaru, wykorzystując przy tym literaturę, materiały i oprogramowanie specjalistyczne (WinUbro) określa ich podstawowe parametry (wielkość i pojemność magazynową poszczególnych zbiorników kawernowych, czas budowy, zrzut solanki, infrastrukturę). Wyniki obliczeń student zamieszcza i oddaje w sporządzonym sprawozdaniu.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 55 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in auditorium classes 14 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 5 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,3*ocena z kolokwium + 0,7* ocena ze sprawozdania z zajęć audytoryjnych

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość arkusza kalkulacyjnego
Umiejętność posługiwania się geologicznymi materiałami wynikowymi

Recommended literature and teaching resources:

1. Herrmann A.G., Knipping B. 1993. Waste Disposal and Evaporites. Berlin
2. Materiały konferencyjne z konferencji Polskiego Stowarzyszenia Górnictwa Solnego (lata 1992-2012) www.psgs.pl
3. Nielubowicz B. 1989. Odpady promieniotwórcze. Wstępne badania i analizy wyboru lokalizacji składowiska. Warszawa.
4. XIV Konferencja Quo Vadis Sal – Przegląd Geologiczny nr.9/2009
5. Kunstman A., Poborska-Młynarska K., Urbańczyk K., 2002 – Zarys otworowego ługownictwa solnego. AGH Kraków
6. Konspekty i instrukcje do zajęć.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None