Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Remediation of Landfills
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-2-301-GO-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Waste Management
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Skwarczek Marian (Marian.Skwarczek@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student jest wrażliwy na potrzebę ochrony środowiska i rekultywacji IS2A_K02 Scientific paper,
Participation in a discussion
M_K002 Student ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę stałego samokształcenia IS2A_K01 Test,
Project,
Scientific paper
M_K003 Student potrafi pracować w grupie, określając priorytety służące realizacji projektu IS2A_K04, IS2A_K03 Project,
Involvement in teamwork
Skills
M_U001 Student potrafi znaleźć rozwiązanie techniczne mające na celu nadanie użyteczności terenom zdegradowanym przez składowanie odpadów IS2A_U10, IS2A_U12 Test,
Project
M_U002 Student potrafi przygotować koncepcję rekultywacji składowiska odpadów IS2A_U01, IS2A_U10, IS2A_U12 Test,
Project
M_U003 Student potrafi na podstawie samodzielnie wybranych źródeł bibliograficznych przygotować wypowiedź ustną dotyczącą rekultywacji IS2A_U01, IS2A_U04 Execution of a project,
Scientific paper,
Participation in a discussion
M_U004 Student potrafi prowadzić konsultacje społeczne wybranego projektu rekultywacyjnego IS2A_U04, IS2A_K07, IS2A_U07 Scientific paper,
Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę na temat aktualnie stosowanych rozwiązań technologicznych oraz trendów rozwojowych w rekultywacji IS2A_W09, IS2A_W08, IS2A_W07, IS2A_W06 Test,
Project
M_W002 Student ma wiedzę na temat postępowania decyzyjnego w rekultywacji oraz przepisów prawnych obowiązujących w Polsce w zakresie rekultywacji IS2A_W10, IS2A_K02 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student jest wrażliwy na potrzebę ochrony środowiska i rekultywacji + - - + - - - - - - -
M_K002 Student ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę stałego samokształcenia + - - + - - - - - - -
M_K003 Student potrafi pracować w grupie, określając priorytety służące realizacji projektu - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi znaleźć rozwiązanie techniczne mające na celu nadanie użyteczności terenom zdegradowanym przez składowanie odpadów + - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi przygotować koncepcję rekultywacji składowiska odpadów + - - + - - - - - - -
M_U003 Student potrafi na podstawie samodzielnie wybranych źródeł bibliograficznych przygotować wypowiedź ustną dotyczącą rekultywacji - - - + - - - - - - -
M_U004 Student potrafi prowadzić konsultacje społeczne wybranego projektu rekultywacyjnego - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę na temat aktualnie stosowanych rozwiązań technologicznych oraz trendów rozwojowych w rekultywacji + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę na temat postępowania decyzyjnego w rekultywacji oraz przepisów prawnych obowiązujących w Polsce w zakresie rekultywacji + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Rekultywacja i zagospodarowanie: podstawowe pojęcia. Cele i ogólne założenia rekultywacji. Wymagania techniczno- technologiczne stawiane zamykaniu składowisk odpadów. (2)
2. Zagadnienia techniczno- projektowe rekultywacji składowisk odpadów komunalnych. Etapy rekultywacji. Kryteria doboru kierunku rekultywacji. Charakterystyka zagrożeń/ uciążliwości składowiska dla poszczególnych komponentów środowiska. Kryteria doboru metod rekultywacji. (2)
3. Techniczne zasady odtwarzania gleb. Rekultywacja biologiczna. Metody eliminacji zagrożeń. (2)
4. Klasyfikacja metod rekultywacji: metody inżynierskie i procesowe. Szczegółowe omówienie poszczególnych metod wraz z wypunktowaniem wad i zalet danej metody: Metody fizyczne rekultywacji: spalanie, desorpcja termiczna, usuwanie próżniowe, rozdzielanie mechaniczne, wydobycie i gromadzenie, wspomagane termicznie odparowanie do próżni, elektrooczyszczanie, systemy ścianek szczelnych, izolacja powierzchniowa, metoda BAG. Metody chemiczne: odmywanie gleby, przemywanie gleby, ekstrakcja rozpuszczalnikowa, immobilizacja zanieczyszczeń, dehalogenacja, chemiczne i fotochemiczne utlenianie/ redukcja. Metody biologiczne: kompostowanie, reaktory/ filtry biologiczne, bioremediacja, fito stabilizacja, fito ekstrakcja, pokrywy roślinne. Nowe metody i technologie: fotoliza, Proces mieszany (lasagna process), rozkład w plazmie, stabilizacja zanieczyszczeń na polimerach, nitryfikacja. (7)
5. Gospodarka odciekami na składowiskach odpadów komunalnych. Odgazowanie składowisk odpadów komunalnych: pasywne i aktywne systemy odgazowania. (2)

Project classes:

Przygotowanie koncepcji rekultywacji składowiska wybranego rodzaju odpadów. Wykonanie projektu rekultywacyjnego składowiska odpadów. Prezentacja opracowanego przez zespół projektu rekultywacji oraz symulacja dyskusji w ramach konsultacji społecznych proponowanych rozwiązań.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 84 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in project classes 28 h
Participation in lectures 14 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Completion of a project 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 5 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,6 * ocena z kolokwium + 0,4 * ocena z prezentacji i dyskusji

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw gleboznawstwa i rekultywacji gleb
Znajomość biologii w zakresie szkoły średniej
Znajomość podstaw chemii i geochemii
Znajomość podstaw geologii
Podstawowa znajomość petrografii i mineralogii

Recommended literature and teaching resources:

Karczewska A., Ochrona i rekultywacja terenów zdegradowanych. Wyd. UP we Wrocławiu, Wrocław, 2008.
Gworek B. (red), Technologie rekultywacji gleb. Monografia, WNGB, Warszawa, 2004.
Gołda T., Rekultywacja. Skrypty Uczelniane UWND AGH, Kraków, 2005.
Maciak F., Ochrona i rekultywacja środowiska. Wyd. SGGW, Warszawa, 2003.
red. Maliny G., praca zbiorowa, Rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Poznań, 2011.
Maciak F., Materiały do ćwiczeń z rekultywacji terenów zdegradowanych. Wyd. SGGW, Warszawa, 1996.
BARAN S., TURSKI R., Degradacja, ochrona i rekultywacja gleb. Wyd. AR, Lublin, 1996.
Greinert H., Grejnert A., Ochrona i rekultywacja środowiska glebowego. Wyd. PZ, Zielona Góra, 1999.
Cieśliński Z., JAWOROWSKI P., Szczepańska E., Problemy ochrony i rekultywacji środowiska. Wyd.
UMK, Toruń, 1994.
Siuta J., Rekultywacja gruntów. Poradnik. Wyd. IOŚ, Warszawa, 1998.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Projekty realizowane są na zajęciach i korygowane na bieżąco w trakcie ich wykonywania lub w ramach godzin konsultacyjnych, nie ma zatem możliwości poprawiania poszczególnych projektów po ich oddaniu prowadzącemu.
Poprawa wyniku negatywnego z modułu możliwa jest poprzez przystąpienie do terminu poprawkowego kolokwium zaliczeniowego.