Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Metody statystyczne w hydrogeologii stosowanej, geologii inżynierskiej i geotechnice
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-2-111-HS-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Applied Hydrogeology and Geotechnics
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab, prof. AGH Kmiecik Ewa (ek@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab, prof. AGH Kmiecik Ewa (ek@agh.edu.pl)
dr inż. Krokoszyński Piotr (krokosz@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązania zadań z zakresu statystycznej analizy danych hydrogeologicznych IS2A_U07, IS2A_U18, IS2A_U20 Report
M_U002 Potrafi rozwiązywać takie zadania inżynierskie, jak wnioskowanie o badanym obiekcie w oparciu o opracowane dane hydrogeologiczne IS2A_U07, IS2A_U20 Report
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe mierniki statystyczne stosowane w hydrogeologii stosowanej, geologii inżynierskiej i geotechnice IS2A_W01 Activity during classes
M_W002 Zna zasady konstrukcji i oceny rozkładu zmiennej losowej IS2A_U20, IS2A_W01 Activity during classes
M_W003 Zna zasady oceny regresji liniowej, sprawdzania powierzchni trendu oraz korelacji IS2A_U07, IS2A_U20, IS2A_W01 Activity during classes
M_W004 Zna zasady doboru równań empirycznych do opisu związków między wynikami pomiarów w geologii inżynierskiej i geotechnice IS2A_U07, IS2A_U20, IS2A_W01 Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązania zadań z zakresu statystycznej analizy danych hydrogeologicznych - - - - - - + - - - -
M_U002 Potrafi rozwiązywać takie zadania inżynierskie, jak wnioskowanie o badanym obiekcie w oparciu o opracowane dane hydrogeologiczne - - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe mierniki statystyczne stosowane w hydrogeologii stosowanej, geologii inżynierskiej i geotechnice - + - - - - + - - - -
M_W002 Zna zasady konstrukcji i oceny rozkładu zmiennej losowej - + - - - - - - - - -
M_W003 Zna zasady oceny regresji liniowej, sprawdzania powierzchni trendu oraz korelacji - + - - - - - - - - -
M_W004 Zna zasady doboru równań empirycznych do opisu związków między wynikami pomiarów w geologii inżynierskiej i geotechnice - + - - - - - - - - -
Module content
Auditorium classes:

1. Zastosowanie statystyki w badaniach geologiczno-inżynierskich i geotechnice
2. Rodzaje danych i ich opracowanie
3. Zastosowanie i ograniczenia średniej
4. Rozkład zmiennej losowej – podstawy
5. Histogram i rozkład zmiennej losowej. Ocena odchyleń od rozkładu normalnego
6. Odchylenie standardowe i jego zastosowanie, błąd standardowy
7. Współczynnik zmienności. Zastosowanie przy wydzielaniu warstw geotechnicznych, ocenie wyników badań.
8. Statystyka dwóch zmiennych Regresja liniowa, przedział ufności, współczynnik korelacji, współczynnik determinacji. Eliminacja wyników błędnych.
9. Analiza trzech zmiennych losowych – powierzchnia trendu
10. Analiza trzech zmiennych losowych – równania empiryczne

Practical classes:

Komputerowo wspomagana analiza statystyczna danych hydrogeologicznych z wykorzystaniem dostępnych w AGH w ramach licencji ogólnouczelnianych narzędzi – IBM SPSS Statistics, Statistica, Statgraphics. Wprowadzenie do analizy danych z wykorzystaniem tych narzędzi – zajęcia w zakresie obsługi, instalacja oprogramowania, import danych, operacje na danych, wykonywanie analiz statystycznych, zarządzania wynikami, eksport wyników.
Planowanie eksperymentów służących gromadzeniu danych hydrogeologicznych. Gromadzenie i zestawianie danych hydrogeologicznych. Jakość dostępnych danych. Przygotowanie danych do analizy. Techniki analizy danych w zależności od celu badań – zmiany parametrów w układzie przestrzennym i czasowym. Zaawansowane techniki analizy danych jedno i wielowymiarowych. Opracowanie statystyczne danych, interpretacja wyników oraz wyprowadzenie wniosków odnośnie badanych obiektów.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 57 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in practical classes 28 h
Participation in auditorium classes 14 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Preparation for classes 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ocen uzyskanych z ćwiczeń audytoryjnych i zajęć praktycznych
Ocena z ćwiczeń audytoryjnych = średnia z ocen za odpowiedzi ustne
Ocena z zajęć praktycznych = średnia ocen za poszczególne raporty z ćwiczeń

