Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Industrial Waste
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-2-209-GO-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Waste Management
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Wójcik Rafał (rwojcik@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Wójcik Rafał (rwojcik@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Kucha Henryk (kucha@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma świadomość ciągłych zmian zachodzących w gospodarowaniu odpadami przemysłowymi i związaną z tym potrzebę ciągłego i podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych Execution of a project
M_K002 Student ma świadomość wpływu gospodarowania odpadami przemysłowymi na środowisko naturalne, związanych z nią dylematów i odpowiedzialności za podejmowane decyzje Execution of a project
M_K003 Student ma świadomość odpowiedzialności i potrafi określić priorytety służące realizacji zadania oraz gotowość dostosowania do pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadanie Activity during classes
Skills
M_U001 Student potrafi odpady przemysłowe klasyfikować, charakteryzować, wskazać miejsca ich powstawania i metody postępowania z nimi Activity during classes,
Test,
Execution of a project
M_U002 Student potrafi korzystać z podstawowych metod i technik stosowanych w gospodarce odpadami przemysłowymi Activity during classes,
Test
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę na temat składu jakościowego i ilościowego odpadów przemysłowych powstających w największej ilości. Activity during classes,
Test
M_W002 Student zna zasady gospodarki odpadami przemysłowymi i procesy najczęściej stosowane przy ich wykorzystaniu i unieszkodliwianiu. Activity during classes,
Test
M_W003 Student zna wybrane aspekty prawne i uwarunkowania ekonomiczne gospodarowania odpadami przemysłowymi. Activity during classes,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma świadomość ciągłych zmian zachodzących w gospodarowaniu odpadami przemysłowymi i związaną z tym potrzebę ciągłego i podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych + - - + - - - - - - -
M_K002 Student ma świadomość wpływu gospodarowania odpadami przemysłowymi na środowisko naturalne, związanych z nią dylematów i odpowiedzialności za podejmowane decyzje + - - + - - - - - - -
M_K003 Student ma świadomość odpowiedzialności i potrafi określić priorytety służące realizacji zadania oraz gotowość dostosowania do pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadanie - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi odpady przemysłowe klasyfikować, charakteryzować, wskazać miejsca ich powstawania i metody postępowania z nimi - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi korzystać z podstawowych metod i technik stosowanych w gospodarce odpadami przemysłowymi - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę na temat składu jakościowego i ilościowego odpadów przemysłowych powstających w największej ilości. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna zasady gospodarki odpadami przemysłowymi i procesy najczęściej stosowane przy ich wykorzystaniu i unieszkodliwianiu. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna wybrane aspekty prawne i uwarunkowania ekonomiczne gospodarowania odpadami przemysłowymi. - - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:

Charakterystyka i wynikające z niej zagospodarowanie odpadów przemysłu: wydobywczego, energetycznego, hutniczego, maszynowego i chemicznego.
Charakterystyka i zagospodarowanie osadów wodnych i ściekowych.
Gospodarowanie niebezpiecznymi odpadami przemysłowymi.
Procesy, operacje i urządzenia do unieszkodliwiania wybranych odpadów przemysłowych.
Wybrane aspekty prawne i uwarunkowania ekonomiczne gospodarowania odpadami przemysłowymi.

Project classes:

Określenie najważniejszych wskaźników dotyczących wytwarzania i charakterystyki odpadów przemysłowych. Opinia nt zaklasyfikowania odpadów do kategorii niebezpiecznych. Obliczanie ilości surowców niezbędnych do unieszkodliwiania odpadów lub związania w nich zanieczyszczeń. Określenie podstawowych parametrów prostego układu do unieszkodliwiania wybranych odpadów przemysłowych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 111 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in project classes 28 h
Participation in lectures 28 h
Examination or Final test 2 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 30 h
Contact hours 3 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ważona z uzyskanej oceny z ćwiczeń (ocena z kolokwium obejmujących całość materiału, oceny z projektów i ocena aktywności na zajęciach) i wykładów

Prerequisites and additional requirements:

Wpis na semestr . Ukończony przedmiot chemia, mineralogia, geochemia i gospodarka odpadami. Kalkulator lub inne narzędzie do obliczeń inżynierskich.

Recommended literature and teaching resources:

Piecuch T., 2000. Utylizacja odpadów przemysłowych.
Bilitewski, Härdtle, Marek, 2006. Podręcznik gospodarki odpadami. Teoria i praktyka
Kucowski J., Laudyn D., Przekwas M., 1997. Energetyka a ochrona środowiska
Galos K. (red.), 2009; Mineralne surowce odpadowe.
OECD, 2004. Adressing the Economics of Waste
Aktualne akty prawne, dyrektywy Unijne

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None