Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Engineering of mineral waste
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-2-204-IM-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Minerals Engineering
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Hycnar Elżbieta (hycnar@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Hycnar Elżbieta (hycnar@geol.agh.edu.pl)
dr inż. Bożęcki Piotr (pbozecki@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Student zna kryteria jakościowe i potrafi określić przydatność podstawowych kopalin towarzyszących i mineralnych surowców do wykorzystania w przemyśle ceramicznym, materiałów budowlanych, ogniotrwałych, ochronie środowiska i rolnictwie IS2A_W09, IS2A_U21, IS2A_U11, IS2A_U10, IS2A_U15, IS2A_W08, IS2A_W07, IS2A_U12, IS2A_U07, IS2A_U09, IS2A_U08 Test
Knowledge
M_W001 Student rozumie pojęcia: mineralne surowce odpadowe, kopaliny towarzyszące, złoża antropogeniczne IS2A_W05, IS2A_W07, IS2A_W06 Test
M_W002 Student ma szczegółową wiedzę na temat krajowych odpadów mineralnych zgromadzonych na hałdach i powstających w trakcie bieżącej eksploatacji, przeróbki i przetwórstwa: węgla kamiennego i brunatnego, rud Cu, Zn-Pb, Fe, S, surowców skalnych i ceramicznych IS2A_W09, IS2A_W08, IS2A_W07 Test
M_W003 Student ma szczegółową wiedzę w zakresie możliwości praktycznego wykorzystania krajowych kopalin towarzyszących i mineralnych surowców odpadowych IS2A_W09, IS2A_W08, IS2A_W07 Test
M_W004 Student zna zasady racjonalnej gospodarki odpadami mineralnymi IS2A_W09, IS2A_W08, IS2A_W07 Test
M_W005 Student zna metody badań mineralnych surowców odpadowych, potrafi poprawnie interpretować wyniki badań IS2A_W09, IS2A_W08, IS2A_W07 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Student zna kryteria jakościowe i potrafi określić przydatność podstawowych kopalin towarzyszących i mineralnych surowców do wykorzystania w przemyśle ceramicznym, materiałów budowlanych, ogniotrwałych, ochronie środowiska i rolnictwie + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student rozumie pojęcia: mineralne surowce odpadowe, kopaliny towarzyszące, złoża antropogeniczne + + - - - - - - - - -
M_W002 Student ma szczegółową wiedzę na temat krajowych odpadów mineralnych zgromadzonych na hałdach i powstających w trakcie bieżącej eksploatacji, przeróbki i przetwórstwa: węgla kamiennego i brunatnego, rud Cu, Zn-Pb, Fe, S, surowców skalnych i ceramicznych + + - - - - - - - - -
M_W003 Student ma szczegółową wiedzę w zakresie możliwości praktycznego wykorzystania krajowych kopalin towarzyszących i mineralnych surowców odpadowych + + - - - - - - - - -
M_W004 Student zna zasady racjonalnej gospodarki odpadami mineralnymi + + - - - - - - - - -
M_W005 Student zna metody badań mineralnych surowców odpadowych, potrafi poprawnie interpretować wyniki badań + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Mineralne surowce odpadowe, kopaliny towarzyszące, złoża antropogeniczne – definicje, klasyfikacja. Akty prawne dotyczące odpadów mineralnych – ustawy, rozporządzenia, instrukcje. Metodyka badań mineralnych surowców odpadowych w określaniu jakości. Złoża antropogeniczne a problem jakości zgromadzonych kopalin (2h)

2. Odpady mineralne z górnictwa i przeróbki węgla kamiennego – skład mineralny i chemiczny, właściwości fizykochemiczne, podstawowe kierunki wykorzystania. (1h)

3. Kopaliny towarzyszące w złożach węgla brunatnego (rejon bełchatowski, turoszowski, konińsko-adamowski) – litologia, charakterystyka mineralogiczno-chemiczna, właściwości surowcowe, kierunki wykorzystania aktualne i perspektywiczne. (2h)

4. Odpady energetyczne – żużle, popioły lotne, odpady zawierające produkty odsiarczania – charakterystyka mineralogiczno-chemiczna, właściwości fizykochemiczne, możliwości wykorzystania. (2h)

5. Odpady z procesów odsiarczania spalin w elektrowniach – rodzaje, charakterystyka mineralogiczno-chemiczna, właściwości fizykochemicze, kierunki wykorzystania. Przegląd metod redukcji emisji SO2 do atmosfery. (2h)

6. Mineralne surowce odpadowe z górnictwa i przeróbki rud Cu, Zn-Pb – podział, charakterystyka mineralogiczno-chemiczna, właściwości fizykochemiczne, możliwości wykorzystania. (1h)

7. Odpady zgromadzone na hałdach po dawnym górnictwie i hutnictwie rud Fe – charakterystyka mineralogiczno-chemiczna, właściwości fizykochemiczne, możliwości wykorzystania. (1h)

8. Mineralne surowce odpadowe z hutnictwa żelaza i metali nieżelaznych – rodzaje, charakterystyka mineralogiczno-chemiczna, właściwości fizykochemiczne, kierunki wykorzystania. (1h)

9. Mineralne surowce odpadowe z górnictwa i przeróbki siarki, surowców skalnych i ceramicznych – charakterystyka mineralogiczno-chemiczna, właściwości fizykochemiczne, możliwości wykorzystania. (1h)

10. Kopaliny towarzyszące i mineralne surowce odpadowe z wybranych lokalnych złóż surowców skalnych i ceramicznych – nowe kierunki wykorzystania w ochronie środowiska. (1h)

11. Odpady niebezpieczne – klasyfikacja, charakterystyka mineralogiczno-chemiczna, właściwości fizykochemiczne, metody składowania i neutralizacji.(1h)

Auditorium classes:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 84 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 15 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Participation in auditorium classes 30 h
Preparation for classes 5 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 15 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa stanowi średnią arytmetyczną ocen z wystąpienia/prezentacji i kolokwium zaliczeniowego.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstawowych metod badań minerałów i skał.
Znajomość składu mineralnego skał skorupy ziemskiej.

Recommended literature and teaching resources:

K. Galos (red.) 2009: Mineralne surowce odpadowe. Wydawnictwo Instytutu GSMiE PAN, Kraków.
Cz. Rosik-Dulewska, 2006: Podstawy gospodarki odpadami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
T. Ratajczak, 1998: „Hałdy po górnictwie rud żelaza w rejonie częstochowskim. Stan aktualny
i możliwości zagospodarowania”. Instytutu GSMiE PAN, Kraków.
T. Ratajczak, B. Strzelska-Smakowska, 2007: „Rola kopalin lokalnych i mineralnych surowców
w złożach antropogenicznych w ochronie środowiska (na przykładzie powiatu chrzanowskiego). Poradnik metodyczny”. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej, Warszawa.
J. Hycnar 2006: Czynniki wpływające na właściwości fizykochemiczne i użytkowe stałych produktów spalania paliw w paleniskach fluidalnych. Wydawnictwo Górnicze, Katowice.
G. Borowski 2013: Metody przetwarzania odpadów drobnoziarnistych na produkty użyteczne. Politechnika Lubelska, Lublin.
T. Ratajczak (red), 1999: „Masy popiołowo mineralne i ich wykorzystanie w górnictwie węglowym”. Polskie Towarzystwo Mineralogiczne – prace specjalne, zesz. 13.
A. Paulo (red), 1995: „Ochrona środowiska przyrodniczego i zasobów mineralnych”. Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None