Admission requirements:
Prerequisites and additional requirements:

Kandydat powinien posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje związane z Inżynierią środowiska, a w szczególności posiadać następujące kompetencje:
- ogólna znajomość zasad i metod oceny zagrożeń antropogenicznych środowiska naturalnego
- podstawowa wiedza i umiejętności w zakresie metod i technologii koniecznych do zastosowania w celu rewitalizacji niektórych komponentów środowiska w przypadku ich degradacji
- umiejętność wykorzystywania specjalistycznych programów komputerowych,
- znajomość podstaw technik informatycznych, geometrii i grafiki komputerowej oraz komputerowego wspomagania projektowania (CAD)
- znajomość podstawowych zasad i narzędzi modelowania numerycznego niektórych zjawisk występujących w środowisku, oraz symulowania skutków istniejącej lub projektowanej działalności technicznej, w celu oceny oddziaływania na środowisko
- umiejętność tworzenia dokumentacji dla zadania inżynierskiego o charakterze projektowym
- znajomość języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

Admission requirements:

Rekrutacja jest prowadzona zgodnie z Uchwałą nr 72/2014 Senatu AGH – w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016

Minimum limit of students:

20

General degree program characteristic:
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Type of study:
Full-time studies
Profile of education:
Academic (A)
Education area:
Nauk technicznych
Vocational degree obtained by the graduate:
Master of Engineering
Duration of degree programme (No. of semesters):
three
Study cycle beginning date:
Spring Semester
Number of ECTS credits required for qualification (vocational degree):
91
Fields of science relating to expected learning outcomes:
  • Engineering
Scientific disciplines relating to expected learning outcomes:
  • Inżynieria środowiska
Field of study relationship with university development strategy and mission:

Zgodnie z misją AGH na kierunku Inżynieria środowiska (IŚ) studenci kształceni są w ramach profilu ogólnoakademickiego, tzn. oprócz pogłębionej wiedzy i umiejętności umożliwiających prowadzenie badań naukowych, uzyskują również kwalifikacje zawodowe. Studenci mogą być mobilni podczas studiów, np. w ramach wymiany międzynarodowej umożliwiającej transfer punktów ECTS. Absolwenci kierunku IŚ poszukiwani są na rynku pracy krajowym i zagranicznym. Realizując misję AGH, kształcenie na tym kierunku przyczynia się do współpracy między nauką i przemysłem oraz rozwoju działalności innowacyjno-wdrożeniowej, poprzez rozwój kadry naukowej i prowadzenie badań naukowych.
Misja AGH zakłada kształcenie na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. Do takich kierunków zalicza się Inżynieria Środowiska. Zgodnie ze strategią rozwoju AGH, jednym z zadań w zakresie kształcenia jest unowocześnianie oferty edukacyjnej na 2 stopniu studiów, na dotychczas realizowanych kierunkach, w tym Inżynierii Środowiska. Wraz z utrzymującą się presją na środowisko naturalne, zarówno kraju jak i w innych krajach, istnieje potrzeba kształcenia studentów w zakresie tego kierunku na 2 stopniu studiów. Kształcenie dotyczy m.in. wiedzy i umiejętności związanych z przedsięwzięciami inżynierskimi dążącymi do zachowania środowiska naturalnego w stanie równowagi oraz zachowania możliwości jego samooczyszczania, a w przypadku degradacji środowiska – przedsięwzięciami zmierzającymi do jego rekultywacji i rewitalizacji.
Na 2 stopniu studiów na kierunku Inżynieria środowiska na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska prowadzone są następujące obieralne specjalności:
- Gospodarka odpadami
- Hydrogeologia stosowana i geotechnika
- Inżynieria mineralna
- Inżynieria zrównoważonego rozwoju
- Odnawialne źródła energii

Specialty name:
Applied Hydrogeology and Geotechnics

Rules for study structure (study requirements)

Admissible ECTS credit deficit:

10

Control semesters:
second
Requirements for semester registration:

Aby uzyskać wpis na kolejny semestr należy złożyć w Dziekanacie w terminie wskazanym przez Dziekana indeks, jednocześnie zgodnie z paragrafem 17 pkt.8 Regulaminu studiów AGH, deficyt punktów nie może przekraczać wartości określonej w punkcie powyżej. Dodatkowo, warunkiem wpisu na semestr drugi jest wybór tematu dyplomowej pracy magisterskiej. Warunkiem zaliczenia semestru kontrolnego jest wypełnienie przez studenta dodatkowych wymagań, o którch jest mowa w paragrafie 7 ust.11 Regulaminu studiów AGH.

