Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Hydrogeochemical modeling of water-rock interaction
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-2-206-HS-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Applied Hydrogeology and Geotechnics
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Kania Jarosław (jkania@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Kania Jarosław (jkania@agh.edu.pl)
prof. dr hab. Sracek Ondrej (sracek@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ją współorganizować i pracować w niej IS2A_K03 Report
Skills
M_U001 Potrafi modelować wybrane typowe reakcje fizykochemiczne zachodzące w środowisku wodnym IS2A_U09 Activity during classes,
Report
M_U002 Potrafi modelować zmiany składu chemicznego wody w czasie przepływu w warstwie wodonośnej IS2A_U09 Activity during classes,
Report
Knowledge
M_W001 Ma podstawową wiedzę o zasadach tworzenia hydrogeochemicznych modeli konceptualnych IS2A_W09 Test
M_W002 Ma podstawową wiedzę o możliwości wykorzystania modelowania hydrogeochemicznego w badaniach hydrogeologicznych i środowiskowych IS2A_W09 Test
M_W003 Zna możliwości i ograniczenia typowych programów komputerowych wykorzystywanych do modelowania hydrogeochemicznego IS2A_W09 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ją współorganizować i pracować w niej - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi modelować wybrane typowe reakcje fizykochemiczne zachodzące w środowisku wodnym - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi modelować zmiany składu chemicznego wody w czasie przepływu w warstwie wodonośnej - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma podstawową wiedzę o zasadach tworzenia hydrogeochemicznych modeli konceptualnych + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma podstawową wiedzę o możliwości wykorzystania modelowania hydrogeochemicznego w badaniach hydrogeologicznych i środowiskowych + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna możliwości i ograniczenia typowych programów komputerowych wykorzystywanych do modelowania hydrogeochemicznego + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Opis procesów hydrogeochemicznych zachodzących w układzie wieloskładnikowym woda–faza stała–faza gazowa przy użyciu modelowania hydrogeochemicznego. Rodzaje modeli hydrogeochemicznych. Zasady tworzenia hydrogeochemicznych modeli konceptualnych. Możliwości i ograniczenia typowych programów komputerowych wykorzystywanych do modelowania hydrogeochemicznego. Przykłady modelowania oddziaływania woda-skała.
Wykorzystanie modelowania hydrogeochemicznego w badaniach hydrogeologicznych i środowiskowych z naciskiem na problemy związane z degradacją środowiska naturalnego w rejonach górniczych: kwaśnie wody kopalniane i ich reakcje z otaczającym środowiskiem wodno-gruntowym; zanieczyszczenie wód podziemnych – szczególnie pierwiastkami toksycznymi; wpływ odcieków ze składowisk odpadów górniczych na środowisko wodno-gruntowe.

Laboratory classes:

Modelowanie wybranych typowych reakcji fizykochemicznych zachodzących w środowisku wodnym. Modelowanie zmian składu chemicznego wody w czasie przepływu w warstwie wodonośnej. Źródła niepewności w modelowaniu hydrogeochemicznym.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 88 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 42 h
Participation in laboratory classes 14 h
Realization of independently performed tasks 8 h
Preparation for classes 8 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 14 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z kolokwium z wykładów (50%), ocena ze sprawozdań z ćwiczeń (30%), ocena z aktywności na
ćwiczeniach (20%)

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Parkhurst D.L., Appelo C.A.J., 2013, Description of input and examples for PHREEQC version 3—A computer program for speciation, batch-reaction, one-dimensional transport, and inverse geochemical calculations. U.S. Geological Survey Techniques and Methods, book 6, chap. A43.
Appelo C.A.J., Postma D., 2005, Geochemistry, groundwater and pollution . A.A. Balkema, Rotterdam.
Zhu Ch., Anderson G., 2002, Environmental applications of geochemical modeling. Cambridge University Press.
Macioszczyk A., Dobrzyński D., 2007 – Hydrogeochemia strefy aktywnej wymiany wód podziemnych. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Nejeschlebová1 L., Sracek O., Mihaljevič M., Ettler V., Kříbek B., Knésl I., Vaněk A., Penížek V., Dolníček Z., Mapani B., 2015, Geochemistry and potential environmental impact of the mine tailings at Rosh Pinah, southern Namibia, Journal of African Earth Sciences 105, 17-28.
Ramos Ramos O.E., Rötting T.S., French M., Sracek O., Bundschuh J., Quintanilla J., Bhattacharya P., 2014, Geochemical processes controlling mobilization of arsenic and trace elements in shallow aquifers and surface waters in the Antequera and Poopó mining regions, Bolivian Altiplano, Journal of Hydrology 518, Part C, 421-433.
Bundschuh J., Jean J.-S., Sracek O., 2011, Foreword, Special Issue: Arsenic: Occurrence, Biogeochemistry, Human Exposure and Mitigation, J. Environ. Sci. Health, Part A, 46: 11, 1161-1162.
Czop M., Motyka J., Sracek O., Szuwarzynski M., 2011, Geochemistry of the hyperalkaline Gorka Pit-Lake (pH>13) in the Chrzanow Region, Southern Poland, Water, Air, & Soil Pollution, 214, 423-434.
Sracek O., Gzyl G., Frolik A., Kubica J., Bzowski Z., Gwozdziewicz M., Kura K, 2010, Evaluation of the impacts of mine drainage from a coal waste pile on the surrounding environment at Smolnica, southern Poland. Environ Monit Assess, 165, 233-254.
Kępińska B., Kania J., 2011, Wytrącanie substancji mineralnych w systemach i instalacjach geotermalnych. W: Atlas zasobów wód i energii geotermalnej Karpat Zachodnich (red. W. Górecki). Ministerstwo Środowiska; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Katedra Surowców Energetycznych, 713-718.
Kania J., 2003, Geochemical interpretation of thermal fluids from low-temperature wells in Stykkishólmur, W-Iceland, and Pyrzyce, NW-Poland. W: Geothermal Training in Iceland 2003. Reports of the United Nations University Geothermal Training Programme (ed. L. S. Georgsson): 305-336, Reykjavik.

Additional information:

Student ma prawo do trzykrotnego przystąpienia do kolokwium zaliczeniowego z wykładów, w tym
jeden raz w terminie podstawowym i dwa razy w terminie poprawkowym.
Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych jest koniec zajęć w danym
semestrze. Studentowi przysługują dwa terminy poprawkowe zaliczenia zajęć.