Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Geotechnics
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-2-104-HS-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Applied Hydrogeology and Geotechnics
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Kaczmarczyk Robert (rkaczmar@op.pl)
Academic teachers:
dr inż. Kaczmarczyk Robert (rkaczmar@op.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym oraz ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w tym zakresie IS2A_K02 Presentation,
Project,
Participation in a discussion
M_K002 Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu w sposób zrozumiały informacji dotyczących znanych mu zagadnień w zakresie geotechniki środowiska IS2A_K07 Presentation,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 Potrafi wykorzystać metody analityczne do formułowania i rozwiązywania zadań związanych z projektowaniem, wykonywaniem i praktycznym zastosowaniem rozwiązań inżynierskich w geotechnice środowiska IS2A_U21, IS2A_U09 Project
M_U002 Potrafi - zgodnie z zadanymi wymaganiami - zaprojektować zakres i rodzaj badań laboratoryjnych w zależności od rodzaju projektowanej budowli, a także zaprojektować i zaplanować bezpieczne posadowienie obiektów budowlanych; potrafi obliczyć nośność podłoża gruntowego, wielkość osiadań warstw na składowisku odpadów, parcie i odpór gruntu na konstrukcje oporowe IS2A_U21, IS2A_U16, IS2A_U19 Project
M_U003 Potrafi pozyskiwać informacje z norm, literatury i baz danych – w tym z Internetu, w zakresie projektowania prac geologiczno-inżynierskich i ich wstępnej analizy ekonomicznej; potrafi integrować uzyskane informacje IS2A_U01, IS2A_U14 Project
M_U004 Potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji projektu IS2A_U04 Presentation
Knowledge
M_W001 Ma podstawową wiedzę w zakresie wybranych zagadnień budownictwa oraz zna kluczowe zagadnienia z zakresu geotechniki środowiska IS2A_W05, IS2A_W10 Examination
M_W002 Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu problemów geotechnicznych; na podstawowe metody interpretacji wyników badań terenowych i laboratoryjnych w celu projektowania geotechnicznego IS2A_W09 Examination
M_W003 Zna szczegółowo wymagania dotyczące projektowania prac geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych, prowadzenia badań i ich zakresu IS2A_W08, IS2A_W06 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym oraz ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w tym zakresie + - - + - - - - - - -
M_K002 Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu w sposób zrozumiały informacji dotyczących znanych mu zagadnień w zakresie geotechniki środowiska + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi wykorzystać metody analityczne do formułowania i rozwiązywania zadań związanych z projektowaniem, wykonywaniem i praktycznym zastosowaniem rozwiązań inżynierskich w geotechnice środowiska - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi - zgodnie z zadanymi wymaganiami - zaprojektować zakres i rodzaj badań laboratoryjnych w zależności od rodzaju projektowanej budowli, a także zaprojektować i zaplanować bezpieczne posadowienie obiektów budowlanych; potrafi obliczyć nośność podłoża gruntowego, wielkość osiadań warstw na składowisku odpadów, parcie i odpór gruntu na konstrukcje oporowe - - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi pozyskiwać informacje z norm, literatury i baz danych – w tym z Internetu, w zakresie projektowania prac geologiczno-inżynierskich i ich wstępnej analizy ekonomicznej; potrafi integrować uzyskane informacje - - - + - - - - - - -
M_U004 Potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji projektu - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma podstawową wiedzę w zakresie wybranych zagadnień budownictwa oraz zna kluczowe zagadnienia z zakresu geotechniki środowiska + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu problemów geotechnicznych; na podstawowe metody interpretacji wyników badań terenowych i laboratoryjnych w celu projektowania geotechnicznego + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna szczegółowo wymagania dotyczące projektowania prac geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych, prowadzenia badań i ich zakresu + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Wpływ warunków geologicznych na posadowienie obiektów budowlanych. Główne rodzaje oddziaływań antropogenicznych na środowisko geologiczne i systematyka geotechnicznych sposobów zapobiegania ich szkodliwym skutkom. Geotechniczne problemy gromadzenia gruntów antropogenicznych (odpady komunalne, grunty nasypowe, odpady kopalniane, żużle, grunty namywane, popioły, szlamy, fosfogipsy itp.). Inżynierskie wykorzystanie gruntów antropogenicznych. Geotechniczne aspekty wyboru lokalizacji składowisk odpadów, sposoby budowy składowisk jako budowli ziemnych, zabezpieczenia podłoża przed szkodliwym oddziaływaniem składowisk, izolacje mineralne i mineralno-syntetyczne, użycie odpadów przemysłowych jako barier uszczelniających. Geotechniczne problemy budowy zapór i obwałowań ziemnych dla zbiorników wód i odpadów płynnych, dobór materiału, zasady budowy, ekrany iłowe, geomembrany, ścianki szczelne.

Project classes:

Geotechniczne aspekty gromadzenia odpadów – projektowanie i wykonywanie badań dla lokalizacji składowisk odpadów. Zasady projektowania warstw izolacyjnych dla składowisk odpadów. Obliczenia odkształceń składowanych odpadów. Zastosowanie materiałów geosyntetycznych w geotechnice.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 85 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in project classes 30 h
Preparation for classes 13 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Completion of a project 15 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena średnia z projektu, prezentacji i dyskusji (60%) + ocena z egzaminu (40%)

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Wiłun Z. Zarys Geotechniki. Warszawa WKŁ 2010§ Polska norma PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie
Eurokod 7, Projektowanie geotechniczne PN – EN 1997-1:2008
Pisarczyk S. Mechanika Gruntów. Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2005
Pisarczyk S. Geoinżynieria. Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2005
Puła O. Projektowanie fundamentów bezpośrednich wg. Eurokodu 7. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne. Wrocław 2011
Puła O. Rybak C. Sarniak W. Fundamentowanie. Projektowanie posadowień. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne. Wrocław 1997

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None