Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Elements of crystalography and crystal chemistry
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-2-108-IM-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Minerals Engineering
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Zelek-Pogudz Sylwia (zelek@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Zelek-Pogudz Sylwia (zelek@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U003 Student potrafi skonstruować rzuty stereograficzne kryształów IS2A_U09, IS2A_U08 Report
M_U004 Student rozumie i potrafi wykonać operacje na sieci odwrotnej, potrafi zastosować rachunek macierzowy IS2A_U09, IS2A_U08 Test,
Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 Student potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia krystalograficzne, umie zidentyfikować elementy symetrii, rozpoznaje symetrię punktową obiektów IS2A_W06, IS2A_W05, IS2A_W04 Test
M_W002 Student rozpoznaje i opisuje symetrię z użyciem notacji krystalograficznej IS2A_W06, IS2A_U09, IS2A_U08, IS2A_W05, IS2A_W04 Test,
Report
M_W005 Student potrafi zastosować kryteria podziału do klasyfikacji podstawowych typów struktur krystalicznych IS2A_W06, IS2A_W05, IS2A_W04 Test
M_W006 Student rozumie specyfikę oddziaływania promieni X z materią IS2A_W06, IS2A_W05, IS2A_W04 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U003 Student potrafi skonstruować rzuty stereograficzne kryształów - + - - - - - - - - -
M_U004 Student rozumie i potrafi wykonać operacje na sieci odwrotnej, potrafi zastosować rachunek macierzowy - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia krystalograficzne, umie zidentyfikować elementy symetrii, rozpoznaje symetrię punktową obiektów - + - - - - - - - - -
M_W002 Student rozpoznaje i opisuje symetrię z użyciem notacji krystalograficznej - + - - - - - - - - -
M_W005 Student potrafi zastosować kryteria podziału do klasyfikacji podstawowych typów struktur krystalicznych - + - - - - - - - - -
M_W006 Student rozumie specyfikę oddziaływania promieni X z materią - + - - - - - - - - -
Module content
Auditorium classes:

1. Teoria sieciowej budowy kryształów. Komórka elementarna. Układy krystalograficzne.
2. Konstrukcja sieci odwrotnej. Centrowania sieci.
3. Elementy symetrii punktowej i wyznaczanie klasy geometrycznej kryształu.
4. Macierzowe ujęcie operatorów symetrii.
5. Otwarte elementy symetrii. Grupy przestrzenne. Notacja i symbolika międzynarodowa. Pozycje Wyckoffa.
6. Macierzowe ujęcie operatorów symetrii otwartej.
7. Krystalografia fizyczna, oddziaływanie promieni X z materią, własności fizyczne kryształów – zasada Neumanna.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 110 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in laboratory classes 56 h
Preparation for classes 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 20 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Examination or Final test 4 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest wykonanie wszystkich ćwiczeń audytoryjnych, złożenie wszystkich sprawozdań z wykonanych ćwiczeń oraz uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia. Ocena końcowa wystawiana jest na podstawie średniej z ocen z kolokwiów i ze sprawozdań z ćwiczeń: Ocena końcowa = 0,6 * ocena z kolokwiów + 0,4 * ocena ze sprawozdań z ćwiczeń.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw mineralogii
Znajomość podstaw chemii i geochemii
Znajomość podstaw matematyki
Znajomość podstaw fizyki

Recommended literature and teaching resources:

Bojarski Z. Gigla. M., Stróż K., Surowiec M., 2007. Krystalografia. Podręcznik wspomagany komputerowo. PWN, Warszawa.
Trzaska Durski Z., Trzaska Durska H., 1994. Podstawy krystalografii strukturalnej i rentgenowskiej.PWN, Warszawa.
Handke M., Rokita M., Adamczyk A., 2008. Krystalografia i Krystalochemia dla Ceramików. Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków.
Trzaska Durski Z., Trzaska Durska H., 2003. Podstawy krystalografii. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
Bojarski Z., Habla H., Surowiec M., 1986. Materiały do nauki krystalografii. PWN, Warszawa.
Chojnacki J., 1973. Elementy krystalografii chemicznej i fizycznej. PWN, Warszawa.
Pękala T., 1976. Zarys krystalografii. PWN, Warszawa.
Bolewski A., Kubisz J., Żabiński W., 1981. Mineralogia ogólna. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Prezentacje do zajęć i instrukcje do ćwiczeń dostępne na stronie internetowej przedmiotu