Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Zarządzanie jakością w monitoringu wód podziemnych
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-2-203-HS-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Applied Hydrogeology and Geotechnics
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab, prof. AGH Kmiecik Ewa (ek@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab, prof. AGH Kmiecik Ewa (ek@agh.edu.pl)
dr Wątor Katarzyna (wator@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł w zakresie zarządzania jakością; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie IS2A_U01 Report
M_U002 Potrafi planować eksperymenty walidacyjne, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski w zakresie przydatności metod badawczych do określonego zastosowania w zarządzaniu jakością IS2A_U08, IS2A_U20 Examination,
Report
M_U003 Potrafi planować eksperymenty w zakresie szacowania niepewności pomiaru oraz porównań międzylaboratoryjnych, umie interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski IS2A_U08, IS2A_U20 Report
M_U004 Potrafi przygotować plan auditu wewnętrznego w laboratorium wykonującym badania monitoringowe wód IS2A_U17 Report
Knowledge
M_W001 Ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania jakością w monitoringu wód podziemnych, w tym zarządzania jakością na etapie poboru próbek w terenie oraz w laboratorium wykonującym analizy składu chemicznego wód podziemnych IS2A_W11 Examination,
Report
M_W002 Ma wiedzę dotyczącą tworzenia dokumentacji systemu zarządzania jakością oraz w zakresie procedur uzyskiwania akredytacji przez laboratorium wykonujące analizy chemiczne IS2A_W09 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł w zakresie zarządzania jakością; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi planować eksperymenty walidacyjne, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski w zakresie przydatności metod badawczych do określonego zastosowania w zarządzaniu jakością - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi planować eksperymenty w zakresie szacowania niepewności pomiaru oraz porównań międzylaboratoryjnych, umie interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski - - + - - - - - - - -
M_U004 Potrafi przygotować plan auditu wewnętrznego w laboratorium wykonującym badania monitoringowe wód - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania jakością w monitoringu wód podziemnych, w tym zarządzania jakością na etapie poboru próbek w terenie oraz w laboratorium wykonującym analizy składu chemicznego wód podziemnych - - + - - - + - - - -
M_W002 Ma wiedzę dotyczącą tworzenia dokumentacji systemu zarządzania jakością oraz w zakresie procedur uzyskiwania akredytacji przez laboratorium wykonujące analizy chemiczne - - + - - - + - - - -
Module content
Laboratory classes:

Kontrola i jakość wyników analitycznych. Walidacja metod badawczych: planowanie i przeprowadzenie eksperymentów walidacyjnych.

Practical classes:

Zagadnienia zarządzania jakością w przepisach prawnych dotyczących monitoringu stanu chemicznego wód podziemnych i jakości wód przeznaczonych do spożycia przez ludzi (4). Kontrola i jakość wyników analitycznych (4). Walidacja metod badawczych: planowanie eksperymentów walidacyjnych, opracowanie wyników i wyznaczenie parametrów metod terenowych i laboratoryjnych (10). Szacowanie niepewności pomiaru i jej wykorzystanie przy ocenie stanu chemicznego wód podziemnych (8). Planowanie i opracowanie wyników porównań międzylaboratoryjnych (2). Dokumentacja systemu jakości w laboratorium, planowanie auditu wewnętrznego w laboratorium wykonującym badania monitoringowe wód (2)

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 84 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in laboratory classes 14 h
Preparation for classes 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 20 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Examination or Final test 2 h
Participation in practical classes 28 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ocen z zaliczenia i egzaminu.

Prerequisites and additional requirements:

Wpis na semestr II

Recommended literature and teaching resources:

Aktualne przepisy prawne (polskie i UE) dotyczące stanu chemicznego wód podziemnych i wód przeznaczonych do spożycia przez ludzi
Normy dotyczące systemu zarządzania jakością w laboratorium: m.in. PN-EN ISO IEC 17025:2005, PN-EN ISO 19011:2003
Dokumenty i wytyczne Polskiego Centrum Akredytacji: www.pca.gov.pl
Przewodniki Eurachem: www.eurachem.org
Dokumentacja wewnętrzna akredytowanego laboratorium hydrogeochemicznego
Kmiecik E. – Metodyczne aspekty oceny stanu chemicznego wód podziemnych. Wyd. AGH, Kraków, 2011
Mazerski J. – Chemometria praktyczna – Interpretuj wyniki swoich pomiarów. Wyd. Malamut, 2009
Bulska E. – Metrologia Chemiczna – Sztuka prowadzenia pomiarów. Wyd. Malamut, 2008

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None