Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Mineral, curative and thermal waters
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-2-211-HS-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Applied Hydrogeology and Geotechnics
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Duda Robert (duda@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Rajchel Lucyna (rajchel@geolog.geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu w sposób zrozumiały informacji dotyczących znanych mu zagadnień w zakresie wód termalnych, energii geotermalnej, wód mineralnych i leczniczych IS2A_K07 Presentation,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 Potrafi dokonać charakterystyki wód leczniczych dla wybranych uzdrowisk Polski oraz dokonać charakterystyki wybranych naturalnych wód mineralnych i naturalnych wód źródlanych IS2A_U01, IS2A_U10 Presentation
M_U002 Student potrafi zebrać i przeanalizować przykłady z zakresu technologii pozyskania i możliwości wykorzystania wód mineralnych, leczniczych oraz termalnych. IS2A_U01, IS2A_U10 Presentation
M_U004 Potrafi opracować koncepcję eksploatacji wody mineralnej lub przeznaczonej do celów leczniczych oraz jej wykorzystania do celów leczniczych. IS2A_U04 Presentation
Knowledge
M_W001 Zna ogólną charakterystykę wód mineralnych, leczniczych i termalnych IS2A_W05 Test
M_W002 Ma wiedzę o genezie wód leczniczych i wód o właściwościach leczniczych oraz o zakresie składników występujących w wodach mineralnych i leczniczych IS2A_W05 Test
M_W003 Student ma wiedzę o związku pomiędzy budową geologiczną a występowaniem wód mineralnych i leczniczych. Ma wiedzę o uwarunkowaniach geologicznych pozyskania energii geotermalnej z pomocą ujęć wód termalnych IS2A_W05 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu w sposób zrozumiały informacji dotyczących znanych mu zagadnień w zakresie wód termalnych, energii geotermalnej, wód mineralnych i leczniczych - - - - - - + - - - -
Skills
M_U001 Potrafi dokonać charakterystyki wód leczniczych dla wybranych uzdrowisk Polski oraz dokonać charakterystyki wybranych naturalnych wód mineralnych i naturalnych wód źródlanych - - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zebrać i przeanalizować przykłady z zakresu technologii pozyskania i możliwości wykorzystania wód mineralnych, leczniczych oraz termalnych. - - - - - - - - - - -
M_U004 Potrafi opracować koncepcję eksploatacji wody mineralnej lub przeznaczonej do celów leczniczych oraz jej wykorzystania do celów leczniczych. - - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Zna ogólną charakterystykę wód mineralnych, leczniczych i termalnych + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę o genezie wód leczniczych i wód o właściwościach leczniczych oraz o zakresie składników występujących w wodach mineralnych i leczniczych + - - - - - - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę o związku pomiędzy budową geologiczną a występowaniem wód mineralnych i leczniczych. Ma wiedzę o uwarunkowaniach geologicznych pozyskania energii geotermalnej z pomocą ujęć wód termalnych + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Wody mineralne, lecznicze i termalne – definicje, klasyfikacje, uwarunkowania formalne. Przegląd regionalny wód zmineralizowanych oraz uznanych za lecznicze. Geneza wód leczniczych i wód o właściwościach leczniczych.
Wykorzystanie wód mineralnych, leczniczych i termalnych w balneoterapii, rekreacji i profilaktyce oraz przemyśle rozlewniczym. Uzdrowiska polskie i ich wody.
Rozlewnictwo wód mineralnych. Obowiązujące akty prawne.

Practical classes:

