Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Documenting the groundwater resources
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-2-204-HS-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Applied Hydrogeology and Geotechnics
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym oraz ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w tym zakresie IS2A_K02 Report
Skills
M_U001 Potrafi przeprowadzić obliczenia w zakresie typowych zadań hydrogeologii stosowanej tj. określenia wielkości zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód podziemnych IS2A_U09, IS2A_W09, IS2A_U10 Report
M_U002 Potrafi sporządzić uproszczoną dokumentację-raport z obliczenia wielkości zasobów eksploatacyjnych ujęć wód podziemnych IS2A_U07, IS2A_U02 Report
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę w zakresie typów zasobów wód podziemnych oraz metod ich określania IS2A_W06, IS2A_W09 Test
M_W002 Ma wiedzę w zakresie uwarunkowań formalno-prawnych dokumentowania zasobów wód podziemnych, sporządzania dokumentacji hydrogeologicznych oraz ich zatwierdzania IS2A_W10 Test
M_W003 Ma wiedzę o zakresie oraz metodyce badań terenowych oraz prac dokumentacyjnych i kameralnych, wykonywanych na potrzeby dokumentowania zasobów wód podziemnych w skali regionalnej oraz zasobów eksploatacyjnych ujęć wód IS2A_W09 Report
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym oraz ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w tym zakresie + - - - - - + - - - -
Skills
M_U001 Potrafi przeprowadzić obliczenia w zakresie typowych zadań hydrogeologii stosowanej tj. określenia wielkości zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód podziemnych - - - - - - + - - - -
M_U002 Potrafi sporządzić uproszczoną dokumentację-raport z obliczenia wielkości zasobów eksploatacyjnych ujęć wód podziemnych - - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę w zakresie typów zasobów wód podziemnych oraz metod ich określania + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę w zakresie uwarunkowań formalno-prawnych dokumentowania zasobów wód podziemnych, sporządzania dokumentacji hydrogeologicznych oraz ich zatwierdzania + - - - - - - - - - -
M_W003 Ma wiedzę o zakresie oraz metodyce badań terenowych oraz prac dokumentacyjnych i kameralnych, wykonywanych na potrzeby dokumentowania zasobów wód podziemnych w skali regionalnej oraz zasobów eksploatacyjnych ujęć wód + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Zasoby wód podziemnych: naturalne (geologiczne), statyczne, dynamiczne, dyspozycyjne, eksploatacyjne i uzupełniające.
Rodzaje dokumentacji hydrogeologicznych – zasobowe i inne.
Wymagania formalno-prawne dokumentacji zasobowych oraz ich zakres merytoryczny.
Zakres i metodyka badań hydrogeologicznych na potrzeby dokumentowania zasobów wód podziemnych i wykonywania innych dokumentacji hydrogeologicznych – prace i badania terenowe, prace dokumentacyjne i kameralne.
Zakres rozpoznania geologicznego, hydrogeologicznego i hydrologicznego dla udokumentowania zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych w skali regionalnej (prace i badania terenowe, materiały archiwalne, bazy danych, mapy).
Zakres rozpoznania geologicznego i hydrogeologicznego dla określenia wielkości zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód podziemnych (prace i badania terenowe, materiały archiwalne, bazy danych, mapy).
Ochrona zasobów wód podziemnych – obszary ochronne głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP), strefy ochronne ujęć wód podziemnych.
Tryb zatwierdzania regionalnych zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych, rola Komisji Dokumentacji Hydrogeologicznych. Zatwierdzanie zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód podziemnych.
Zakres innych dokumentacji hydrogeologicznych.
Operat wodny opracowywany w celu uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na pobór wody.

Practical classes:

W trakcie ćwiczeń student:
a) oblicza wielkość zasobów eksploatacyjnych typowego ujęcia wód podziemnych, co jest podstawowym elementem projektu ujęcia
b) przeprowadza uproszczone obliczenia wielkości zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych w skali regionalnej: zlewni wybranej rzeki lub w głównym użytkowym poziomie wodonośnym (GPU)
c) syntetycznie omawia uzyskane wyniki, szczególnie w kontekście możliwości zaspokojenia zapotrzebowania na wodę
d) opracowuje sprawozdanie (raport) z przeprowadzonych obliczeń

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 82 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in practical classes 28 h
Preparation for classes 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 20 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią ocen ze sprawozdania-raportu (waga 0,7) i z kolokwium weryfikującego stopień opanowania wiedzy przekazanej podczas wykładów (waga 0,3)

