Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Applied gemmology
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-2-107-IM-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Minerals Engineering
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Natkaniec-Nowak Lucyna (natkan@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Dumańska-Słowik Magdalena (dumanska@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Natkaniec-Nowak Lucyna (natkan@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Student potrafi dokonać wstępnej identyfikacji kamienia metodami gemmologicznymi i technikami fazowymi IS2A_U12 Report
M_U002 Student potrafi posługiwać się aparaturą gemmologiczną IS2A_U08 Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Student zna i rozumie najważniejsze pojęcia z zakresu gemmologii podstawowej IS2A_W06, IS2A_W05 Examination
M_W002 Student ma wiedzę z zakresu kamieni szlachetnych i ozdobnych stosowanych w technice IS2A_W06, IS2A_W05 Examination
M_W003 Student potrafi wskazać kierunki praktycznego zastosowania surowca IS2A_W09 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Student potrafi dokonać wstępnej identyfikacji kamienia metodami gemmologicznymi i technikami fazowymi - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi posługiwać się aparaturą gemmologiczną - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna i rozumie najważniejsze pojęcia z zakresu gemmologii podstawowej + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę z zakresu kamieni szlachetnych i ozdobnych stosowanych w technice + - - - - - - - - - -
M_W003 Student potrafi wskazać kierunki praktycznego zastosowania surowca + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Gemmologia – etymologia, cele i zadania. Rozwój gemmologii w Polsce. Terminologia (wg CIBJO).
2. Klasyfikacja kamieni, geneza, typy złóż. Miary masy. 4C – cechy podlegające ocenie metrologicznej (barwa, czystość, szlif, masa).
3. Obróbka. Rodzaje szlifów. Przykłady zastosowania.
4. Metody syntez – przykłady kamieni syntetycznych.
5. Barwa i inne cechy optyczne (połysk, przezroczystość, współczynniki załamania światła, dyspersja, luminescencja).
6. Zjawiska mieniące. Inkluzje – czystość kamieni.
7. Charakterystyka wybranych grup minerałów i skał. Przykłady zastosowania w różnych gałęziach przemysłu. Diament.
8. Grupa korundu i berylu
9. Grupa turmalinu
10. Grupa granatów
11. Topaz, cyrkon, spodumen
12. Minerały grupy SiO2 (kwarc, chalcedon- agaty, opal) i skały krzemionkowe (krzemienie, lidyty).
13. Wybrane kamienie ozdobne pochodzenia organicznego (bursztyn i inne żywice).
14. Skały ozdobne (serpentynity, nefryt, granity, marmury itp.)

Laboratory classes:

1. Metodyka badań gemmologicznych. Laboratorium gemmologiczne – wykaz aparatury.
2. Budowa i zasada działania sprzętu gemmologicznego (podstawy).
3. Kamienie wzorcowe (zajęcia praktyczne).
4. Opis i ocena jakości obróbki szlifu.
5. Masa przeliczeniowa. Metody oznaczania gęstości kamieni jubilerskich.
6. Kolokwium
7. Diament i jego imitacje – zajęcia praktyczne.
8. Diagnostyka wybranych kamieni szlachetnych i ozdobnych nieniszczącymi metodami gemmologicznymi i fazowymi (zajęcia praktyczne)
9. Diagnostyka wybranych kamieni organicznych (bursztyn i inne żywice fosylne: perły, kość słoniowa) – zajęcia praktyczne.
10-12 Diagnostyka kamieni syntetycznych i produktów sztucznych (szkła, emalie, itp.)
13. Opracowanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych
14. Kolokwium zaliczeniowe

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 103 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 28 h
Participation in laboratory classes 28 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Preparation for classes 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 5 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,5*ocena z egzaminu + 0,1 * ocena z kolokwium + 0,4* ocena ze sprawozdań z zajęć laboratoryjnych
Formę zaliczenia przedmiotu (egzamin) prowadzący podaje na początku semestru (ustny lub pisemny).

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw mineralogii, petrografii i geochemii

Recommended literature and teaching resources:

P. Gunia, 1996. Gemmologia praktyczna dla geologów. Wyd. Uniw. Wrocł., Wrocław
W. Łapot, 1999.Gemmologia ogólna. Wyd. UŚ., Katowice
W. Łapot, 2000.Gemmologia szczgółowa. Wyd. UŚ., Katowice
T. Sobczak, N. Sobczak, 2001. Rzeczoznawstwo kamieni szlachetnych i ozdobnych. T. I. Wyd. Tomasz Sobczak, Warszawa(T.II, 2009)

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

W. Heflik, L. Natkaniec-Nowak, 2011. Gemmologia. Wyd. Antykwa, Kraków.
W. Heflik, L. Natkaniec-Nowak, 1996. Zarys gemmologii. Skrypt AGH, Kraków.
W. Heflik, L. Natkaniec-Nowak, A. Pieczka, 1996. Kamienie szlachetne i ozdobne Polski. Cz. I i II. Skrypt AGH, Kraków.

Additional information:

None