Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Hydrogeologia regionalna
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-2-208-HS-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Applied Hydrogeology and Geotechnics
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Żurek Anna (zurek@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Żurek Anna (zurek@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za rzetelność i wiarygodność wykonanych opracowań oraz rozumie możliwe konsekwencje decyzji środowiskowych podejmowanych na ich podstawie IS2A_K07, IS2A_K02 Examination
M_K002 Rozumie potrzebę ciągłej weryfikacji obowiązującego stanu prawnego dotyczącego dokumentacji regionalnych IS2A_K01 Examination
Skills
M_U001 Potrafi interpretować wyniki hydrogeologicznych pomiarów terenowych i na ich podstawie opracować w planie i przekroju uproszczony model konceptualny przepływu wód podziemnych IS2A_U11, IS2A_U09 Report
M_U002 Potrafi opracować krótką charakterystykę wybranego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych na podstawie dostępnych materiałów kartograficznych i literaturowych IS2A_U01, IS2A_U10, IS2A_U22 Test,
Report
M_U003 Potrafi scharakteryzować zmienność regionalną wybranej własności hydrogeologicznej IS2A_U01, IS2A_U20 Report
Knowledge
M_W001 Zna szczegółowe zasady regionalizacji hydrogeologicznej stosowanej w Polsce IS2A_W05, IS2A_W06 Examination,
Test
M_W002 Ma szczegółową wiedzę na temat zróżnicowania warunków hydrogeologicznych w Polsce dla Prowincji hydrogeologicznych: nizinnej i górsko-wyżynnej według regionalizacji Kleczkowskiego IS2A_W06, IS2A_W04 Examination,
Test
M_W003 Posiada wiedzę na temat obowiązujących w Polsce przepisów dotyczących sporządzania regionalnych dokumentacji hydrogeologicznych IS2A_W10, IS2A_W07 Examination
M_W004 Zna możliwości i zasady pozyskiwania danych archiwalnych. Ma wiedzę na temat istniejących w Polsce baz danych hydrogeologicznych i dostępnych materiałów kartograficznych IS2A_U01, IS2A_W09, IS2A_W04 Examination,
Test
M_W005 Ma wiedzę na temat prac geologicznych realizowanych dla potrzeb regionalnych dokumentacji hydrogeologicznych IS2A_U10, IS2A_U22, IS2A_W06 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za rzetelność i wiarygodność wykonanych opracowań oraz rozumie możliwe konsekwencje decyzji środowiskowych podejmowanych na ich podstawie + - - - - - + - - - -
M_K002 Rozumie potrzebę ciągłej weryfikacji obowiązującego stanu prawnego dotyczącego dokumentacji regionalnych + - - - - - + - - - -
Skills
M_U001 Potrafi interpretować wyniki hydrogeologicznych pomiarów terenowych i na ich podstawie opracować w planie i przekroju uproszczony model konceptualny przepływu wód podziemnych - - - - - - + - - - -
M_U002 Potrafi opracować krótką charakterystykę wybranego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych na podstawie dostępnych materiałów kartograficznych i literaturowych - - - - - - + - - - -
M_U003 Potrafi scharakteryzować zmienność regionalną wybranej własności hydrogeologicznej - - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Zna szczegółowe zasady regionalizacji hydrogeologicznej stosowanej w Polsce + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma szczegółową wiedzę na temat zróżnicowania warunków hydrogeologicznych w Polsce dla Prowincji hydrogeologicznych: nizinnej i górsko-wyżynnej według regionalizacji Kleczkowskiego + - - - - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę na temat obowiązujących w Polsce przepisów dotyczących sporządzania regionalnych dokumentacji hydrogeologicznych + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna możliwości i zasady pozyskiwania danych archiwalnych. Ma wiedzę na temat istniejących w Polsce baz danych hydrogeologicznych i dostępnych materiałów kartograficznych + - - - - - - - - - -
M_W005 Ma wiedzę na temat prac geologicznych realizowanych dla potrzeb regionalnych dokumentacji hydrogeologicznych + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Zasady przepływu wód podziemnych w warunkach naturalnych, kartograficzne odwzorowanie dynamiki wód – siatka hydrodynamiczna w planie i przekroju. Systemy przepływu – lokalny, pośredni, regionalny. Zlewniowe systemy krążenia wód. Konceptualne modele przepływu.
Podstawy regionalizacji hydrogeologicznej, GZWP, UPWP, JCWPd, regionalizacje hydrogeologiczne Polski. Mapa GZWP.
Prowincja hydrogeologiczna nizinna: Pasma zbiorników czwartorzędowych; Subniecki; Subzbiorniki.
Prowincja hydrogeologiczna wyżynna: Masyw Karpacki; Masyw Sudecki, Masyw Świętokrzyski, Masyw Kujawski, Niecki kredowe, Monoklina krakowsko – śląska;
Zasady sporządzania regionalnych dokumentacji hydrogeologicznych. Warunki uzyskiwania i sposoby opracowania danych archiwalnych. Mapy topograficzne. Układy współrzędnych, GPS. Bazy danych hydrogeologicznych. Bank HYDRO.
Treść seryjnych map hydrogeologicznych – MHP 1:200 000; MhP 1:50 000. Inne opracowania kartograficzne wykorzystywane w hydrogeologii. Cyfrowe mapy hydrogeologiczne.
Charakterystyka wodonośności wydzielonych jednostek hydrogeologicznych.
Metody badawcze wykorzystywane w regionalnych opracowaniach hydrogeologicznych – polowe metody hydrogeologiczne, metody geofizyczne, metody izotopowe. Metodyka kartowania hydrogeologicznego.

Practical classes:

Interpretacja siatki hydrodynamicznej. Wyznaczanie systemów przepływu wód podziemnych. Interpretacja wyników kartowania hydrogeologicznego – mapa zwierciadła wód podziemnych, rozkład izobat, mapa przewodności poziomu wodonośnego, uproszczony model konceptualny przepływu wód podziemnych.
Charakterystyka hydrogeologiczna wybranego GZWP.
Mapy hydrogeologiczne i inne opracowania hydrogeologiczne wykorzystywane w hydrogeologii. Mapy topograficzne – skale, układy współrzędnych.
Projekt dotyczący charakterystyki hydrogeologicznej wybranego fragmentu UPWP wraz z interpretacją wodonośności metodą Krasnego.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 130 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Participation in lectures 28 h
Participation in practical classes 28 h
Preparation for classes 15 h
Completion of a project 25 h
Examination or Final test 4 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z egzaminu (50%), ocena z ćwiczeń (50%)

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

§Pazdro, Kozerski, 1990 – Hydrogeologia ogólna. Wyd. Geologiczne, Warszawa
Kleczkowski A.S. (red.), 1990 – Mapa obszarów Głównych Zbiorników Wód Podziemnych w Polsce (GZWP) wymagających szczególnej ochrony. IHiGI AGH, Kraków
Paczyński B., Sadurski A. (red.), 2007 – Hydrogeologia regionalna Polski. PIG, Warszawa
Stachy (red.) 1987 – Atlas hydrologiczny. IMGW, Warszawa
Paczyński B. 1993-1995 – Atlas hydrogeologiczny Polski w skali 1:500 000. Wyd. Geologiczne, Warszawa
Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50000
Dowgiałło J., Kleczkowski A.S., Macioszczyk T., Różkowski A., (red.) 2002 – Słownik hydrogeologiczny. Wyd. PIG, Warszawa

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None