Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Rock mechanics
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-2-105-HS-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Applied Hydrogeology and Geotechnics
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Woźniak Henryk (hwozniak@geolog.geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Woźniak Henryk (hwozniak@geolog.geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje IS2A_K02 Test
Skills
M_U001 Potrafi zaprogramować badania mechanicznych właściwości skal i zinterpretować ich wyniki IS2A_U01, IS2A_U08, IS2A_U20, IS2A_U19 Test
M_U002 Posiada umiejętność geomechanicznej oceny jakości masywu skalnego IS2A_U01, IS2A_U08, IS2A_U20 Test
Knowledge
M_W001 Posiada podstawową wiedzę z zakresu mechanicznych właściwości skał i zna metody ich oznaczania IS2A_W05, IS2A_W04 Test
M_W002 Posiada szczegółową wiedzę z zakresu zależności naprężeniowo-odkształceniowych skał poddanych różnym stanom naprężeń IS2A_W06, IS2A_W04 Test
M_W003 Zna podstawowe teorie zniszczenia skał i masywów skalnych IS2A_W05 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi zaprogramować badania mechanicznych właściwości skal i zinterpretować ich wyniki - + - - - - - - - - -
M_U002 Posiada umiejętność geomechanicznej oceny jakości masywu skalnego - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada podstawową wiedzę z zakresu mechanicznych właściwości skał i zna metody ich oznaczania - + - - - - - - - - -
M_W002 Posiada szczegółową wiedzę z zakresu zależności naprężeniowo-odkształceniowych skał poddanych różnym stanom naprężeń + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna podstawowe teorie zniszczenia skał i masywów skalnych + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Ogólna charakterystyka ośrodka skalnego
2. Klasyfikacja właściwości skał i masywów skalnych
3. Zachowanie się skał w jednoosiowym stanie naprężenia
4. Zachowanie się skał w hydrostatycznym stanie naprężenia
5. Wytrzymałość i odkształcalność skał w trójosiowym stanie naprężenia
6. Zniszczenie skał i masywów skalnych
7. Geomechaniczna charakterystyka masywów skalnych

Auditorium classes:

1. Właściwości wytrzymałościowe skał: wytrzymałość na jednoosiowe ściskanie, wytrzymałość na rozciąganie, wytrzymałość na zginanie, wytrzymałość na ścinanie metodą ścinania prostego i trójosiowego ściskania.
2. Właściwości deformacyjne skał: parametry sprężyste i plastyczne skał, metody nieniszczące (ultradźwiękowe).
3. Właściwości reologiczne: pełzanie i relaksacja.
4. Emisja akustyczna.
5. Sporządzanie geomechanicznych ocen jakości masywów skalnych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 53 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 14 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Participation in auditorium classes 14 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną oceny z kolokwiów z wykładów i ćwiczeń

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczenie z przedmiotu: „Mechanika gruntów”

Recommended literature and teaching resources:

1. Majcherczyk T., Szaszenko A., Sdwiżkowa E. (2006): Podstawy geomechaniki. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków.
2. Thiel K. (1980): Mechanika skał w inżynierii wodnej. PWN, Warszawa.
3. Kidybiński A. (1982): Podstawy geotechniki kopalnianej. Wyd. „Śląsk”, Katowice.
4. PN-G-04301. Skały zwięzłe. Pobieranie i przygotowanie próbek do badań własności mechanicznych i technologicznych.
5. PN-G-04303. Skały zwięzłe. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie z użyciem próbek foremnych.
6. PN-G-04307. Skały zwięzłe. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie z użyciem próbek nieforemnych.
7. PN-G-04302. Skały zwięzłe. Oznaczanie wytrzymałości na rozciąganie metodą poprzecznego ściskania.
8. PN-G-04306. Skały zwięzłe. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie z użyciem próbek w postaci krążka.
9. PN-G-04305. Skały zwięzłe. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie z użyciem próbek foremnych.
10. PN-G-04304. Skały zwięzłe. Oznaczanie wytrzymałości na ścinanie proste.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Woźniak H. (1982): Materiały do ćwiczeń z geologii górniczej, wyd. 1. Skrypty AGH, Kraków.

Dobak P., Drągowski A., Frankowski Z., Frolik A., Kaczyński R., Kotyrba A., Pinińska J., Rybicki S., Woźniak H. (2009): Zasady dokumentowania warunków geologiczno-inżynierskich dla celów likwidacji kopalń. Ministerstwo Środowiska.

Woźniak H., Zawisza L. (2011): Geomechaniczna ocena masywu skalnego dla potrzeb bezzbiornikowego magazynowania gazu ziemnego na przykładzie PMG Swarzów. Biuletyn PIG nr 446 (1), 163 – 171.

Additional information:

Program przewiduje przeprowadzenie trzech testów

1. Test 1.:Właściwości wytrzymałościowe skał

2. Test 2.:Właściwości deformacyjne skał. Zależności naprężeniowo-deformacyjne w prostych i złożonych stanach naprężenia

3. Test 3.: Geomechaniczna ocena jakości masywu skalnego