Individual degree programmes:

-

Rules of determining the final grade:

Końcową oceną studiów II stopnia jest średnia ważona:
a/ oceny pracy dyplomowej, będącej średnią arytmetyczną ocen pracy wystawionej przez promotora i recenzenta (z wagą 0,2),
b/ średniej ocen ze studiów, obliczonej zgodnie z Regulaminem Studiów §14 (z wagą 0,6),
c/ oceny egzaminu dyplomowego magisterskiego, ustalonej przez komisję, będącej średnią arytmetyczną części pisemnej egzaminu dyplomowego magisterskiego, prezentacji pracy dyplomowej magisterskiej i odpowiedzi na pytania związane z obroną pracy (z wagą 0,2).

Other comments:

-

Diploma procedure requirements:

1. Warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia na studiach stacjonarnych WGGiOŚ AGH jest zdanie ogólnego egzaminu kierunkowego oraz obrona pracy magisterskiej (prezentacja pracy i dyskusja nad pracą), które łącznie składają się na egzamin dyplomowy drugiego stopnia.
2. Ogólny egzamin kierunkowy odbędzie się w formie pisemnej dla poszczególnych kierunków kształcenia wg harmonogramu, obejmującego 2 terminy, przedstawionego do wiadomości studentów na 1 miesiąc przed egzaminem. W przypadku studentów obcokrajowców Dziekan może wyrazić zgodę na zdawanie ogólnego egzaminu kierunkowego w formie ustnej.
3. Do ogólnego egzaminu kierunkowego może zostać dopuszczony student, który zaliczył wszystkie przewidziane programem studiów przedmioty i praktyki.
4. Zagadnienia i pytania egzaminacyjne opracowuje powołana w tym celu komisja wydziałowa pod kierunkiem Prodziekana ds. kształcenia. Zagadnienia są podane do wiadomości studentów minimum na 1 miesiąc przed datą ogólnego egzaminu kierunkowego.
5. Ogólny egzamin kierunkowy obejmuje sprawdzenie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu tematycznego dla danego kierunku studiów i polega na udzieleniu pisemnej odpowiedzi na 3 pytania wylosowane spośród 45 pytań podzielonych na 3 grupy tematyczne (po jednym z każdej grupy). Oceny dokonuje autor pytań, a w razie jego dłuższej nieobecności, inny nauczyciel akademicki wyznaczony przez Dziekana. Zasady oceniania odpowiedzi określa Regulamin Studiów AGH. Końcowy wynik egzaminu pisemnego jest średnią arytmetyczną ocen (w skali procentowej) odpowiedzi na 3 wylosowane pytania.
6. W przypadku otrzymania oceny negatywnej z ogólnego egzaminu kierunkowego (średnia arytmetyczna ocen odpowiedzi na pytania poniżej 50%), student nie może przystąpić do obrony pracy magisterskiej.
7. W przypadku otrzymania negatywnej oceny w drugim terminie (poprawkowym) lub nieprzystąpienia do ogólnego egzaminu kierunkowego Dziekan skreśla studenta z listy studentów. Wznowienie studiów dopuszczalne jest na zasadach określonych w § 22, ust. 1-22 Regulaminu Studiów.
8. Obrony prac magisterskich prowadzone są w katedrach przed komisjami powołanymi przez dziekana w terminach dostosowanych do terminów egzaminów kierunkowych (3-15 lipca 2017, 18-30 września 2017, styczeń/luty 2018). W uzasadnionych przypadkach Dziekan może wyrazić zgodę na odstępstwa od tego terminarza.
9. Do obrony może być dopuszczona wyłącznie praca dyplomowa, która została pozytywnie oceniona przez opiekuna i recenzenta. Co najmniej jedna osoba z pary opiekun-recenzent musi być samodzielnym pracownikiem naukowym Wydziału.
10. Praca powinna być zarejestrowana w dziekanacie Wydziału nie później niż na 7 dni przed planowaną obroną. Warunkiem rejestracji jest zdanie przez jej wykonawcę ogólnego egzaminu kierunkowego i złożenie wszystkich wymaganych dokumentów.
11. Końcową oceną egzaminu dyplomowego drugiego stopnia jest średnia ważona:
a) ostatecznej oceny pracy dyplomowej, będącej średnią arytmetyczną ocen pracy wystawionych przez promotora i recenzenta, ustalonej zgodnie z § 27, ust. 4 Regulaminu studiów (z wagą 0,2);
b) średniej ocen ze studiów, obliczonej zgodnie z Regulaminem Studiów §14 (z wagą 0,6);
c) oceny egzaminu dyplomowego magisterskiego, ustalonej przez komisję, będącej średnią arytmetyczną ocen z ogólnego egzaminu kierunkowego oraz prezentacji pracy dyplomowej magisterskiej i odpowiedzi na pytania związane z obroną pracy, zgodnie z § 27, ust. 4 Regulaminu studiów (z wagą 0,2).
12. Ocena końcowa (wynik ukończenia studiów), wpisywana na dyplomie ukończenia studiów drugiego stopnia, jest uzgadniana przez komisję na niejawnej części posiedzenia i umieszczana przez komisję w protokole egzaminu dyplomowego drugiego stopnia.