Zajecia terenowe w rejonie doliny Popradu. Wody mineralne typu szczaw i wody kwasowęglowe w miejscowościach: Krynica, Muszyna, Jastrzebik, Złockie, Wierchomla, Łomnica, Piwniczna i Rytro. Budowa geologiczna, warunki hydrogeologiczne. Źródła i odwierty udostępniające wody mineralne i lecznicze. Metody eksploatacji. Unikatowe wody typu Zuber. Wykorzystanie wód typu szczaw w balneoterapii (kąpiele lecznicze, suche kąpiele gazowe i krenoterapia), oraz do produkcji CO2. Historia i teraźniejszość uzdrowiska, oraz zagrożenia geogeniczne i antropogeniczne wód termalnych, mineralnych i leczniczych.
Rozlewnictwo naturalnych wód mineralnych i wód źródlanych-zwiedzanie najnowocześniejszej rozlewni wód mineralnych „Muszynianka” w Muszynie.
Mofeta w Złockiem-pomnik przyrody nieożywionej im. Prof. H. Świdzińskiego.
Zapoznanie się i wykonanie badań aparaturą do mierzenia parametrów fizyko-chemicznch w terenie z wykorzystaniem konduktometru, pehametru oraz karatu-zajęcia praktyczne w Łomnicy.
Wody siarczkowe w dolinie Roztoki Rycerskiej.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 14 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Examination or Final test 2 h
Preparation for classes 10 h
Participation in practical classes 14 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z kolokwium z seminarium (75%), ocena ze sprawozdania i dyskusji (25%)

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1.Dowgiałło J., Karski A., Potocki I. (1969) Geologia surowców balneologicznych WG. Warszawa.
2.Franczukowski Z. (red.) (2008): Zdrowie i wypoczynek. Wielka Księga Polskich Uzdrowisk, Kąpielisk Nadmorskich i miejscowości o walorach klimatyczno-zdrojowych. Wyd. Mirex, Bydgoszcz.
3.Macioszczyk A. (1987) Hydrogeochemia. WG Warszawa.
4.Paczyński B., Płochniewski Z. (1996) Wody mineralne i lecznicze Polski.PIG Warszawa.
5.Paczyński B., Sadurski A. (2007) Hydrogeologia regionalna Polski. Wody mineralne, lecznicze i termalne termalne oraz kopalniane. PIG Warszawa.
6.Pazdro Z., Kozerski B. (1990) Hydrogeologia ogólna. WG.Warszawa
7.Ponikowska I. (2002) Kompendium balneologii. Wyd. A. Marszałek Toruń.
8.Ponikowska I., Ferson D. (2009) Nowoczesna medycyna uzdrowiskowa.
9.Rajchel L. (2000) Wody siarczkowe Karpat polskich. Geologia Wyd. AGH.
10.Rajchel L.(2012) Szczawy i wody kwasowęglowe Karpat polskich. Wyd. AGH.
11. Paczyński B., Sadurski A. (red.), 2007 – Hydrogeologia regionalna Polski, tom II: Wody mineralne, lecznicze i termalne oraz kopalniane. Wyd. PIG, Warszawa

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

L. Rajchel , 2012 – Szczawy i wody kwasowęglowe Karpat polskich, Wydawnictwa AGH, (KU 0469). Kraków
M. Duliński, L. Rajchel, M. Czop, J. Motyka, J. Rajchel, 2013 – Badania izotopowe wód mineralnych rejonu Iwonicz–Rymanów. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego nr 456. Hydrogeologia z. XIV/1: Współczesne problemy hydrogeologii, s. 127–132.
J. Rajchel, L.Rajchel, J. Cisek, 2013 – Mofeta z Tylicza w płaszczowinie magurskiej Karpat zewnętrznych. Przegląd Geologiczny, t. 61, nr 9, s. 541–546.
N. Dinh Chau, M.Duliński, L. Rajchel, J. Nowak, 2013 – Naturalna promieniotwórczość wybranych wód butelkowanych w Polsce. Przegląd Geologiczny, t. 61, nr 2, s. 140–144.
L. Rajchel, 2013 – Składniki swoiste szczaw i wód kwasowęglowych Karpat polskich. Acta Balneologica, t. 55 nr 3, s. 216.
L. Rajchel, 2013 – Występowanie, chemizm oraz geneza szczaw i wód kwasowęglowych Karpat polskich. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego nr 456, Hydrogeologia z. XIV/2: Współczesne problemy hydrogeologii, s. 501–505.
M. Czop, N.Chau Dihn, L. Rajchel, J. Rajchel, J. Motyka, 2013 – Występowanie izotopów uranu i radu w karpackich wodach chlorkowych. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego nr 456. Hydrogeologia z. XIV/1: Współczesne problemy hydrogeologii, s. 89–95.

Additional information:

None