Prerequisites and additional requirements:

Wpis na semestr I

Recommended literature and teaching resources:

1. Barańska A. – „Elementy probabilistyki i statystyki matematycznej w inżynierii środowiska”. Uczelniane wydawnictwa naukowo-dydaktyczne AGH, Kraków 2008
2. Biernatowski K. – „Metody statystyczne w geotechnice”. Prace naukowe Instytutu Geotechniki Politechniki Wrocławskiej Nr 34. Seria: Monografie, Nr 11. Wrocław 1982.
3. Draper N.R., Smith H. – „Analiza regresji stosowana”. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa 1973.
4. Kahn M. – „Statistical analysis in the geological sciences”. John Wiley and Sons inc. New York, London 1962
5. Krawczyk A., Słomka T. – „Podstawowe metody matematyczne w geologii”. Skrypty Uczelniane Akademii Górniczo Hutniczej Nr 1026. Wydawnictwo AGH. Kraków 1986.
6. Mucha J. – „Wybrane metody matematyczne w geologii górniczej”. Skrypty Uczelniane Akademii Górniczo Hutniczej Nr 1215. Wydawnictwo AGH. Kraków 1991
7. Norcliffe G.B. – „Statystyka dla geografów”. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa 1986.
8. Telejko T. – „Wstęp do metod opracowania wyników pomiarów z przykładami”. Skrypty Uczelniane Akademii Górniczo Hutniczej Nr 1600. Wydawnictwo AGH. Kraków 1999
9. Volk W. – „Statystyka stosowana dla inżynierów” Wydawnictwa naukowo-techniczne, Warszawa 1973
10. Szczepańska J., Kmiecik E. – „Statystyczna kontrola jakości danych w monitoringu wód podziemnych”. Wydawnictwo AGH. Kraków 1998
11. Szczepańska J., Kmiecik E. – „Ocena stanu chemicznego wód podziemnych w oparciu o wyniki badań monitoringowych”. Wydawnictwo AGH. Kraków 2005
12. Kmiecik E. – „Metodyczne aspekty oceny stanu chemicznego wód podziemnych”. Wydawnictwo AGH. Kraków 2011

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Ocena stanu chemicznego wód podziemnych w oparciu o wyniki badań monitoringowych — [Estimation of groundwater chemical state on the base of monitoring investigation] / Jadwiga SZCZEPAŃSKA, Ewa KMIECIK. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2005. — 278, 1 s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0179). — Bibliogr. s. 217–226

Statystyczna analiza danych wspomagana programem SPSS — [Statistical data analysis aided with SPSS software] / Anna Malarska ; red. Ewa KMIECIK. — Kraków : SPSS Polska, 2005. — 439 s.. — Bibliogr. s. 333, Indeks

Prognozowanie szeregów czasowych za pomoca pakietu SPSS — [Time series forecasting with the use of SPSS] / Tomasz Żądło, Janusz Wywiał ; red. Ewa KMIECIK. — Kraków ; SPSS Polska, 2008. — 160 s.. — ISBN: 978-83-912871-3-2

Metodyka oceny czasowych trendów zmian jakości wód podziemnych — Methodology of estimation of trends in groundwater quality changes / Ewa KMIECIK, Jadwiga SZCZEPAŃSKA, Monika SZCZYGIEŁ, Klaudia Cebo // W: Współczesne problemy hydrogeologii, T. 13, cz. 3 / red. Andrzej Szczepański, Ewa Kmiecik, Anna Żurek. — Kraków : Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH, cop. 2007. — ISBN-13 978-83-88927-16-4. — S. 571–584. — Bibliogr. s. 583–584, Abstr.

Additional information:

None