Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Making wastes management plans
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-2-302-GO-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Waste Management
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Wójcik Rafał (rwojcik@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Kuczyńska Iwona (ikuczyn@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 rozumie potrzebę stałej edukacji IS2A_K01 Test,
Project
M_K002 rozumie istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ją współorganizować i w niej pracować IS2A_K03 Execution of a project
Skills
M_U001 potrafi wykonać plan gospodarki odpadami oraz przygotować tekst omówienia uzyskanych wyników IS2A_U10, IS2A_U03, IS2A_K04 Project
M_U002 potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych, Internetu (również w języku angielskim) z tematyki odpadów niebezpiecznych; wykorzystuje uzyskane informacje, w celu rozwiązania problemu podanego w projekcie, formułuje i uzasadnia zaproponowane przez siebie rozwiązania IS2A_U01, IS2A_U03 Project
M_U003 potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą opracowanemu planowi gospodarki odpadami IS2A_U04 Project
Knowledge
M_W001 zna rodzaje planów gospodarki odpadami IS2A_W05, IS2A_W08, IS2A_W07, IS2A_W06 Test
M_W002 zna powiązanie planów gospodarki odpadami z innymi politykami ochrony środowiska w Polsce IS2A_W05, IS2A_W08, IS2A_W07, IS2A_W06 Test
M_W003 zna podstawy prawne i ekonomiczne w tworzeniu i zastosowaniu planów gospodarki odpadami IS2A_W05, IS2A_W08, IS2A_W07, IS2A_W06 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 rozumie potrzebę stałej edukacji + - - + - - - - - - -
M_K002 rozumie istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ją współorganizować i w niej pracować - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi wykonać plan gospodarki odpadami oraz przygotować tekst omówienia uzyskanych wyników - - - + - - - - - - -
M_U002 potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych, Internetu (również w języku angielskim) z tematyki odpadów niebezpiecznych; wykorzystuje uzyskane informacje, w celu rozwiązania problemu podanego w projekcie, formułuje i uzasadnia zaproponowane przez siebie rozwiązania - - - + - - - - - - -
M_U003 potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą opracowanemu planowi gospodarki odpadami - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 zna rodzaje planów gospodarki odpadami + - - - - - - - - - -
M_W002 zna powiązanie planów gospodarki odpadami z innymi politykami ochrony środowiska w Polsce + - - - - - - - - - -
M_W003 zna podstawy prawne i ekonomiczne w tworzeniu i zastosowaniu planów gospodarki odpadami + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Plany gospodarki odpadami jako planistyczny instrument prawny gospodarowania odpadami
2. Rola planów gospodarki odpadami w realizacji polityki ochrony środowiska
3. Krajowy Plan Gospodarki Odpadami. Wojewódzkie, powiatowe i gminne plany gospodarki odpadami
4. Prawodawstwo polskie i UE dotyczące gospodarki odpadami.
5. Wpływ planu gospodarki odpadami na środowisko.
6. Powiązania z innymi planami i politykami.
7. Struktura standardowego planu gospodarki odpadami.
8. Zakres i harmonogram czasowy planu gospodarki odpadami.
9. Proces planowania i konsultacje społeczne.
10. Wdrażanie planów gospodarki odpadami a świadomość społeczna.
11. Instrumenty ekonomiczne i finansowanie planów gospodarki odpadami, konsekwencje gospodarcze.

Project classes:

Opracowanie planu gospodarki odpadami dla wybranego obszaru w Polsce. Zaprezentowanie wyników samodzielnej pracy w postaci prezentacji komputerowej.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 87 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in project classes 28 h
Realization of independently performed tasks 18 h
Completion of a project 15 h
Preparation for classes 10 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia z ocen z: kolokwium z wykładów, projektu i wygłoszenia prezentacji.

Prerequisites and additional requirements:

Wiedza z zakresu odpadów, gospodarki odpadami, technologii w ochronie środowiska, prawa ochrony środowiska.

Recommended literature and teaching resources:

Aktualne akty prawne, dyrektywy Unijne, istniejące plany gospodarki odpadami.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Pierwszy termin zaliczenia w dniu ostatnich zajęć za zasadach podanych studentom na pierwszych zajęciach. Student ma prawo do dwóch terminów poprawkowych uzyskania zaliczenia w sesji.