Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Computer aided research in engineering geology and geotechnics
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-2-106-HS-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Applied Hydrogeology and Geotechnics
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Krokoszyński Piotr (krokosz@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Krokoszyński Piotr (krokosz@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Zna zasady obsługi i zastosowań w geologii inżynierskiej programów do obróbki grafiki wektorowej oraz bitowej IS2A_U07 Activity during classes
M_U002 Zna sposoby wykorzystania w geologii inżynierskiej i geotechnice arkusza kalkulacyjnego (przeliczenia i generowanie grafiki) IS2A_U07, IS2A_U20 Activity during classes
M_U003 Zna zasady korzystania z oprogramowania do generowania grafiki inżynierskiej (wykresy) oraz grafiki XYZ IS2A_U07, IS2A_U20 Activity during classes
M_U004 Zna zasady korzystania z oprogramowania do oceny powierzchni trendu oraz doboru równań empirycznych IS2A_U07, IS2A_U20, IS2A_U19 Activity during classes
M_U005 Zna zasady funkcjonowania programu CAD do prostych obliczeń geotechnicznych IS2A_U07, IS2A_U20 Activity during classes
M_U006 Zna przeznaczenie i zasady funkcjonowania programu do kompleksowej obsługi badań geologicznych i geofizycznych IS2A_U07 Activity during classes
M_U007 Zna zasady funkcjonowania oprogramowania do oceny stateczności zboczy metodą równowagi granicznej IS2A_U07, IS2A_U20, IS2A_U10 Activity during classes
Knowledge
M_W001 Zna możliwości zastosowania różnych czujników do monitoringu procesów geodynamicznych i badań laboratoryjnych ośrodka gruntowo-skalnego IS2A_W09 Activity during classes
M_W002 Posiada wiedzę na temat współcześnie stosowanych systemów oprogramowania wspomagających eksploatację kopalin IS2A_W09, IS2A_K01 Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Zna zasady obsługi i zastosowań w geologii inżynierskiej programów do obróbki grafiki wektorowej oraz bitowej - - + - - - - - - - -
M_U002 Zna sposoby wykorzystania w geologii inżynierskiej i geotechnice arkusza kalkulacyjnego (przeliczenia i generowanie grafiki) - - + - - - - - - - -
M_U003 Zna zasady korzystania z oprogramowania do generowania grafiki inżynierskiej (wykresy) oraz grafiki XYZ - - + - - - - - - - -
M_U004 Zna zasady korzystania z oprogramowania do oceny powierzchni trendu oraz doboru równań empirycznych - - + - - - - - - - -
M_U005 Zna zasady funkcjonowania programu CAD do prostych obliczeń geotechnicznych - - + - - - - - - - -
M_U006 Zna przeznaczenie i zasady funkcjonowania programu do kompleksowej obsługi badań geologicznych i geofizycznych - - + - - - - - - - -
M_U007 Zna zasady funkcjonowania oprogramowania do oceny stateczności zboczy metodą równowagi granicznej - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna możliwości zastosowania różnych czujników do monitoringu procesów geodynamicznych i badań laboratoryjnych ośrodka gruntowo-skalnego - - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę na temat współcześnie stosowanych systemów oprogramowania wspomagających eksploatację kopalin - - - - - - - - - - -
Module content
Laboratory classes:

1. Oprogramowanie graficzme grafiki wektorowej i bitmapowej (CorelDraw, Stoik Panorama Maker)
2. Arkusze kalkulacyjne, sposoby przeliczeń oraz generowania grafiki.
3. Oprogramowanie do grafiki inżynierskiej (Grapher, Surfer).
4. Oprogramowanie do kompleksowej obsługi badań geologicznych (Rock Works).
5. Oprogramowanie do przeliczeń inżynierskich w geotechnice (GEO 5).
6. Oprogramowanie do określania równań empirycznych (Table Curve 3D).
7. Oprogramowanie do oceny stateczności zboczy (Slope/W)

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in laboratory classes 30 h
Preparation for classes 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = średnia z ocen za aktywność uzyskanych w trakcie ćwiczeń

Prerequisites and additional requirements:

Wpis na semestr I

Recommended literature and teaching resources:

Bielski J. – “Wprowadzenie do inżynierskich zastosowań MES”. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej – pomoc dydaktyczna. Kraków 2010.
Fumagali E. “Statical and Geomechanical models”. Springer Verlag. Wien, New York 1973.
Niezgodziński T. – „Elastooptyka i metoda elementów skończonych w mechanice pękania – wybrane problemy”. Monografie, Politechnika Łódzka. Łódź 2007
Około 100 publikacji z monografii, czasopism i materiałów konferencyjnych, z zakresu różnych metod modelowania zagadnień geologii inżynierskiej, budownictwa i geotechniki z okresu od 1960 do 2011.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Zachowanie się przypowierzchniowej strefy gruntu nad obszarem podziemnej eksploatacji górniczej. S.Rybicki , P.Krokoszyński. Prace Głównego Instytutu Górnictwa – seria dodatkowa III Konferencja nt. “Postęp naukowy i techniczny w geologii górniczej węgla kamiennego”. GIG Katowice 1990r.

Nadzór naukowo-techniczny nad eksploatacją górniczą w filarze ochronnym dla miasta Jastrzębie w aspekcie profilaktyki przeciwosuwiskowej. S.Rybicki, P.Krokoszyński, E.Kołeczko Materiały konferencyjne „Ochrona terenów górniczych kopalń Rybnickiej i Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.” Wiadomości Górnicze Sp. z o. o. Katowice 1997

Odkształcenia krytyczne ośrodka gruntowego poddanego wpływom eksploatacji górniczej. P.Krokoszyński. Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa – VII konferencja nt.’ „Problemy Geologii i Ekologii w Górnictwie Podziemnym” Ustroń 7-9 X 1998. Katowice 1998r.

Rozrywanie próbek gruntowych jako symulacja dodatnich odkształceń poziomych terenu górniczego. P.Krokoszyński. Materiałay XXIX Zimowej Szkoły Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii 13-18.03.2006 Krynica.

Deformacje podłoża i przedpola składowiska odpadów górniczych „Pochwacie” – przyczyny, przebieg i skutki. P. Krokoszyński, S.Rybicki. Przegląd Górniczy 5/2010

Sondowania statyczne i dynamiczne w badaniach podłoża gruntowego budowli drogowych. S.Rybicki, P. Krokoszyński. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego / Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa ; 2011 nr 446 (2)

Additional information:

None