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Macioszczyk A. (red.), 2006 – Podstawy hydrogeologii stosowanej. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
Szymanko J., 1980 – Koncepcje systemu wodonośnego i metod jego modelowania. Wyd. Geol. , Warszawa.
Kleczkowski A. S., Różkowski A. (red.), 2000 – Słownik hydrogeologiczny. Min. Środowiska, Warszawa
Pazdro Z., Kozerski B., 1990 – Hydrogeologia Ogólna. Wyd. Geologiczne, Warszawa.
Szczepański A. (red.), 2004 – Metodyka określania zasobów eksploatacyjnych ujęć zwykłych wód podziemnych. Min. Środowiska, Warszawa.
Ministerstwo Środowiska, 1995 – Dokumentowanie zbiorników wód podziemnych i ustalanie zasad ochrony obszarów ich zasilania (wskazania). Warszawa.
Paczyński B. i inni, 1996 – Ustalanie dyspozycyjnych zasobów wód podziemnych. Poradnik metodyczny. Min. Środowiska, Warszawa.
Macioszczyk T., Rodzoch A., Frączek E., 1993 – Projektowanie stref ochronnych źródeł i ujęć wód podziemnych. Poradnik metodyczny. Min. Środowiska, Warszawa.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1) A. Szczepański, T. Szklarczyk, 2006 – Modelowanie matematyczne w ocenie zasobów wód
geotermalnych. Mat. Sympozjum „Modelowanie przepływu wód podziemnych”. Poznań-Ciążeń,
Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Geologii. Tom 10, str.
253-261.
2) T. Szklarczyk, A. Szczepański, 2006 – Ocena możliwości eksploatacyjnych wód z utworów dewońskich
w rejonie Cieszyn – Ustroń – Bielsko-Biała. Mat. Sympozjum „Modelowanie przepływu wód
podziemnych”. Poznań-Ciążeń, Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.
Instytut Geologii. Tom 10, str. 253-261.
3) A. Szczepański, T. Szklarczyk, 2007 – Ocena możliwości eksploatacyjnych wód podziemnych
w dorzeczu Górnej Wisły. Mat. XIII Sympozjum „Współczesne problemy hydrogeologii”. Kraków-Krynica,
Wyd. Wydz. Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH Kraków, Część 3, s. 889-904.
4) T. Szklarczyk, A. Szczepański, 2008 – Możliwości modelowej oceny aktualnego i prognozowanego
wpływu pracy ujęć wód podziemnych na wielkość przepływów wód powierzchniowych, na przykładzie
zlewni Koprzywianki. „Modelowanie przepływu wód podziemnych”. Warszawa 2008 r.
5) T. Szklarczyk, A. Szczepański, 2008 – Modelowanie matematyczne w ocenie kształtowania się zasobów
wód podziemnych w obszarach wododziałowych na przykładzie GZWP-414 „Zagnańsk”. „Modelowanie
przepływu wód podziemnych”. Warszawa 2008 r.
6) E. Kret, Kiecak A., Malina G., Szklarczyk T., 2011. Ocena stanu chemicznego czwartorzędowych wód
podziemnych w strefie ochronnej ujęcia Nowa Dęba. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego;
ISSN 0867-6143. Hydrogeologia; ISSN 1644-0870. – 2011 nr 445 z. 12/1, s. 329–335,
7) T. Szklarczyk, M. Stach-Kalarus, E. Kmiecik, 2011 – Wybrane metody i narzędzia badawcze w
bilansowaniu wodnogospodarczym i ocenie stanu wód podziemnych na przykładzie zlewni Koprzywianki.
Kraków: Wydawnictwa AGH, 2011 2476, 1 s. — ISBN 978-83-7464-329-0
8) T. Szklarczyk, 2011 – W: Metodyka modelowania matematycznego w badaniach i obliczeniach
hydrogeologicznych. Poradnik metodyczny. Autorzy: Stanisław Dąbrowski, Jacek Kapuściński, Krzysztof
Nowicki, Jan Przybyłek, Andrzej SZCZEPAŃSKI ; współpraca: Stanisław WITCZAK, Jarosław KANIA,
Ryszard KULMA, Robert ZDECHLIK, Tadeusz SZKLARCZYK, Janusz Fiszer, Dariusz Kasztelan, Jacek
Szczepiński, Witold Rynarzewski, Maria Trzeciakowska, Beata Janiszewska. — Poznań : Bogucki
Wydawnictwo Naukowe, 2011. 364 s. Bibliogr. s. 353–362

Additional information:

None