Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Global environmental changes
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-2-101-HS-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Applied Hydrogeology and Geotechnics
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Różański Kazimierz (rozanski@fis.agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Różański Kazimierz (rozanski@fis.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma świadomość wpływu technologicznej działalności człowieka na środowisko w różnych skalach czasowych i przestrzennych IS2A_K02, IS2A_K07 Activity during classes,
Examination
Skills
M_U001 Student potrafi merytorycznie ocenić różne opinie i stwierdzenia dotyczące wpływu człowieka na stan i funkcjonowanie środowiska w skali globalnej i regionalnej IS2A_U01, IS2A_U05 Activity during classes,
Examination
Knowledge
M_W001 Student zna strukturę i podstawy fizyczne funkcjonowania głównych elementów środowiska oraz rozumie wzajemne relacje miedzy przyrodą ożywioną i nieożywioną w różnych skalach czasowych i przestrzennych IS2A_W03, IS2A_W04, IS2A_W02, IS2A_W07 Activity during classes,
Examination
M_W002 Student zna podstawowe metody opisu ilościowego oraz modelowania procesów i zjawisk zachodzących w środowisku, w szczególności procesów transportu masy i energii IS2A_W09, IS2A_W04, IS2A_W02, IS2A_W07 Activity during classes,
Examination
M_W003 Student posiada podstawową wiedzę o zmienności parametrów środowiskowych w różnych skalach czasowych i przestrzennych, w szczególności o zmianach tych parametrów wywołanych działalnością człowieka IS2A_W03, IS2A_W04, IS2A_W02, IS2A_W07 Activity during classes,
Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma świadomość wpływu technologicznej działalności człowieka na środowisko w różnych skalach czasowych i przestrzennych + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi merytorycznie ocenić różne opinie i stwierdzenia dotyczące wpływu człowieka na stan i funkcjonowanie środowiska w skali globalnej i regionalnej + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna strukturę i podstawy fizyczne funkcjonowania głównych elementów środowiska oraz rozumie wzajemne relacje miedzy przyrodą ożywioną i nieożywioną w różnych skalach czasowych i przestrzennych + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna podstawowe metody opisu ilościowego oraz modelowania procesów i zjawisk zachodzących w środowisku, w szczególności procesów transportu masy i energii + - - - - - - - - - -
M_W003 Student posiada podstawową wiedzę o zmienności parametrów środowiskowych w różnych skalach czasowych i przestrzennych, w szczególności o zmianach tych parametrów wywołanych działalnością człowieka + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Wykład wstępny (2 godz)
Ewolucja relacji człowiek-środowisko na przestrzeni dziejów; przegląd aktualnego stanu globalnego ekosystemu Ziemi i głównych problemów związanych z oddziaływaniem człowieka na środowisko, główne determinanty relacji człowiek-środowisko w perspektywie XXI wieku (demografia, potrzeby energetyczne); przegląd metod obserwacji stanu środowiska.
2. Miejsce Ziemi we Wszechświecie (3 godz)
Kosmiczny kontekst Ziemi jako planety; przegląd wiedzy dotyczącej ewolucji gwiazd; powstawanie pierwiastków we Wszechświecie; powstawanie planet – geneza i ewolucja Układu Słonecznego; formowanie się Ziemi, wiek Ziemi; najwcześniejszy okres historii Ziemi.
3. Struktura, funkcjonowanie i ewolucja atmosfery Ziemi (4 godz)
Atmosfera pierwotna, ewolucja składu atmosfery, pochodzenie tlenu w atmosferze; struktura i skład współczesnej atmosfery Ziemi; woda w atmosferze; statyka atmosfery; siły działające w atmosferze; elementy ogólnej cyrkulacji atmosfery; antropogeniczne zmiany składu atmosfery.
4. Bilans radiacyjny układu Ziemia-atmosfera, fizyka efektu cieplarnianego (2 godz)
Elementy fizyki radiacyjnej; transport promieniowania w atmosferze; struktura przestrzenna promieniowania krótko- i długofalowego; widma absorpcyjne; modele bilansu radiacyjnego układu Ziemia-atmosfera; globalny potencjał cieplarniany.
5. Elementy modelowania procesów transportu masy i energii w środowisku (4 godz)
Procesy transportu w środowisku; adwekcja i dyfuzja molekularna; ogólne równanie transportu masy, dyfuzja turbulentna; sedymentacja; wymiana gazów na granicy faz woda-powietrza; modele rezerwuarowe; modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w atmosferze i hydrosferze; globalne modele cyrkulacji atmosfery i oceanu.
6. Ingerencja człowieka w globalne cykle biogeochemiczne (4 godz)
Aspekty metodyczne opisu ilościowego krążenia materii i energii w środowisku; globalny obieg węgla – zmiany antropogeniczne; globalny obieg azotu – zmiany antropogeniczne; globalny cykl hydrologiczny – fizyczne aspekty obiegu wody w środowisku – zmiany antropogeniczne.
7. Promieniotwórczość w środowisku (5 godz)
Podział promieniotwórczości środowiskowej; efekty biologiczne promieniowania jonizującego; emisje promieniotwórczości do środowiska związane z technologiczną działalnością człowieka; energetyka jądrowa; składowanie odpadów promieniotwórczych; modelowanie rozprzestrzeniania się promieniotwórczości w środowisku.
8. Globalne i regionalne zmiany klimatu (6 godz)
Klimat Ziemi – jego zmienność w czasie i przestrzeni; metody rekonstrukcji zmian klimatu; antropogeniczne zmiany klimatu; modele zmian klimatu; ewolucja klimatu w XXI wieku.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 55 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 28 h
Examination or Final test 2 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa (OK) wystawiana jest na podstawie wyniku egzaminu (E) oraz obecności na wykładach (W) ocenianych w skali ocen sformułowanej w Regulaminie Studiów.

Sposób obliczania oceny koncowej:

OK = 0.8xE + 0.2xW

Ocena E wyliczana po zaliczeniu w drugim terminie:
E = 0.3xE1+0.7xE2
Ocena E wyliczana po zaliczeniu w trzecim terminie:
E = 0.2xE1+0.3xE2+0.5xE3
Uwaga:
Uzyskanie pozytywnej oceny końcowej (OK) wymaga uzyskania pozytywnej oceny z egzaminu E.

Prerequisites and additional requirements:

Wiedza i umiejętności w zakresie matematyki, fizyki i chemii zdobyte w trakcie studiów I stopnia

Recommended literature and teaching resources:

1. E. Boeker, R. van Grondelle – Fizyka Środowiska. PWN, Warszawa, 2002
2. K. Kożuchowski – Atmosfera, klimat, ekoklimat. PWN, Warszawa, 2009
3. A.N. Mannion – Zmiany środowiska Ziemi. PWN, Warszawa, 2001
4. E.D. Schulze et al. – Global Biogeochemical Cycles in the Climate System. Academic Press, 2001
5. Strony internetowe związane z zakresem merytorycznym modułu

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Sposób i tryb wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecnosci na wykładach student we własnym zakresie opanowuje prezentowany tam materiał.

Egzamin przeprowadzany jest zgodnie z Regulaminem Studiów AGH § 16