Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Mineral resources in technology
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-2-106-IM-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Minerals Engineering
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Bahranowski Krzysztof (bahr@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Bahranowski Krzysztof (bahr@agh.edu.pl)
dr inż. Górniak Katarzyn (gorniak@agh.edu.pl)
dr Szydłak Tadeusz (szydlak@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Student umie określić skład fazowy oraz podstawowe właściwości technologiczne surowców mineralnych IS2A_U11, IS2A_U15, IS2A_U12 Report
M_U002 Student umie określić przydatność kopaliny dla potrzeb poszczególnych technologii IS2A_U11, IS2A_U15, IS2A_U12 Report
Knowledge
M_W001 Student zna najważniejsze zagadnienia z zakresu technologii ceramicznych i chemicznych IS2A_W05, IS2A_W09, IS2A_W08, IS2A_W07, IS2A_W06 Test
M_W002 Student zna najważniejsze surowce stosowane w technologiach ceramicznych i chemicznych IS2A_W09, IS2A_W08, IS2A_W07 Test
M_W003 Student zna podstawowe metody wzbogacania (przeróbki) surowców mineralnych IS2A_W09, IS2A_W08, IS2A_W07 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Student umie określić skład fazowy oraz podstawowe właściwości technologiczne surowców mineralnych - - + - - - - - - - -
M_U002 Student umie określić przydatność kopaliny dla potrzeb poszczególnych technologii - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna najważniejsze zagadnienia z zakresu technologii ceramicznych i chemicznych + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna najważniejsze surowce stosowane w technologiach ceramicznych i chemicznych + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna podstawowe metody wzbogacania (przeróbki) surowców mineralnych - - - - - - + - - - -
Module content
Lectures:

1. Wprowadzenie w zagadnienia technologii wykorzystujących surowce mineralne z podkreśleniem związku między określoną technologią a surowcem mineralnym (2 godz.)
2. Rola i przykłady operacji przeróbczych kopalin użytecznych (2 godz.)
3. Przykłady surowców mineralnych stosowanych w technologiach ceramicznych (3 godz.)
4. Zarys technologii ceramicznych (4 godz.)
5. Przykłady surowców mineralnych wykorzystywanych w przemyśle chemicznym (2 godz.)
6. Zarys technologii chemicznych (2 godz.)

Laboratory classes:

Analiza mikroskopowa, rentgenograficzna, termiczna, granulometryczna i chemiczna wybranych kopalin, surowców mineralnych i otrzymanych z nich wyrobów.

Practical classes:

Interpretacja wyników badań mikroskopowych, rentgenograficznych, termicznych, granulometrycznych i chemicznych wybranych kopalin, surowców mineralnych i otrzymanych z nich wyrobów.
Wykorzystanie wyników w/w badań do interpretacji przemian fazowych zachodzących w trakcie procesu przeróbki kopalin oraz w trakcie procesów technologicznych.
Omówienie przebiegu wybranych procesów technologicznych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 100 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 13 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Participation in laboratory classes 15 h
Participation in practical classes 30 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 20 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = średnia arytmetyczna ocen: z ćwiczeń laboratoryjnych i zajęć praktycznych

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowe wiadomości na temat składu fazowego surowców mineralnych.
Umiejętność zastosowania instrumentalnych metod badań mineralogiczno-petrograficznych (mikroskopia optyczna i elektronowa, analizy: rentgenograficzna, termiczna, granulometryczna i chemiczna).

Recommended literature and teaching resources:

1. Bolewski A., Żabiński W. [red.] – Metody badań minerałów i skał. Wyd. Geol. Warszawa 1979.
2. Bolewski A., Budkiewicz M., Wyszomirski P. – Surowce ceramiczne. Wyd. Geol. Warszawa 1991.
3. Gawł A., Muszyński M. – Tablice do identyfikacji minerałów metodą rentgenograficzną. Wyd. AGH, Kraków 1992.
4. Manecki A., Muszyński M. – Przewodnik do petrografii. AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2008.
5. Wyszomirski P., Galos K. – Surowce mineralne i chemiczne przemysłu ceramicznego. AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2007.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None