Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Komputerowa interpretacja przestrzennych danych hydrogeologicznych
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-2-205-HS-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Applied Hydrogeology and Geotechnics
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Postawa Adam (postawa@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Postawa Adam (postawa@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Potrafi wyznaczyć tło hydrogeochemiczne przy pomocy ogólnodostępnego oprogramowania komputerowego IS2A_U09, IS2A_U20 Report
M_U002 Potrafi wykonać, przy pomocy specjalistycznego oprogramowania komputerowego, mapę rozkładu przestrzennego wartości wskaźników hydrochemicznych IS2A_U09, IS2A_U20 Report
M_U003 Potrafi wykonać, przy pomocy specjalistycznego oprogramowania komputerowego, interpretację wyników serii analiz chemicznych IS2A_U09, IS2A_U20 Report
M_U005 Umie przedstawić na wykresach i diagramach wyniki badań hydrogeochemicznych IS2A_U09, IS2A_U20 Report
M_U006 Potrafi wykonać, przy pomocy specjalistycznego oprogramowania komputerowego, mapę zwierciadła wód podziemnych i rozkładu przestrzennego wartości podstawowych parametrów hydrogeologicznych IS2A_U09, IS2A_U20 Report
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe pojęcia z zakresu opisu środowiska wodno-gruntowego jako przestrzeni trójwymiarowej IS2A_W01 Report
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Potrafi wyznaczyć tło hydrogeochemiczne przy pomocy ogólnodostępnego oprogramowania komputerowego - - - - - - + - - - -
M_U002 Potrafi wykonać, przy pomocy specjalistycznego oprogramowania komputerowego, mapę rozkładu przestrzennego wartości wskaźników hydrochemicznych - - - - - - + - - - -
M_U003 Potrafi wykonać, przy pomocy specjalistycznego oprogramowania komputerowego, interpretację wyników serii analiz chemicznych - - - - - - + - - - -
M_U005 Umie przedstawić na wykresach i diagramach wyniki badań hydrogeochemicznych - - - - - - + - - - -
M_U006 Potrafi wykonać, przy pomocy specjalistycznego oprogramowania komputerowego, mapę zwierciadła wód podziemnych i rozkładu przestrzennego wartości podstawowych parametrów hydrogeologicznych - - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe pojęcia z zakresu opisu środowiska wodno-gruntowego jako przestrzeni trójwymiarowej - - - - - - - - - - -
Module content
Practical classes:

Na zajęciach studenci wykonują indywidualnie (lub w parach) trzy projekty:
1. opracowanie wyników analizy chemicznej
2. wyznaczenie tła hydrogeochemicznego
3. Interpretacja migracji zanieczyszczeń konserwatywnych

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 58 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in laboratory classes 28 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Preparation for classes 10 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Oceny sprawozdań z wykonanych projektów – średnia arytmetyczna

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczony przedmiot „Hydrogeologia” lub równoważny

Recommended literature and teaching resources:

Dowgiałło J., Kleczkowski A.S., Macioszczyk T., Różkowski A. [red] (2002) Słownik hydrogeologiczny. Wyd. PIG Warszawa
Macioszczyk A., Dobrzyński D. (2002) Hydrogeochemia strefy aktywnej wymiany wód podziemnych. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa
Pazdro Z., Kozerski B. (1990) Hydrogeologia ogólna. Wyd. Geol. Warszawa.
Instrukcja obsługi programu Golden Software Surfer
Instrukcja obsługi programu SPSS

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

A. J. Żurek, S. Witczak, M. Duliński, P. Wachniew, K. Różański, J. Kania, A. Postawa, J. Karczewski, W. J.
Mościcki Quantification of anthropogenic impact on groundwater-dependent terrestrial ecosystem using
geochemical and isotope tools combined with 3-D flow and transport modelling. Hydrology and Earth
System Sciences ; ISSN 1027-5606. — 2015 vol. 19 no. 2, s. 1015–1033.
tekst: http://www.hydrol-earth-syst-sci.net/19/1015/2015/hess-19-1015-2015.pdf
E. Kret, A. Kiecak, G. Malina, I. Nijenhuis, A. Postawa: Identification of TCE and PCE sorption and
biodegradation parameters in a sandy aquifer for fate and transport modelling : batch and column
studies. Environmental Science and Pollution Research ; ISSN 0944-1344. — 2015 vol. 22 iss. 13, s.
9877–9888. tekst: http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11356-015-4156-9.pdf
Adam Postawa, Ewa Kmiecik. Ocena niepewności oznaczeń wskaźników chemicznych wód na podstawie
granicy wykrywalności (LOD) i praktycznej granicy wykrywalności (PLOD). Uncertainty of water
chemical indicators determination on the bas e of limit of detection (LOD) and practical limit of
detection (PLOD). Biuletyn PIG, Hydrogeologia; 2009, nr 436 z. 9/1 s. 261–267

Additional information:

None