Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Water treatment and purification
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-2-210-HS-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Applied Hydrogeology and Geotechnics
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Postawa Adam (postawa@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Postawa Adam (postawa@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Zna słownictwo związane z procesami uzdatniania wód przeznaczonych do spożycia i na potrzeby gospodarcze oraz oczyszczania ścieków, potrafi stosować je w praktyce IS2A_U02, IS2A_W01 Test
M_U002 Potrafi wskazać procesy niezbędne do uzdatnienia wody przeznaczonej do spożycia IS2A_U21, IS2A_U03, IS2A_U17 Project
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe procesy prowadzące do zanieczyszczenia wód IS2A_U01, IS2A_W03 Test
M_W002 Ma wiedzę o podstawowych procesach fizycznych, chemicznych i biologicznych zachodzących w trakcie uzdatniania wód i oczyszczania ścieków IS2A_W03, IS2A_W05 Test
M_W003 Ma wiedzę o podstawowych technologiach stosowanych w uzdatnianiu wód i oczyszczaniu ścieków IS2A_W09, IS2A_U03, IS2A_W06 Test,
Report
M_W004 Zna ekonomiczne, społeczne i środowiskowe skutki uzdatniania wód i oczyszczania ścieków IS2A_W10 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Zna słownictwo związane z procesami uzdatniania wód przeznaczonych do spożycia i na potrzeby gospodarcze oraz oczyszczania ścieków, potrafi stosować je w praktyce + - - - - - + - - - -
M_U002 Potrafi wskazać procesy niezbędne do uzdatnienia wody przeznaczonej do spożycia - - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe procesy prowadzące do zanieczyszczenia wód + - - - - - + - - - -
M_W002 Ma wiedzę o podstawowych procesach fizycznych, chemicznych i biologicznych zachodzących w trakcie uzdatniania wód i oczyszczania ścieków + - - - - - + - - - -
M_W003 Ma wiedzę o podstawowych technologiach stosowanych w uzdatnianiu wód i oczyszczaniu ścieków + - - - - - + - - - -
M_W004 Zna ekonomiczne, społeczne i środowiskowe skutki uzdatniania wód i oczyszczania ścieków - - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Naturalny skład wód powierzchniowych i podziemnych, procesy prowadzące do ich zanieczyszczenia (2). Metody oczyszczania i uzdatniania wód przeznaczonych do spożycia przez ludzi i na potrzeby gospodarcze (1). Procesy oczyszczania wody: napowietrzanie, koagulacja, sedymentacja, flotacja, filtracja, mikrofiltracja, ultrafiltracja, wymiana jonowa, strącanie chemiczne, sorpcja na węglu aktywnym, utlenianie chemiczne (5). Rodzaje ścieków i ich typowe składniki (2). Procesy samooczyszczania (1). Sposoby oczyszczania ścieków: mechaniczne (1), fizyczno-chemiczne (2) i biologiczne (1).

Practical classes:

Zapoznanie się z typowymi technologiami stosowanymi na stacji uzdatniania wody powierzchniowej (4), stacji uzdatniania wody podziemnej (3), oczyszczalni ścieków komunalnych (4), oczyszczalni ścieków przemysłowych (4).

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 85 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in project classes 15 h
Participation in practical classes 15 h
Preparation for classes 20 h
Completion of a project 10 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia arytmetyczna ocen z testów i projektu

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczony przedmiot „Hydrogeologia” oraz przedmiot „Hydrogeochemia” lub równoważne

Recommended literature and teaching resources:

Kowal A.L., Świderska-Bróż M. (2009) Oczyszczanie wody. Podstawy teoretyczne i technologiczne, procesy i urządzenia. Wyd. Naukowe PWN. Warszawa-Wrocław.
Sozański M.M., Huck P.M. (2007) Badania doświadczalne w rozwoju technologii uzdatniania wody. PAN Komitet Inżynierii Środowiska. Monografie 42. Lublin
Macioszczyk A., Dobrzyński D. (2002) Hydrogeochemia strefy aktywnej wymiany wód podziemnych. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None