Additional information:

Absolwent specjalności “Hydrogeologia stosowana i geotechnika” jest specjalistą w zakresie hydrogeologii stosowanej pod kątem poszukiwania, ujęcia i ochrony zasobów wód podziemnych. Zna podstawy gospodarki zasobami wodnymi. Posiada znajomość zasad i metod oceny stanu środowiska wodnego oraz systemów monitoringu wód podziemnych. Potrafi ocenić stopień zagrożenia wód podziemnych oraz ujęć wody. Potrafi wykorzystywać do pracy analitycznej programy komputerowe, m.in. do numerycznego modelowania przepływów wód podziemnych, migracji zanieczyszczeń w wodach podziemnych, interpretacji statystycznej wyników hydrogeologicznych i geotechnicznych badań laboratoryjnych i terenowych. Potrafi projektować systemy zabezpieczające środowisko wodno-gruntowe przed wpływami antropogenicznymi oraz instalacje do remediacji środowiska gruntowo-wodnego.
Absolwent jest przygotowany do projektowania, przeprowadzania i interpretowania wyników terenowych prac hydrogeologicznych i geotechnicznych. Jest przygotowany do wykonywania ocen oddziaływania na środowisko w zakresie środowiska wodnego i gruntowego, a także geotechnicznych zabezpieczeń przed szkodliwym działaniem procesów geodynamicznych. Ma wiedzę o zjawiskach geodynamicznych oraz sposobach zapobiegania tym zjawiskom, a także zabezpieczania skarp, zboczy i nasypów przed utratą stateczności. Absolwent ma podstawową znajomość problematyki badania właściwości odpadów oraz ich bezpiecznego składowania.
Zdobyte wykształcenie przydatne jest w późniejszej pracy zawodowej absolwenta w działach zajmujących się gospodarką wodną, składowaniem lub przeróbką odpadów oraz ochroną środowiska zakładów przemysłowych różnych sektorów gospodarki; instytutach naukowo-badawczych; biurach projektowych lub firmach wykonawczych zajmujących się zaopatrzeniem w wodę, hydrogeologią lub gospodarką wodną, a także organach administracji państwowej i samorządowej. Może być zatrudniony w biurach projektowych lub firmach wykonawczych branży budownictwa, a szczególnie specjalizujących się w zakresie geotechniki. Po zdobyciu umiejętności praktycznych oraz dodatkowych kwalifikacji może ubiegać się o uprawnienia zawodowe w zakresie dokumentowania hydrogeologicznego, geotechnicznego oraz opiniowania oddziaływania inwestycji na środowisko. Po ukończeniu studiów absolwent może kontynuować kształcenie na studiach podyplomowych lub na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).